Prejsť na obsah

Podpora pre študentov/absolventov zasiahnutých konfliktom

0minút, 50sekúnd

Na zasadnutí Akademického senátu UPJŠ bol dňa 10. marca 2022 schválený Dodatok č. 5 k  Štipendijnému poriadku UPJŠ, v ktorom UPJŠ zavádza poskytnutie finančnej pomoci študentom a absolventom (nie viac ako 90 dní od riadneho skončenia štúdia) v podobe sociálneho štipendia a sociálnej podpory (sociálne štipendium a sociálna podpora pre študentov a absolventov postihnutých vojnovým konfliktom, živelnou pohromou, resp. iným dôvodom hodným osobitného zreteľa).

Na základe žiadosti môže byť študentom spĺňajúcim kritéria poskytnutá priama finančná podpora, alebo nepriama pomoc vo forme odpustenia (resp. zníženia) školného alebo poplatkov spojených so štúdiom, alebo odpustenia (resp. zníženia) poplatkov za ubytovanie alebo stravovanie v ŠDaJ UPJŠ.
 
Žiadosť v slovenskom a anglickom jazyku.

Žiadosť je potrebné zaslať poštou (adresa: Ing. Zuzana Kratyinová, KaVSK- Rektorát UPJŠ, Šrobárova 2, 041 80 Košice, Slovenská republika) alebo elektronicky (podpísaný SCAN alebo fotografia žiadosti) emailom: zuzana.kratyinova@upjs.sk.


Študuj na UPJŠ