UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

IB13 - Psychologické, sociálne a kultúrne aspekty zdravia

Garant: prof. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD.

Lekárska fakulta

Anotácia: Viete, ako oznámiť príbuzným úmrtie pacienta? Prečo Vaši pacienti nerozumejú Vašim radám a neužívajú liečbu podľa odporúčania? A prečo prichádzajú na vyšetrenie s pokročilým štádiom ochorenia v zanedbanom stave? Akú kvalitu života chcú a čo si vlastne cenia na zdraví? Tieto otázky vyzerajú na prvý pohľad triviálne, no sú veľmi časté v klinickej praxi mnohých zdravotníckych pracovníkov a tak nezaškodí sa nad nimi zamyslieť.  Multidisciplinárny tím lektorov pozostávajúci z odborníkov z oblasti psychológie, antropológie, verejného zdravotníctva,  sociálnej práce, a klinických lekárskych odborov ponúka sériu prednášok kombinovanú s interaktívnymi prvkami vzdelávania, ktoré umožnia študentom rozšíriť si poznatky o psychologických, sociálnych a kultúrnych aspektoch zdravia a choroby.

Blok pozostáva zo štyroch predmetov, ktoré poskytnú študentom:

1. Základné informácie o význame psychologických faktorov pri udržovaní dobrého zdravotného stavu, pri prevencií ochorení, pri zvládaní zdravotných ťažkostí či znevýhodnení a o poskytovaní psychologickej pomoci pacientom s chronickým ochorením.

2. Rozvinúť kompetencie potrebné pre prácu s klientami s nižšou zdravotnou gramotnosťou ako napríklad nadviazať vzťah, získať potrebné informácie, zdieľať plán starostlivosti a aktívne zapojiť klienta do rozhodovania o pláne starostlivosti, primerane reagovať na potreby klienta, riešiť napäté a konflitné situácie, zvládnuť kultúrne odlišnosti a prispievať k zlepšeniu efektívnosti a účinnosti poskytovanej starostlivosti.

3. Vhľad do problematiky kultúrnych aspektov zdravia a možnosť osvojiť si rôzne spôsob akými je možné citlivo a účinne pracovať s odlišnými perspektívami na zdravie a tým zlepšiť svoju kultúrnu kompetenciu v práci s klientom.

4. Možnosť prehĺbiť poznanie a porozumenie skúsenostiam pacientov, opatrovateľov a poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti vo vybraných klinických skupinách a tým zlepšiť svoju  psycho-sociálnu kompetenciu v práci s klientom.


Úvodné stretnutie 21.09.2018 o 11:00 hod. – Lekárska fakulta, 9. poschodie

Psychológia zdravia UPZ/PZ/16

Rozsah (pred/cv)

Počet hodín
(pred/cv)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

1/1

14/14

4

H

Z

 ps_zdr.pdf

Vyučujúci:

doc. Mgr. Zuzana Dankulincová, PhD., Mgr. Peter Kolarčik, PhD., prof. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD., Mgr. Jana Holubčíková, MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD., Mgr. Jaroslava Kopčáková, Mgr. Ivana Skoumalová, Mgr. Peter Bakalár, PhD.

 

Komunikačný tréning pre klinickú prax UPZ/KT/16

Rozsah (pred/cv)

Počet hodín
(pred/cv)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

0/2

0/28

4

H

Z

 kt_kp.pdf

Vyučujúci:

Mgr. Jaroslava Kopčáková, Mgr. Daniela Husárová, Mgr. Jana Holubčíková, Mgr. Ivana Skoumalová, Mgr. Jaroslava Macková, Mgr. Laura Urbanová,  doc. Mgr. Zuzana Dankulincová, PhD., MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD.,  Prof. Andrea Madarasová Gecková, PhD.

 

Kultúrne aspekty zdravia a kultúrna kompetencia UPZ/KAZ/16

Rozsah (pred/cv)

Počet hodín
(pred/cv)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

1/1

14/14

4

H

L

 kaz_kk.pdf

Vyučujúci:

Mgr. Andrej Belák, Mgr. Daniela Bobáková, PhD.

 

Klinická prax z perspektívy pacienta UPZ/KP/16

Rozsah (pred/cv)

Počet hodín
(pred/cv)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

0/2

0/28

4

H

L

 kl_prax.pdf

Vyučujúci:

MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD., prof. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD., Mgr. Peter Kolarčik, PhD.,  Mgr. Eva Čepová

Posledná aktualizácia: 16.07.2019