Prejsť na obsah

Aktualizácia dlhodobého zámeru UPJŠ v Košiciach na roky 2004 až 2010

6minút, 33sekúnd

Aktualizácia dlhodobého zámeru UPJŠ v Košiciach
na roky 2004 až 2010

V súlade s § 9 ods. 1 písm. j) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rektor UPJŠ prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. predložil dňa 9. 6. 2006 na zasadnutie Vedeckej rady UPJŠ dokument s názvom Aktualizácia Dlhodobého zámeru Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  na roky 2004 až 2010, ktorý sa dotýka nasledovných strategických cieľov rozvoja Univerzity:
1) Oblasť vysokoškolského vzdelávania:
V tejto oblasti rozširuje Univerzita svoje zameranie aj na štúdium jazykovedy, filozofie, psychológie a príbuzných sfér spoločenskej praxe. Univerzita počíta s tým, že v časovom horizonte do roku 2010 má predpoklady pre nárast počtu študentov vo všetkých formách štúdia na približný počet desať tisíc študentov. Tento nárast bude odzrkadlením zvýšenia počtu študentov v existujúcich študijných programoch, predovšetkým na druhom a treťom stupni vysokoškolského vzdelávania a otvorenia štúdia v nových akreditovaných študijných programoch (napríklad Anglistika a amerikanistika, Britské a americké štúdiá, Angličtina pre európske inštitúcie a ekonomiku, Slovenský jazyk a literatúra, Nemecký jazyk a literatúra, Riadenie ľudských zdrojov, Šport a rekreácia a pod.), K tomu treba prirátať aj študijné programy spájajúce psychológiu a filozofiu s prírodovednými disciplínami, matematikou a informatikou. Na báze najmä týchto študijných programov sa vytvoria nové fakulty.
     Na Univerzite sa vytvorili podmienky aj pre rozvoj špecializovaného štúdia v oblasti medicíny, pre akreditáciu nových študijných programov v rámci tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania, ako aj pre priznanie práva uskutočňovať habilitačné konanie a vymenúvacie konanie.    
     V roku 2006 chce Univerzita ukončiť internetizáciu študentských domovov Univerzity, čím Univerzita sprístupni Internet pre všetkých svojich študentov, ubytovaných v študentských domovoch Univerzity (e – internát).
2) Rozvoj organizačnej štruktúry:Stabilita Univerzity v slovenskom i európskom akademickom priestore sa musí zabezpečovať aj budovaním ďalších fakúlt a zmenou organizačnej štruktúry doterajších pracovísk.
     Základom pre vznik nových fakúlt sa stanú už spomínané nové akreditované študijné programy. Univerzita počíta v časovom horizonte do roku 2010 so zriadením 3 nových fakúlt s pracovným názvom Filozofická fakulta, Fakulta ekonomiky a riadenia ľudských zdrojov svätého Cyrila a Metoda a Fakulta zdravotných a sociálnych vied v Rožňave.
     Vznikom Filozofickej fakulty by Univerzita stabilizovala svoju štruktúru do plne fungujúceho klasického modelu a mohla by sa stať prijateľnou alternatívou Univerzity Komenského pre východnú časť územia Slovenska. Uvedená fakulta vznikne na základoch súčasného Ústavu filologických a sociálnych vied.
     Konštituovanie Filozofickej fakulty  v Košiciach treba považovať nielen za kognitívny vzdelávací, ale aj spoločensko-prospešný čin. Košice, ako druhé najväčšie mesto na Slovensku, je dôležité centrum ekonomického, vzdelávacieho, vedeckého, sociálneho a umeleckého života vo východnej časti republiky. Z tohto pohľadu sú veľmi dôležitým strategickým uzlom Slovenska, ležia na priesečníku filozofických a náboženských prúdov, čo sa premieta do národnostného pohybu v tejto oblasti. Spoločenské, kultúrne, umelecké, historicko-filozofické a masovokomunikačné zázemie Košíc vytvára veľmi dobré predpoklady na konštituovanie uvedenej fakulty a na možnosti uplatnenia jej absolventov v praxi.
