UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

10 rokov činnosti Centra celoživotného vzdelávania PF UPJŠ

Dňa 30. 09. 2014 sa na pôde univerzity uskutočnil seminár k 10. výročiu vzniku CCV PF UPJŠ, na ktorom boli účastníci a pozvaní hostia oboznámení s históriou jeho vzniku, vzdelávacími aktivitami, ktoré po dobu svojej existencie pod vedením doc. RNDr. Dušana Švedu, CSc. toto centrum smerom k verejnosti realizovalo a realizuje, jeho projektovou činnosťou, aktivitami CIV CCV (Centra pre inovatívne vzdelávanie CCV) v rámci univerzity, postavením CCV a perspektívami celoživotného vzdelávania na UPJŠ, ale aj aktivitami Lekárskej fakulty a Filozofickej fakulty PF UPJŠ v uvedenej forme vzdelávania.
Seminára sa zúčastnili rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., prorektor pre VŠ vzdelávanie a IT prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., prorektor pre VaV prof. RNDr. Juraj Černák, CSc., prorektorka pre zahraničné vzťahy doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., kvestor UPJŠ Ing. Karol Lászlo, dekan PF UPJŠ doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., prodekanka pre pedagogickú činnosť a akreditáciu FF UPJŠ prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc..
V rámci programu seminára aktívne vystúpili pozvaní hostia: doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD. (Ústav verejného zdravotníctva LF UPJŠ) a Mgr. Renáta Panocová, PhD. (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ).

Prezentácie:

Viac informácií


Posledná aktualizácia: 09.04.2015