Prejsť na obsah

OTM-R politika

12minút, 13sekúnd

Zásady náboru a výberu výskumníkov v kontexte HRS4R sú zahrnuté v Európskej charte výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov. Tieto princípy tvoria základ politiky a postupov otvoreného, transparentného a spravodlivého (OTS-N, ang. OTM-R) náboru, výberu a zamestnávania výskumníkov, ktorých cieľom je zatraktívniť výskumnú kariéru a zároveň uľahčiť mobilitu a zabezpečiť rovnaké príležitosti pre všetkých kandidátov:

 • Otvorený nábor zahŕňa zverejňovanie dosutpných pozícií, najmä na medzinárodných internetových platformách, ako je Euraxess. Súčasťou inzercie by mali byť informácie o pozícii, akademických a iných požiadavkách, perspektívach kariérneho rastu a ideálne aj niečo o výberovom konaní.
 • Transparentnosť v zmysle kódexu správania sa týka zloženia výberovej komisie a transparentných výberových postupov. Po výbere by mali byť kandidáti informovaní o svojich silných a slabých stránkach.
 • Spravodlivý výber a nábor sú opísané v Charte a Kódexe nasl.: Proces výberu by mal brať do úvahy celú škálu skúseností kandidátov. Pri zameraní sa na ich celkový potenciál ako výskumníkov by sa mala zvážiť aj ich kreativita a úroveň nezávislosti. To znamená, že zásluhy by sa mali posudzovať kvalitatívne aj kvantitatívne, pričom by sa mali zamerať na vynikajúce výsledky v rámci diverzifikovanej kariéry a nielen na počet publikácií.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach dodržiava vyššie uvedenú politiku OTM-R a jej cieľom je zabezpečiť spravodlivé a transparentné náborové a výberové procesy pre svojich potenciálnych výskumníkov.

Princípy OTM-R

 • Otvorenosť. Zverejňovanie výzvy na obsadzovanie pracovných miest je prehľadné, čo najstručnejšie a najjasnejšie informuje o pracovnom mieste, podmienkach a spôsobe výberu, a je prístupné pre čo najširší okruh záujemcov. Informácia sa zverejňuje na vhodných portáloch podľa charakteru obsadzovaného miesta  a požiadaviek pre okruh záberu na získanie čo najvhodnejších uchádzačov. Môže byť zverejnená v rámci portálu EURAXESS pre výskumné organizácie, na portáloch zamestnanosti v SR alebo v zahraničí,  alebo v periodickej dennej tlači s miestnou alebo celoštátnou pôsobnosťou. Pre lepšiu informovanosť je možné pripojiť odkazy na zoznamy pracovných miest, ktoré obsahujú komplexnú informáciu, na zoznamy výskumných programov, organizačnú štruktúru pracovísk a pod.
 • Transparentnosť. Proces výberového konania a spôsob vyhodnotenia je prehľadný a zrozumiteľný a všetkým uchádzačom sú informácie sprístupnené pri zverejnení výberového konania. Vlastní zamestnanci nie sú v prístupe k informáciám zvýhodnení.
 • Spravodlivosť výberu, objektívnosť hodnotenia miery splnenia požiadaviek a kritérií pre obsadenie pracovného miesta,  hodnotenie dosiahnutých výsledkov a predpokladaného prínosu  jednotlivo u každého uchádzača. Proces zriadenia výberových komisií je prehľadne stanovený, dodržiavajú sa podmienky na vymenovanie členov výberových komisií.
 • Rovnosť príležitostí a nediskriminácia. Dodržiavajú sa princípy rovnosti príležitostí v prístupe k pracovným miestam a účasti vo výberových konaniach.
 • Rodová vyváženosť. Na všetky pozície sa zverejňujú rodovo nezávislé texty vyhlásenia výberových konaní. Dodržiava sa princíp nediskriminácie na základe pohlavia, rasy, etnického pôvodu, náboženského vyznania, viery, zdravotného postihnutia, veku, či sexuálnej orientácie aj vo vedeckovýskumnej činnosti.
 • Efektívnosť. Proces výberových konaní zohľadňuje minimalizáciu administratívnej záťaže na strane zamestnávateľa, výberovej komisie i na strane uchádzačov. Využívajú sa možnosti elektronickej komunikácie a elektronickej formy dokumentov.
 • Ochrana práv uchádzačov vo výberovom konaní. Uchádzači sú informovaní o spôsobe a postupe pri ochrane svojich práv vo výberovom konaní. 

Zásady OTM-R na UPJŠ v Košiciach

Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers


Transparentnosť

 1. Všetky pracovné miesta UPJŠ, ktoré sa obsadzujú výberovým konaním, sú podrobne definované vo vnútorných predpisoch prostredníctvom charakteristiky pracovného miesta (označenie, právny základ pre definíciu pracovného miesta, spôsob obsadzovania, spôsob výberu, spôsob ustanovenia na pracovné miesto, charakter a trvanie pracovného pomeru,   iné požiadavky na riadny výkon práce na pracovnom mieste, zaradenie do tarifnej triedy, ,platové podmienky). Všetky pracovné miesta UPJŠ, ktoré sa obsadzujú výberovým konaním, sú podrobne definované vo vnútorných predpisoch  prostredníctvom ich pracovnej náplne
  • miesta vysokoškolských učiteľov – Zákon o VŠ, Pracovný poriadok UPJŠ, Katalóg pracovných činností
  • miesta výskumných pracovníkov – Rozhodnutie rektora č. 22/2016, ktorým sa určuje štruktúra funkčných miest zamestnancov vedeckého výskumu UPJŠ v Košiciach a kritériá na ich obsadzovanie, Čl. 2 Pracovné náplne funkčných miest
 2. UPJŠ disponuje vnútornými predpismi, ktoré určujú kritériá pre obsadzovanie funkčných miest vysokoškolských učiteľov a kritériá pre obsadzovanie funkčných miest výskumných pracovníkov.

