Prejsť na obsah

Rozšírenie aplikačných možností systémov typu MXen ich modifikáciou magnetickým Gd(III) komplexom

0minút, 43sekúnd

Látky typu MXen, ako 2D systémy odvodené z grafénu, majú vysoký aplikačný potenciál v oblasti medicíny, predovšetkým pre tomografiu a zobrazovanie pomocou rezonančných techník. Ich použitie je však limitované diamagnetickými vlastnosťami. V predmetnej práci bol MXen modifikovaný dodaním magnetického iónu Gd(III), ktorý zabezpečil magnetickú odozvu. Bolo ukázané, že magnetická odozva pripraveného komplexu Gd-MXen je paramagnetická, čo je nevyhnutné pre zobrazovanie použitím metódy jadrovej magnetickej rezonancie. Navyše nájdená zvýšená cytokompatibilita a účinnosť pri fototermickej konverzii pre skúmaný Gd-MXen podstatne rozširuje možnosti použitia látok typu MXen v oblasti biológie a medicíny. Získané výsledky boli publikované v prestížnom časopise s impaktovým faktorom 16.7 [V. Neubertova et al., Chemical Engineering Journal 446 (2022) 136939].


Študuj na UPJŠ