UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Universitas Šafarikiana

časopis Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 


 

Universitas Šafarikiana je oficiálny časopis univerzity vydávaný s cieľom informovať o dianí na jej akademickej pôde. Je prostriedkom internej komunikácie, ale zároveň má ambíciu priblížiť život na UPJŠ širokej verejnosti. Vychádza štvrťročne v októbri, decembri, marci a júni, rozširovaný je zdarma.


Rubriky Universitas Šafarikiana

→ Na slovíčko  s... (rozhovory na aktuálne témy predstavujúce osobnosti univerzity)
→ Zo života univerzity  (stručné informácie o udalostiach celouniverzitného významu)
→ Zo života fakúlt (informácie o štúdiu, novinkách a podujatiach na jednotlivých fakultách)
→ Veda, výskum, inovácie (predstavujeme významné projekty a výsledky vedecko-výskumnej
     práce študentov a zamestnancov univerzity)

→ Študentské stránky (pohľad na študentský život a príspevky študentov )   
→ Aby slovenčina neplakala... (jazykové okienko)
→ Kalendárium  (prehľad očakávaných podujatí)
→ Vedeli ste, že... (krátke zaujímavosti z univerzitného prostredia)
→ Návraty na zaprášené stránky (o čom sa písalo v starších vydaniach časopisu)
→ História budov UPJŠ (približujeme minulosť univerzitných budov) 
→ Ako ich nepoznáte (nevšedné záľuby zamestnancov univerzity)
 

Pripravujeme:
→ Absolventi (informácie o absolventoch a udalostiach súvisiacich s absolventmi a 
    univerzitným spoločenstvom)
 

Redakcia
Vaše ohlasy, pripomienky, tipy, námety a články privítame na adrese casopis@upjs.sk, telefonický kontakt 055/234 1606. Usmernenie pre tvorbu textov nájdete v nasledujúcich pokynoch pre autorov a termíny na ich dodanie v harmonograme tvorby časopisu. Prosíme, do e-mailu uvádzajte celý akademický titul a fakultu, resp. pracovisko a katedru. Pre prípad, že redakcia potrebuje text  s autorom konzultovať je vhodné uviesť aj telefonické spojenie. Články prechádzajú redakčnou úpravou, vrátane jazykových korektúr. Redakcia si vyhradzuje právo na finálnu úpravu textov.
 

Pokyny pre autorov

Redakčná rada a jej zloženie

Štatút redakčnej rady

Harmonogram tvorby časopisu v roku 2019

Inzercia:
Cenový výmer č. 1/2011
Dodatok č. 1/2012 k cenovému výmeru

Najbližšie vydanie: 11. marec 2019
Redakčná uzávierka: 8. február 2019

Posledná aktualizácia: 21.01.2019