UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Výzva na podávanie projektov na roky 2021/2022

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

v y h l a s u j e

výzvu na podávanie projektov na roky 2021/2022

v súvislosti s Rozhodnutím rektora č. 3/2018 zo dňa 6. 3. 2018,

ktorým sa vydáva Štatút Vnútorného vedeckého grantového systému
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
(VVGS) v troch programoch

 

1. „Interdisciplinárne výskumné projekty pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov do 35 rokov a doktorandov (VUaVP35)“. Doba riešenia projektov VUaVP35 je stanovená na obdobie od 1. 1. 2021 do 30. 06. 2022. Termín uzávierky žiadostí podaných prostredníctvom portálu CCVaPP UPJŠ je 20. september 2020 do 24.00 hod.

2. „Projekty cielene orientovaného výskumu (PCOV)“. Žiadosti v tomto programe sa podávajú prostredníctvom portálu CCVaPP UPJŠ priebežne. Doba riešenia projektov PCOV je stanovená na maximálne 12 mesiacov od začiatku riešenia projektu.

3. „Inštitucionálna podpora e-learningu (IPEL)“. Žiadosti v tomto programe sa podávajú prostredníctvom portálu CCVaPP UPJŠ priebežne. Doba riešenia projektov IPEL je stanovená na maximálne 12 mesiacov od začiatku riešenia projektu.

 

Ďalšie informácie nájdete v Rozhodnutí rektora č. 3/2018 zo dňa 6. 3. 2018

 

Posledná aktualizácia: 22.01.2021