UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Aktuality

Doplnenie stanoviska UPJŠ v súvislosti s infekciou koronavírusom COVID 19 zo dňa 6.3.2020

Vzhľadom ku aktuálnej epidemiologickej situácii výskytu coronavírusu COVID 19, UPJŠ aktualizuje a dopĺňa svoje stanovisko zo dňa 28.2.2020.

1. Pravidelne bude vykonávaná aerosolová dezinfekcia posluchární, v ktorých sa vykonáva výučba vírusinaktivačným prostriedkom.

2. Pravidelne bude vykonávaná aerosolová dezinfekcia vstupných a spoločných priestorov výučbových zariadení fakúlt a rektorátnych pracovísk UPJŠ vírusinaktivačným prostriedkom.

3. Budú zabezpečené dávkovače dezinfekčných roztokov pri vchode do každej výučbovej miestnosti a v spoločných priestoroch.

4. Vzhľadom k mobilite študentov (vrátane študentov ERASMUS a iných výmenných pobytov) a zamestnancov UPJŠ je potrebné nahlásiť na e-mailovej adrese corona-virus@upjs.sk u každého študenta a zamestnanca rizikové kontakty v oblastiach s možným výskytom koronavírusu COVID 19 – predovšetkým pobyt v oblasti sa vysokým výskytom (Taliansko, Irán, Čína (región Hubei), Južná Kórea) v prechádzajúcich 14 dňoch. Za oblasti so zvýšeným rizikom sú v súčasnosti tiež považované Severné Porýnie a Westfálsko v Nemecku, oblasť L´Oise severne od Paríža a oblasť Auvergne-Rhône-Alpes vo Francúzsku. Študenti a zamestnanci, ktorí boli v uplynulých 14-tich dňoch v rizikových oblastiach výskytu koronavírusu COVID 19, predovšetkým v Taliansku, ostanú počas 2 týždňov od návratu na Slovensko v domácom prostredí, pričom dekani fakúlt a vedúci univerzitných pracovísk im určia formu samoštúdia alebo práce v domácom prostredí.

5. U študentov (vrátane študentov ERASMUS a iných výmenných pobytov) a zamestnancov UPJŠ je pred cestou do oblastí s rizikom výskytu koronavírusu COVID 19 potrebná registrácia návštevy pred opustením Slovenska na e-mailovej adrese corona-virus@upjs.sk. Pri registrácii sa uvádza meno študenta, fakulta, študijný odbor, krajiny ktoré navštívi a dátum návratu na Slovensko. Zoznam rizikových krajín bude aktualizovaný podľa Európskeho centra pre kontrolu chorôb a prevenciu a podľa Svetovej zdravotníckej organizácie. Reálne hrozí riziko prenosu iba v tých krajinách, v ktorých bol dokázaný prenos medzi ľuďmi v danej krajine - aktuálna situácia ku dňu 5.3.2020 je uvedená v tabuľke 2 na www stránke WHO.

6. Nakoľko Taliansko zatvorilo všetky školy vrátane značnej časti ubytovacích zariadení bude zabezpečené kontaktovanie všetkých študentov a zamestnancov, ktorí sú na výmenných pobytoch a zabezpečené, aby postupovali podľa usmernenia UPJŠ, resp. podľa usmernenia hlavného hygienika SR. Obdobne budeme postupovať aj v prípade podobných opatrení v iných krajinách.

7. Usmernenie bude pravidelne aktualizované podľa epidemiologickej situácie.Hot line: 0948 283 203
E-mail: corona-virus@upjs.sk

 

Posledná aktualizácia: 25.10.2022