UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Universitas Šafarikiana

Universitas Šafarikiana je oficiálny časopis univerzity vydávaný s cieľom informovať o dianí na jej akademickej pôde. Je prostriedkom internej komunikácie, ale zároveň má ambíciu priblížiť život na UPJŠ širokej verejnosti. Vychádza štvrťročne v októbri, decembri, marci a júni, rozširovaný je zdarma.

Rubriky Universitas Šafarikiana

→ Na slovíčko s... (rozhovory na aktuálne témy s predstaviteľmi univerzity)
→ Zo života univerzity (stručné informácie o udalostiach celouniverzitného významu)
→ Zo života fakúlt (informácie/príspevky o podujatiach a novinkách, rozhovory s významnými predstaviteľmi fakúlt)
→ Študentské stránky (informácie/príspevky študentov o štúdiu, študentskom živote a zaujímavých študentských udalostiach, aj vo svete)
→ Zo života univerzitných pracovísk (informácie/príspevky o podujatiach a novinkách)
→ Jazykové okienko – Aby slovenčina neplakala
→ Kalendárium (prehľad konaných a očakávaných významných podujatí na univerzite/fakultách/pracoviskách)
→ UNIBOOK (upútavka na zaujímavé edičné tituly Vydavateľstva ŠafárikPress UPJŠ)


Redakcia
Vaše ohlasy, pripomienky, tipy, námety a články privítame na adrese casopis@upjs.sk, telefonický kontakt 055/234 1606. Usmernenie pre tvorbu textov nájdete v nasledujúcich pokynoch pre autorov a termíny na ich dodanie v harmonograme tvorby časopisu. Prosíme, do e-mailu uvádzajte celý akademický titul a fakultu, resp. pracovisko a katedru. Pre prípad, že redakcia potrebuje text  s autorom konzultovať je vhodné uviesť aj telefonické spojenie. Články prechádzajú redakčnou úpravou, vrátane jazykových korektúr. Redakcia si vyhradzuje právo na finálnu úpravu textov.

Pokyny pre autorov
Redakčná rada a jej zloženie
Štatút redakčnej rady
Harmonogram tvorby časopisu v roku 2022

Inzercia:
Cenový výmer č. 1/2011
Dodatok č. 1/2012 k cenovému výmeru

Najbližšie vydanie: 12. december 2022
Redakčná uzávierka: 10. november 2022

Posledná aktualizácia: 17.11.2022