Transparentnosť vo vzťahu k atribútom pracovných miest je v súčasnosti zabezpečená jednotlivo v opise obsadzovanej pracovnej pozície pri vyhlásení výberového konania. V súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov vyhlasovateľ výberového konania zverejňuje charakteristiku a náplň pracovného miesta a informáciu alebo odkaz na informáciu o kritériách na obsadenie pracovného miesta.

Otvorenosť

Výberové konania sa zverejňujú podľa Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov. Vypísanie výberového konania Univerzita zverejňuje na webovom sídle určenom ministerstvom školstva a na svojej úradnej výveske alebo úradnej výveske fakulty, ak ide o pracovné miesto alebo funkciu zaradenú na fakulte. Požiadavky na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa a na obsadenie funkčného miesta docenta alebo funkčného miesta profesora v oblasti pedagogickej činnosti a v oblasti tvorivej činnosti vyhlasovateľ uvedie v oznámení o vypísaní výberového konania, v rámci ktorého overuje aj ich splnenie. Informácia o vypísaní výberového konania môže byť zverejnená aj na portáloch zamestnanosti v SR alebo v zahraničí,  alebo v periodickej dennej tlači s miestnou alebo celoštátnou pôsobnosťou.  Úprava spôsobu zverejňovania je vhodná pre zabezpečenie  dostatočnej otvorenosti procesu získavania uchádzačov. Forma zverejňovania sa volí zo strany zamestnávateľa podľa charakteru obsadzovaného miesta  a požiadaviek pre okruh záberu pre získanie uchádzačov.

Výberové konania sú realizované v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov. Zásady majú prehľadnú formu, prehľadne podľa charakteru pracovného miesta popisujú postup pri vyhlásení, pri zriadení výberových komisií, pri priebehu výberového konania, popisujú formu výberového konania, spôsob hodnotenia uchádzačov, podmienky pre hodnotenie miery splnenia požiadaviek a požadovanú mieru úspešnosti,  a spôsob informovania o výsledku výberového konania. Zásady určujú postup uchádzača v prípade, ak sa domnieva, že boli porušené jeho práva pri výberovom konaní alebo sa cíti poškodený. Zásady určujú podmienku rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie pri výberovom konaní.


Na UPJŠ  ako zamestnanci pôsobia vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci a ostatní zamestnanci.

Skupiny pracovných miest, ktoré sa obsadzujú výberovým konaním

a) pracovné miesta vysokoškolských učiteľov a funkčné miesta profesorov a docentov, s výnimkou obsadenia pracovného miesta na dobu najviac jedného roka na kratší pracovný čas  alebo na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Vysokoškolskí učitelia pôsobia na funkčných miestach profesor, hosťujúci profesor, docent, odborný asistent, asistent a lektor.  Obsadzujú sa výberovým konaním na základe § 15 ods. 1 písm.  d) a ods. e) zákona o VŠ.

b)  pracovné miesta výskumných pracovníkov s požadovaným vysokoškolským vzdelaním druhého a tretieho stupňa, s výnimkou obsadenia pracovného miesta na dobu najviac jedného roka na kratší pracovný čas, alebo v rámci projektov, ak sú financované a obsadené len počas doby trvania projektu. Pracovné miesta výskumných pracovníkov sa obsadzujú v štruktúre funkcií vedúci vedecký pracovník, samostatný vedecký pracovník, vedecký pracovník, výskumný pracovník, odborný technický pracovník. Štruktúru a kritériá na obsadzovanie funkčných miest zamestnancov vedeckého výskumu určuje univerzita samostatným vnútorným predpisom. V súlade s ust. čl. 3 časti B ods. 2 písm. b) resp. časti C ods. 2 písm. b)  Pracovného poriadku UPJŠ sa funkčné miesta výskumných pracovníkov na úrovni univerzity resp. fakúlt obsadzujú výberovým konaním.

c) pracovné miesta vedúcich zamestnancov. Obsadzujú sa obsadzujú výberovým konaním v súlade ust. § 5 zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov   sú:

 • kvestor,
 • riaditelia univerzitných pracovísk,
 • vedúci úsekov Rektorátu UPJŠ,
 • tajomník fakulty,
 • vedúci zamestnanci hospodársko-správnych a informačných pracovísk a účelových zariadení fakúlt,
 • vedúci zamestnanci pedagogických, výskumných, vývojových  a klinických pracovísk resp. ústavov fakúlt,
 • vedúci klinických pracovísk resp. ústavov fakúlt, ktoré sú zároveň aj špecializovaným výučbovým zariadením, zriadeným v súlade s ust. §  35 ods. 1 a ods. 2 písm. a) zákona o VŠ,
 • ďalšie funkcie vedúcich zamestnancov, ktoré určia vnútorné predpisy.

Bez výberového konania

 1. na miesto vysokoškolského učiteľa alebo výskumného pracovníka môže rektor alebo dekan najviac na jeden rok prijať zamestnanca do pracovného pomeru na kratší pracovný čas alebo uzatvoriť dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 2. na voľné miesto vedúceho zamestnanca môže rektor alebo dekan prijať alebo poveriť zamestnanca len do uskutočnenia výberového konania, a to najdlhšie na šesť mesiacov.