Prejsť na obsah

Pracovná návšteva ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana na UPJŠ v Košiciach

1minút, 34sekúnd

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan vo štvrtok 13. júla 2017 navštívil UPJŠ v Košiciach. V rámci pracovnej návštevy sa minister stretol s vedením univerzity a členmi rozšíreného kolégia rektora. Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. predstavil ministrovi priority rozvoja univerzity, zároveň otvoril aktuálne témy, ktoré vedenie univerzity, fakulty a univerzitné pracoviská považujú za dôležité z pohľadu rozvoja rezortu vysokých škôl. Taktiež informoval ministra o zámere zriadiť Technologický a inovačný park (TIP-UPJŠ) na báze existujúcich univerzitných vedeckých parkov a vedeckovýskumného centra. Minister Plavčan si následne prezrel budovu Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorú 9. decembra 2016 zasiahol požiar. Počas prehliadky budovy bol minister informovaný o aktuálnom stave priebehu rekonštrukčných prác a termínoch ukončenia jednotlivých etáp. Následne sa minister stretol s vedením PF UPJŠ v Košiciach. Súčasťou programu na PF UPJŠ v Košiciach bola prehliadka vedeckovýskumného centra PROMATECH a univerzitného vedeckého parku TECHNICOM. Minister spoločne s rektorom univerzity slávnostne otvorili novú videokonferenčnú miestnosť UVP TECHNICOM. Záverečnou časťou programu pracovnej návštevy bolo  stretnutie s vedením Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. V rámci diskusie s ministrom sa zástupcovia vedenia fakulty a vedenia univerzity venovali investičným prioritám na  vybavenie a rekonštrukciu budovy fakulty, problematike štúdia budúcich lekárov, doktorandského a špecializačného štúdia. V diskusii taktiež odznela naliehavá požiadavka zo strany univerzity na urýchlené schválenie Nariadenia vlády o univerzitných nemocniciach a o postavení školských zamestnancov v zdravotníckych zariadeniach.


Študuj na UPJŠ