     Cieľom zriadenia Fakulty ekonomiky a riadenia ľudských zdrojov svätého Cyrila a Metoda je prispieť k výchove mladej generácie manažérov ovládajúcich riadenie ľudských zdrojov v cirkevných, charitatívnych a neziskových organizáciách, ktoré z hľadiska riadenia ľudských zdrojov a ekonomiky majú určité špecifiká. Na Slovensku zatiaľ neboli akreditované študijné programy a fakulty zameriavajúce sa na uvedenú oblasť. Garanciou dosiahnutia tohto cieľa je okrem kvalitnej odbornej prípravy študentov aj nasmerovanie k etickým hodnotám a k poznaniu základov učenia náboženských organizácií cez výučbu premetov, akými sú sociálna etika, dejiny sociálneho učenia alebo kultúrna antropológia, ktoré budú garantované a prednášané odborníkmi z uznávaných zahraničných univerzít, napríklad z Pápežskej univerzity sv. Gregora v Ríme, ktorí súhlasili s účasťou v projekte fakulty.
     Projekt Fakulty ekonomiky a riadenia ľudských zdrojov svätého Cyrila a Metoda je spoločným projektom Univerzity a Gréckokatolíckeho apoštolského exarchátu Košice.
     Kapacita Detašovaného pracoviska Prírodovedeckej fakulty v Rožňave (od 1. septembra 2006 Ústavu vzdelávania UPJŠ) po rekonštrukcii, ktorá znásobila priestory dostupné pre výučbu, presahuje potreby Prírodovedeckej fakulty. Z ekonomického hľadiska, z hľadiska potrieb regiónu, ale aj významu univerzitného vzdelávania sa preto javí optimálnym riešením vznik Fakulty zdravotných a sociálnych vied v Rožňave.
Priestory, ktoré sú v štádiu ukončenia rekonštrukcie, vrátane laboratórneho vybavenia, prednáškovej auly a seminárnych miestností, ponúkajú možnosti pre realizáciu študijných programov aj ďalších fakúlt UPJŠ, ktoré sídlia v Košiciach. Doteraz tak robí iba Prírodovedecká fakulta v študijnom programe Informačné technológie pre prácu so zdravotne a  sociálne znevýhodnenými.
3) Oblasť organizácie a riadenia:
Zámerom Univerzity v tejto oblasti je v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. postupne integrovať viaceré akademické, hospodársko-správne a ďalšie súvisiace činnosti na Univerzite. V tomto smere môže byť aktívnym prínosom zavedenie jednotného finančného informačného systému „Sofia“,  ktorého implementácia bude ukončená do konca roku 2006.
4) Oblasť investičných zámerov:
Vzhľadom na výrazný deficit priestorových kapacít pre adekvátne zabezpečenie výučbového procesu študentov a výskumnú činnosť svojich zamestnancov je prioritou Univerzity získanie nových priestorov.
     V tejto súvislosti sa javí ako optimálne riešenie získanie priestorov bývalej Krajskej detskej nemocnice a II. Gynekologicko-pôrodníckej kliniky. Kúpna zmluva, ktorou Univerzita získa do svojho vlastníctva priestory bývalej Krajskej detskej nemocnice, je v štádiu pripomienkovania.
     Popri tom treba doriešiť aj otázku majetkovo-právneho vysporiadania objektu budovy Lekárskej fakulty, v ktorej sídli dekanát a teoretické ústavy tejto fakulty. Je známe, že celý objekt Fakultnej nemocnice L. Pasteura na Triede SNP bol v minulosti budovaný ako združená investícia ministerstva zdravotníctva a ministerstva školstva a že budova teoretických ústavov, v ktorej sídli Lekárska fakulta, bola budovaná pre potreby Lekárskej fakulty a aj bola využívaná v uplynulých 20 rokoch Lekárskou fakultou. Prioritou pre Univerzitu v tomto smere je získanie vlastníctva formou bezodplatného prevodu medzi ministerstvami alebo odkúpením budovy pomocou finančných prostriedkov poskytnutých štátom.

    Aktualizácia Dlhodobého zámeru UPJŠ v Košiciach na roky 2004 až 2010 bola prerokovaná na zasadnutí vedenia UPJŠ dňa 29. 5. 2006, na zasadnutí Kolégia rektora UPJŠ dňa 5. 6. 2006 a schválená na zasadnutí Vedeckej rady UPJŠ dňa 9. 6. 2006.

V Košiciach dňa 9. 6. 2006

 

prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc., v. r.
r e k t o r


Študuj na UPJŠ