Garant: prof. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.

Právnická fakulta

Anotácia: Právo je súčasťou života každého jednotlivca. V bežnom živote si častokrát ani neuvedomujeme prítomnosť právnych noriem, ktoré nás obklopujú na každom kroku. Blok „Právne minimum – verejnoprávne aspekty“ ponúka možnosť nadobudnutia poznatkov o základných inštitútoch práva a následne aj získania schopnosti posúdiť jednoduché právne situácie, s ktorými sa študent môže vo svojom bežnom živote stretnúť.

Blok pozostáva z pedagogických disciplín, ktoré zasahujú rôzne sféry života jednotlivca. Predmety ponúknu študentom možnosť získania hlbších poznatkov o teoretických a historických východiskách práva, o mechanizme fungovania medzinárodných a európskych inštitúcií, o postavení a funkciách Ústavného súdu SR a o ochrane základných práv a slobôd a o základných východiskách trestného práva.

Dôraz pri výučbe jednotlivých predmetov bude kladený nielen na nadobudnutie teoretických vedomostí, ale najmä na ich využitie v praktickom živote (najmä prostredníctvom riešenia simulovaných situácií a prípadov).

KTSaP/TSaP/DSaP/14 - Teória štátu a práva/Dejiny štátu a práva

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

2/0

28/0

4

H

Z

dsap.pdf

Vyučujúci:

JUDr. Miroslav Fico, PhD., JUDr. Marta Breichová Lapčáková, PhD., doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc.,
prof. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.

 

KUPaSP/UPaSP/14 - Ústavné právo a správne právo

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

2/0

28/0

4

H

Z

upasp.pdf

Vyučujúci:

JUDr. JCLic. Tomáš Majerčák, PhD., JUDr. Ľubica Demeková, PhD.

 

KTP/TP-R/14 - Trestné právo

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

2/0

28/0

4

H

L

tp-r.pdf

Vyučujúci:

JUDr. Peter Čopko

 

UEP/MPaEP/14 - Medzinárodné právo a európske právo 

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

2/0

28/0

4

H

L

mpaep.pdf

Vyučujúci:

Mgr. Ľubica Gregová Širicová, JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D.