UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

O projekte


Vzdelanie je jedným zo základných predpokladov pre dobré fungovanie a rozvoj spoločnosti. Vzbudzovať záujem o vzdelanie a podporovať  túto myšlienku sa snažia aj projekty detských univerzít. Vo februári roku 2010 bola prijatá v Bruseli Deklarácia EUCU.NET  (sieť detských univerzít v Európe), ktorá podporuje vznik projektov detských univerzít, a ktorej myšlienky sa snažíme aplikovať do života aj my realizovaním projektu Univerzita bez hraníc. Oproti projektom podobného charakteru je Univerzita bez hraníc koncepčne zameraná na sprístupnenie sveta vedy a vzdelania deťom pochádzajúcim aj zo sociálne vylúčených vrstiev našej spoločnosti s cieľom podporiť tak rozvoj ich talentu, schopností a zručností.  Existujúce detské univerzity deklarujú dostupnosť pre všetkých, no nie všetkým doterajšia organizačná forma detských univerzít vyhovovala. Napríklad, pre deti z detských domovov bolo komplikované zúčastniť sa programu jednotlivých dní. Snažíme sa preto znevýhodnené skupiny začleniť do kolektívu bez toho, aby sa v priebehu realizácie prihliadalo na tento handicap. Podujatie je určené žiakom 5. a 6. ročníka základných škôl.

Našou snahou je šíriť osvetu prostredníctvom kvalifikovaných pedagógov z rôznych oblastí lekárskych, prírodovedných, právnych, či filozofických vied a práve toto podujatie je jedinečnou príležitosťou, ako žiakom priblížiť „vážny a seriózny“ akademický svet hravou formou a vzbudiť tak detský záujem o nové poznatky.


  • UNIVERZITA BEZ HRANÍC (09.07.2018 – 13.07.2018)

Projekt Univerzita bez hraníc je realizovaný ako denný detský tábor. Začína v pondelok 9. júla 2018. Každý z účastníkov Univerzity bez hraníc dostane pri zápise skriptá, index, tričko a šiltovku, ktoré nosia počas celého trvania podujatia. Deťom zabezpečíme celodenné stravovanie (desiata, obed, olovrant), pitný režim, poistenie, dozor. Podujatie končí v piatok 13. júla 2018 slávnostnou promóciou detských absolventov za prítomnosti rodičov a príbuzných. Počas piatich dní (9.-13.7.2018) malým nadšencom priblížime vysokoškolský život na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach formou interaktívnych prednášok vysokoškolských pedagógov piatich fakúlt UPJŠ a univerzitných pracovísk. Program bude doplnený o praktické ukážky a experimenty, prehliadky priestorov univerzity a ďalšie prekvapenia. Témy budú prispôsobené veku a záujmom detských účastníkov.

  • PRIHLÁŠKA

Prihlasovanie bude prebiehať od 16.5.2018 do 31.5.2018 iba formou elektronickej prihlášky.
Odkaz na elektronickú prihlášku: https://portal.ccvapp.upjs.sk/aktivita/univerzita-bez-hranic

  • POPLATOK

         Poplatok vo výške 50 € je potrebné uhradiť najneskôr do 8.6.2018 bankovým prevodom.           

  • PLATOBNÉ INFORMÁCIE

Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN): SK1181800000007000074335
Variabilný symbol: 9099
Do textu pre prijímateľa je potrebné uviesť: Meno a priezvisko dieťaťa, UBH 2018

Posledná aktualizácia: 03.07.2018