UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Laboratórium výskumných biomodelov

Trieda SNP 1, 040 11 Košice English version
 

Na základe riešenia vedeckovýskumných animálnych projektov jednotlivých ústavov a kliník UPJŠ LF je cieľom pracoviska naplniť výskumné požiadavky riešiteľov projektov v pokusoch a zároveň vytvárať podmienky ich využitia pre viaceré aktivity v rámci humánnej medicíny.

V Laboratóriu výskumných biomodelov sú vytvorené podmienky aj pre študentov v rámci ŠVOČ a vykonávanie animálnych výskumných diplomových a dizertačných prác.

Stanovisko Britskej asociácie pre používanie laboratórnych zvierat v medicínskom výskume:

„Používanie laboratórnych zvierat je nevyhnutné pre vyriešenie mnohých doteraz otvorených problémov medicíny a malo by byť umožnené, pokiaľ prináša prospech ľudskej spoločnosti, ak neexistuje iná alternatíva a ak bolesť a utrpenie použitých zvierat sú čo najviac minimalizované.“

 

Je totiž nepochybné, že aj napriek vývoju alternatívnych metód výskumu (počítačové modelovanie pokusov, pokusy na tkanivových kultúrach), sa veda ešte stále nezaobíde bez pokusov na živých zvieratách. Výskum na zvieratách hrá zodpovedajúcu úlohu vo vedeckom pochopení choroby a vývoji efektívnosti liečby. Výskumné zvieratá sú pre výskumného pracovníka komplexným systémom pozostávajúcim z buniek, tkanív a orgánov. Animálne modely reagujú na stimul, dávajú tým obraz pohybu zložky živým systémom a ideu ako môže stimul reagovať v ľudskom organizme. Sú v mnohom biologicky podobné človeku a preto sú pre výskum efektívnym modelom.

 

Laboratórium výskumných biomodelov tvorí významnú funkčnú jednotku pre vykonávanie schválených pokusov a plnenie experimentálnych úloh jednotlivých pracovísk UPJŠ LF podľa vypracovaného harmonogramu. Aktívne spolupracuje s Etickou komisiou UPJŠ LF a Poradným výborom LVB UPJŠ LF pre dobré životné podmienky zvierat.

Adekvátne materiálno-technické vybavenie chovných a laboratórnych miestností, zaručuje správne vykonávanie pokusu spolu so zabezpečením príslušnej dokumentácie o pokuse, ktoré svedčí o primeranom a korektnom zaobchádzaní s pokusnými zvieratami. Zodpovedá európskym parametrom a príslušným právnym predpisom na ochranu a „welfare „ pokusných zvierat čím zabezpečí dôveryhodnosť, konkurencieschopnosť a presnú validitu výsledkov.

Cieľom je naplniť výskumné požiadavky výskumných pracovníkov na využitie biomodelov v pokusoch a tiež vytvoriť podmienky pre viaceré aktivity v rámci výučby humánnej medicíny. LVB prispeje aj k rozšíreniu ďalších možností študentov ŠVOČ, realizácii výskumných diplomových a dizertačných prác na UPJŠ LF.

Etická komisia

Experimentálne projekty musia byť schválené Etickou komisiou UPJŠ LF, ktorá posudzuje opodstatnenosť vypracovaného postupu a použitie zvierat v projekte. (viď Dodatok Etickej komisie UPJŠ LF pre prácu s laboratórnymi zvieratami)

Poradný výbor

Podľa Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č.436/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely UPJŠ LF v Košiciach zriadila Poradný výbor pre dobré životné podmienky zvierat a Štatút Poradného výboru UPJŠ LF dňa 03.07.2013

Upozornenie

V súlade s Nariadením vlády SR č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely, Vyhlášky MPRV SR 436/2012 Z. z. a Smernice rady a európskeho parlamentu 2010/63/EU je potrebné získať osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou. (č. akr. : 1570/2012/80/2)

S platnosťou od 01.01.2016 môžu navrhovať a vykonávať projekty na zvieratách len pracovníci, ktorí získali Osvedčenie akreditovaného vzdelávacieho programu podľa požadovanej legislatívy.

Odborný garant: MVDr. Daniela Bucsuházyová, ŠVPS SR, Bratislava

Každý účastník po úspešnom absolvovaní školenia získava Osvedčenie akreditovaného vzdelávacieho programu pod príslušným evidenčným číslom a číslom potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu.

Platnosť osvedčenia sa nevzťahuje len pre akreditované pracovisko Laboratória výskumných biomodelov UPJŠ LF, ale aj iné akreditované pracoviska SR.

Pracoviská využívajúce Laboratórium výskumných biomodelov UPJŠ LF

 • Ústav anatómie UPJŠ LF
 • Ústav experimentálnej medicíny UPJŠ LF
 • Ústav histológie a embryológie UPJŠ LF
 • Ústav lekárskej fyziológie UPJŠ LF
 • Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF
 • Ústav lekárskej biológie UPJŠ LF
 • Ústav patologickej fyziológie UPJŠ LF
 • I. chirurgická klinika UPJŠ LF a UNLP
 • Gynekologicko-pôrodnícka klinika UPJŠ LF a UNLP
 • Klinika cievnej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.
 • Úsek pre biomedicínsky výskum VÚSCH, a.s. a UPJŠ LF
 • Klinika srdcovej chirurgie VÚSCH, a.s. a UPJŠ LF
 • Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UPJŠ LF a UNLP

Laboratórium výskumných biomodelov je riadené Prevádzkovým poriadkom, ktorý je v súlade s aktuálnou úpravou legislatívnych noriem príslušných zákonov o ochrane zvierat vrátane dodržiavania hygienických a zootechnických parametrov a bol schválený dňa 03.októbra 2013 vedením fakulty UPJŠ LF. Aktualizácia Prevádzkového poriadku bola 30.08.2018.

Posledná aktualizácia: 02.10.2019