UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Udelené vedecké hodnosti "doktor vied (DrSc.)" Vedeckou radou UPJŠ

Vedecká rada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach udelila v zmysle § 36 vyhlášky Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti č. 65/1977 Z. z. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností v znení vyhlášky Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti č. 302/1990 Zb. vedeckú hodnosť „doktor vied (DrSc.)“ nasledovným uchádzačom:

doc. RNDr. Zuzana Gažová, DrSc.
doktor biofyzikálnych vied
vedný odbor: Biofyzika
Pracovisko: Ústav experimentálnej fyziky SAV

doc. RNDr. Erik Sedlák, DrSc.
doktor biofyzikálnych vied
vedný odbor: Biofyzika
Pracovisko: Centrum interdisciplinárnych biovied, Technologický a inovačný park UPJŠ v Košiciach

doc. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc.
doktor matematických vied
vedný odbor: Diskrétna matematika
Pracovisko: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Mgr. Norbert Kučerka, DrSc.
doktor fyzikálnych vied
vedný odbor: Biofyzika
Pracovisko: Farmaceutická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

MUDr. Andrey Musatov, DrSc.
doktor fyzikálnych vied
vedný odbor: 010303 Biofyzika
Slovenská akadémia vied
Pracovisko: Ústav experimentálnej fyziky

prof. RNDr. Melánia Babincová, DrSc.
doktor fyzikálnych vied
vedný odbor: 010303 Biofyzika
Univerzita Komenského v Bratislave
Pracovisko: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky

RNDr. Ivo Juránek, DrSc.
doktor lekárskych vied
vedný odbor: 030104 Farmakológia
Pracovisko: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV

prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc.
doktor lekárskych vied
vedný odbor: 030215 Vnútorné choroby
Pracovisko: I. interná klinika LF UPJŠ

RNDr. Peter Skyba, DrSc.
doktor fyzikálnych vied
vedný odbor: 010304 Fyzika kondenzovaných látok a akustika
Pracovisko: Ústav experimentálnej fyziky SAV

doc. Mgr. Marček Chorvátová, DrSc.
doktor fyzikálnych vied
vedný odbor: 010303 Biofyzika
Pracovisko: Medzinárodné laserové centrum v Bratislave

PharmDr. Katarína Bauerová, DrSc.
doktor lekárskych vied
vedný odbor: 030104 Farmakológia
Pracovisko: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV

doc. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.
doktor fyzikálnych vied
vedný odbor: 010304 Fyzika kondenzovaných látok a akustika
Pracovisko: Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

prof. MUDr. Igor Riečanský, DrSc.
doktor lekárskych vied
vedný odbor: 030215 Vnútorné choroby
Pracovisko: Klinika kardiológie a angiológie LF SZU v Bratislave

doc. RNDr. Martin Moško, DrSc.
doktor fyzikálnych vied
vedný odbor: 010304 Fyzika kondenzovaných látok a akustika
Pracovisko: Elektrotechnický ústav SAV

RNDr. Gabriela Hrčková, DrSc.
doktor lekárskych vied
vedný odbor: 030104 Farmakológia
Pracovisko: Parazitologický ústav SAV

RNDr. Pavol Farkašovský, DrSc.
doktor fyzikálnych vied
vedný odbor: 010304 Fyzika kondenzovaných látok a akustika
Pracovisko: Ústav experimentálnej fyziky SAV

prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc.
doktor lekárskych vied
vedný odbor:  030104 Farmakológia
Pracovisko: Ústav farmakológie LF UPJŠ
 

Posledná aktualizácia: 22.04.2022