UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Vedecké projekty

Členovia výskumného tímu OST sú a boli v hodnotenom období zapojení do týchto vedeckých projektov:

 • 2021–2023  VEGA 1/0130/21
  Korpusové medzijazykové porovnanie deverbatívnych substantív s internacionálnymi sufixami. Zodpovedá riešiteľka: doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD.
   
 • 2021 – 2023 – VEGA 1/0344/21
  Adaptive matrix tests in audiometry and perceptual phonetics
  spoluriešiteľka projektu: doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD.
   
 • 2020-2024 - APVV-19-0003
  Onomatopoeia - what is in the name?
  Zodpovedný riešiteľ: prof. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD.
   
 • 2016-2019- APVV-15-0492
  Rečová audiometria v rómskom jazyku
  spoluriešiteľka projektu: doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD.
   
 • 2017-2021 - APVV-16-0035
  Výskum mimojazykových faktorov tvorenia a interpretácie nových pomenovaní.
  Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.
   
 • 2017-2019 - VEGA 1/0002/17
  Derivačné siete v európskych jazykoch. Medzijazykový výskum.
  Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD.
   
 • 2016-2017 - VVGS‐2016‐298
  Medzijazykový výskum derivačných sietí.
  Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD.
   
 • 2016-2018 – VEGA 1/0273/16
  Komparatívny výskum dištinktívnych príznakov foném v slovenčine, v angličtine a v nemčine.
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD.
   
 • 2012-2014 - VEGA 1/0094/12
  Štandardný priemerný európsky jazyk - výskum európskych jazykov z pohľadu slovotvorby.
  Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.
   
 • 2008–2010 – VEGA 1/0020/08
  Univerzálie a typológia v evaluatívnej morfológii – medzijazykový výskum.
  Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.
   
Posledná aktualizácia: 08.11.2021