UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Universitas Šafarikiana

Universitas Šafarikiana je oficiálny časopis univerzity vydávaný s cieľom informovať o dianí na jej akademickej pôde. Je prostriedkom internej komunikácie, ale zároveň má ambíciu priblížiť život na UPJŠ širokej verejnosti. Vychádza štvrťročne v októbri, decembri, marci a júni, rozširovaný je zdarma.

Rubriky Universitas Šafarikiana

→ Na slovíčko  s... (rozhovory na aktuálne témy s predstaviteľmi univerzity)
→ Zo života univerzity  (stručné informácie o udalostiach celouniverzitného významu)
→ Zo života fakúlt (informácie o štúdiu, podujatiach a novinkách na jednotlivých fakultách)
→ Veda, výskum, inovácie (predstavujeme významné projekty a výsledky vedecko-výskumnej práce študentov a zamestnancov univerzity)
→ Študentské stránky (pohľad na študentský život a príspevky študentov)
→ Zo života univerzitných pracovísk (informácie o  štúdiu, podujatiach a novinkách na  univerzitných pracoviskách)
→ Ako ich nepoznáte (nevšedné záľuby zamestnancov univerzity)
→ Návraty na zaprášené stránky (o čom sa písalo v starších vydaniach časopisu)
→ Informácie nielen do vrecka:
        • Aby slovenčina neplakala...(jazykové okienko)
        • Kalendárium  (prehľad očakávaných podujatí na univerzite)


Redakcia
Vaše ohlasy, pripomienky, tipy, námety a články privítame na adrese casopis@upjs.sk, telefonický kontakt 055/234 1606. Usmernenie pre tvorbu textov nájdete v nasledujúcich pokynoch pre autorov a termíny na ich dodanie v harmonograme tvorby časopisu. Prosíme, do e-mailu uvádzajte celý akademický titul a fakultu, resp. pracovisko a katedru. Pre prípad, že redakcia potrebuje text  s autorom konzultovať je vhodné uviesť aj telefonické spojenie. Články prechádzajú redakčnou úpravou, vrátane jazykových korektúr. Redakcia si vyhradzuje právo na finálnu úpravu textov.

Pokyny pre autorov
Redakčná rada a jej zloženie
Štatút redakčnej rady
Harmonogram tvorby časopisu v roku 2022

Inzercia:
Cenový výmer č. 1/2011
Dodatok č. 1/2012 k cenovému výmeru

Najbližšie vydanie: 17. október 2022
Redakčná uzávierka: 19. september 2022

 

Posledná aktualizácia: 24.05.2022