UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

IB1 - Etika v biomedicínskych vedách pre zdravotnícku prax

Garant: doc. MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD.

Lekárska fakulta

Anotácia: Medicína a prírodné vedy sú odbory úzko späté s etickými princípami. V súčasnosti sa v biomedicínskych vedách  kladie veľký dôraz a požiadavka  na dodržanie rôznych etických noriem, ktoré neustále pribúdajú. Pracovník v zdravotníctve sa v klinickej a laboratórnej praxi, ako aj v experimentálnej medicíne často dostáva do problematických etických situácii, ktorých riešenie si vyžaduje určité odborné znalosti a etické myslenie. Riešenie aktuálnych etických dilem si vyžaduje multidisciplinárny prístup založený na účinnej syntéze všeobecne biologických a medicínskych poznatkov s aplikáciou príslušných právnych noriem.  Získané vedomosti a praktické skúsenosti umožnia účinne a eticky vyriešiť konkrétnu dilemu. Samotný certifikát umožní uplatnenie študenta po absolvovaní druhého stupňa štúdia vo viacerých oblastiach zdravotníctva, a to nielen v klinickej, laboratórnej a experimentálnej medicínskej praxi, ale aj v príbuzných odboroch vrátane prírodných vied. Novými poznatkami z oblasti etiky sa výrazne zlepší uplatnenie absolventa na trhu práce, a tým aj jeho sociálno-ekonomické postavenie, pričom ide o dlhodobý prospech, ktorý je možné neustále  rozvíjať.

USL/BVE/14 - Biomedicínsky výskum a etika

Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
1/1 14/14 4 H Z bve.pdf
Vyučujúci: doc. MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD., Ing. Iveta Cimboláková, PhD., MUDr. Ingrid Nerantzakis, MUDr. Dorota Sopková

 

USL/EAT/14 - Etické aspekty tanatológie a humánnej tafonómie
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
1/1 14/14 4 H Z eat.pdf
Vyučujúci: doc. MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD., MUDr. Ingrid Nerantzakis, MUDr. Dorota Sopková

 

USL/EKM/14 - Etika a komunikácia v medicíne
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
1/1 14/14 4 H L ekm.pdf
Vyučujúci: doc. MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD., MUDr. Ingrid Nerantzakis, MUDr. Dorota Sopková

 

USL/BEE/14 - Bioetika v enviromente 
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
1/1 14/14 4 H L bee.pdf
Vyučujúci: doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD., doc. MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD., Ing. Iveta Cimboláková, PhD., MUDr. Ingrid Nerantzakis, MUDr. Dorota Sopková


Etické aspekty tanatológie a humánnej tafonómie (EAT)
PVT - streda
Prednáška:
14.30 - 16.00 hod.
Seminár: 16.00 - 17.30 hod.
USL, Tr. SNP 1, VSM (dištančne)

Biomedicínsky výskum a etika (BVE):
NVT - streda
Prednáška:
14.30 - 16.00 hod.
ÚTVŠ UPJŠ, miestnosť DBI, Ondavská 21 (dištančne)

Seminár: 16.00 - 17.30 hod.
ÚTVŠ UPJŠ, miestnosť DBI, Ondavská 21 (dištančne)

Posledná aktualizácia: 07.09.2021