UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Medzinárodná spolupráca - výskumné laboratóriá

 

     

LICOLAB
Language, Information and Communication Laboratory
pri Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 

I. Poslanie laboratória
1.0. Language, Information and Communication Laboratory je organizačne začlenené do Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie pri Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.
1.1. Vznik laboratória ako experimentálneho vedeckého komunikačného a fonetického pracoviska si vyžiadala tá skutočnosť, že experimentálny výskum jednej zo základných rovín jazyka – zvukovej roviny – je východiskom pre ďalšie lingvistické bádanie. Laboratórium bolo založené v r. 1969, nadväzuje na vyše 40- ročnú tradíciu experimentálnej fonetiky na pôde Filozofickej fakulty UPJŠ v Prešove (1970 – 2011).
2.0. Language, Information and Communication Laboratory slúži jednak na vedecký výskum, ktorý sa robí exaktne na vysokej medzinárodnej odbornej úrovni, jednak na vyučovanie fonetiky a fonológie – disciplín, ktorými sa otvára jazykovedné poznanie.

II. Aktuálne riešené výskumné úlohy
1.0
Číslo projektu APVV-15-0492
Názov projektu: Rečová audiometria v rómskom jazyku
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Július Zimmermann, CSc.
Doba riešenia projektu: 07/2016-12/2019
2.0
Číslo projektu APVV-15-0307
Názov projektu: Anticipačné fonetické stratégie pre simultánne a konzekutívne tlmočenie
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Dr. Rudolph Sock, PhD.
Doba riešenia projektu: 07/2016-06/2020
3.0
Číslo projektu: VEGA 1/0273/16
Názov projektu: Komparatívny výskum dištinktívnych príznakov foném v slovenčine, v angličtine a v nemčine
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD.
Doba riešenia projektu: 01/2016-12/2018

III. Náplň práce vedeckovýskumného pracoviska
1.0. Vedecký výskum v Language, Information and Communication Laboratory vychádza z originálnych teoretických koncepcií: zo syntetickej fonologickej teórie J. Sabola, z aplikovania vlnkovej transformácie podľa metód J. Zimmermanna, z využitia všeobecnolingvistického a semiotického vymedzenia binárnych opozícií v jazykovej štruktúre na základe vzťahu symetrie a asymetrie medzi formou a obsahom jazykovo-semiotických jednotiek a z metodologických impulzov interdisciplinárneho bádateľského priestoru (jazykoveda, semiotika, teória informácie, teória komunikácie, spracovanie signálov, diskrétne matematické metódy, logopédia, niektoré príbuzné odbory lekárskych vied a i.).
2.0. Language, Information and Communication Laboratory slúži na vedecký výskum zvukovej stavby slovenského jazyka v celej jeho šírke, ale aj ostatných jazykov, predovšetkým tých, ktoré sa na fakulte prednášajú alebo sa skúmajú v rámci vedeckých projektov (francúzštiny, angličtiny, nemčiny, latinčiny; porovnávací výskum slovenčiny a rómčiny, rusínčiny a maďarčiny). Výsledky experimentálneho fonetického výskumu slúžia aj príbuzným disciplínam: literárnej vede (špeciálne verzológii), psychológii a logopédii (najmä oblasť rečových porúch a percepcie akustického signálu). Vzniká takto možnosť tímových odborných prác (jazykoveda, literárna veda, psychológia, logopédia a i.), ktorých úroveň sa zvyšuje i aplikovaním moderných matematických metód a teórie informácie.
3.0. Rozpis náplne práce v laboratóriu:
3.0.1. Komparatívny výskum zvukovej stavby slovenčiny a ďalších jazykov v oblasti segmentov a suprasegmentov a zároveň na diferencovaných stupňov vzťahu jednotlivého a všeobecného pri fónických jednotkách.
3.0.2. Základný štatisticko-fonologický výskum spisovnej slovenčiny.
3.0.3. Výskum základnej prozodickej jednotky – slabiky – a jej vlastností. Problematika fungovania suprasegmentálnych javov vzhľadom na ich fonologicko-dištinktívnu, fonologicko-delimitačnú, fonologicko-distributívnu a fonologicko-diferenciačnú funkciu. Problematika kvalitatívnej modulácie artikulačného prúdu (farba hlasu, timbre) a jej fungovanie v diferencovaných oblastiach komunikačnej praxe.
3.0.4. Všestranný výskum fónickej stavby slovenčiny, z cudzích jazykov najmä angličtiny, nemčiny a francúzštiny na diferencovaných úrovniach abstrakcie a jeho priemet do ortofonickej a ortoepickej praxe.
3.0.5. Morfonologický výskum spisovnej slovenčiny.
3.0.6. Experimentálny fonetický výskum východoslovenských nárečí.
3.0.7. Intonácia verša a jej čitateľský dosah.
3.0.8. Výskum prediktability rytmu. Rytmické modely slovenčiny, ich možnosti a hranice.
3.0.9. Štruktúrny výskum spisovnej slovenčiny a ďalších jazykov pri použití metód matematickej logiky a algebraickej lingvistiky.
3.0.10. Foneticko-fonologický výskum detskej reči.
3.0.11. Problematika narušenej komunikácie prostredníctvom zvukovej reči s vymedzením bádateľských okruhov patofonetiky. Spolupráca fonetiky, patofonetiky a otolaryngológie. Problematika a zostavovanie rečových audiometrických testov v slovenčine a rómčine.
3.0.12. Problematika fónickej interferencie.
3.0.13. Problematika anticipačných fonetických stratégií pre simultánne a konzekutívne tlmočenie.

IV. Záverečné ustanovenia
1.0. Language, Information and Communication Laboratory pri Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach spolupracuje najmä s nasledujúcimi pracoviskami a inštitúciami:
a) Fonetický ústav Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe;
b) Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislave;
c) Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave;
d) Lilpa – Linguistique, langues, parole, Université de Strasbourg;
e) Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Inselspital, University of Bern, Switzerland;
f) Jagelovská univerzita v Krakove;
g) Elektrotechnická fakulta Technickej univerzity v Košiciach;
h) Medzinárodná komisia pre fonetiku a fonológiu slovanských jazykov pri Medzinárodnom komitéte slavistov.
2.0. Výsledky výskumu publikuje vo vedeckých a odborných monografických prácach, v štúdiách v odborných jazykovedných časopisoch a v zborníkoch.
3.0. Sleduje projekty s vysokou výskumnou úrovňou, reaguje na výzvy na predkladanie projektov a ponúka nové výskumné témy a orientácie.

 

Laboratórium experimentálnej fonetiky a komunikácie

 


Posledná aktualizácia: 16.12.2016