UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Rada pre vnútorné overovanie kvality

Rada je poradným orgánom rektora UPJŠ, ktorej činnosť je zameraná na podporu a rozvoj vnútorného systému zabezpečovania a overovania kvality vzdelávania, kvality výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej činnosti a kvality podporných činností univerzity.

Členov rady menuje a odvoláva rektor, pričom pri menovaní členov prihliada na proporcionálne zastúpenie hlavných odborov vedy, umenia a vzdelávania na univerzite.

Päť členov rady navrhujú dekani fakúlt a štyroch Akademický senát UPJŠ. Minimálne dvaja členovia rady sú študenti a aspoň jeden člen rady musí byť zástupcom externého prostredia.

Pôsobnosť Rady pre vnútorné overovanie kvality UPJŠ je vymedzená jej štatútom.
Pravidlá a náležitosti rokovania upravuje rokovací poriadok.

Harmonogram zasadnutí Rady pre vnútorné overovanie kvality UPJŠ v Košiciach v roku 2022
 
Zápisnice zo zasadnutí RVK UPJŠ


 Rada pre vnútorné overovanie kvality UPJŠ v Košiciach

  Meno a priezvisko Miesto pôsobenia Kontakt
Predseda: prof. Ing. Mária Mareková, CSc. Lekárska fakulta maria.marekova@upjs.sk
Podpredseda: prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. Prírodovedecká fakulta gabriel.semanisin@upjs.sk
 
Členovia RVK UPJŠ
       

Podporné činnosti pre riadne vykonávanie agendy Rady pre vnútorné overovanie kvality zabezpečuje Kancelária pre riadenie vnútorného systému kvality, ktorá je poradným útvarom Rektorátu UPJŠ. V prípade akýchkoľvek podnetov alebo otázok neváhajte kontaktovať Kanceláriu emailom na kvsk@upjs.sk.

 

Posledná aktualizácia: 17.01.2022