UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

RNDr. Róbert Tarasenko, PhD.

RNDr. Dr. R. Tarasenko sa venuje príprave, charakterizácii a štúdiu magnetických vlastností nízkorozmerných magnetických systémov, konkrétne vybraných organometalických kvázidvojrozmerných kvantových antiferomagnetov na báze Cu(II) iónov. Venuje sa analýze vplyvu priestorovej a spinovej anizotropie na charakter základného stavu študovaných systémov [R. Tarasenko et al., Phys. Rev. B 87 174401 (2013)]. Zároveň sa zaoberá experimentálnym štúdiom látok s gigantickým magnetokalorickým efektom, pri ktorom je pozorované uvoľnenie alebo pohltenie energie látky pri zmene vonkajšieho magnetického poľa (obr. 5) [F. S. Guo et al., Chemistry - A European Journal 19 14876 (2013)].
 


Obr. 5: Schéma magnetokalorického chladiaceho cyklu a analogického cyklu klasického chladenia odparovaním média vo výparníku. [https://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetokalorick%C3%BDjev]
 

Posledná aktualizácia: 12.01.2017