UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Oznam

Akademický senát UPJŠ na svojom zasadnutí dňa 5.9.2019 schválil návrh rektora na vymenovanie prorektorov na funkčné obdobie od 6.9.2019 do 21.8.2023.

PROREKTORI

prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium

doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.
prorektorka pre marketing a vzťahy s verejnosťou

prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
prorektor pre rozvoj a európsku problematiku

prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD.
prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie, akademické tradície a obrady

doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.
prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu

prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
prorektor pre informatizáciu a riadenie kvality


PORADCOVIA REKTORA

prof. h. c.  doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.
poradkyňa rektora pre legislatívu

prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.
poradca rektora pre edičnú činnosť a vzťahy s inštitúciami v oblasti kultúry a umenia

prof. Ing. Mária Mareková, CSc.
poradkyňa rektora pre implementáciu vnútorného systému kvality vzdelávania

 

Posledná aktualizácia: 22.01.2021