Prejsť na obsah

Kurzy a vzdelávanie

7minút, 58sekúnd

VZDELÁVANIE 

Hlavným poslaním Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia v oblasti vzdelávania je poskytovať psychologické vzdelanie študentom medziodborového bakalárskeho štúdia psychológie a prírodovedných odborov na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, študentom učiteľstva psychológie v kombinácii, poskytovať psychologické a pedagogicko-psychologické vzdelanie budúcim učiteľom na Prírodovedeckej fakulte a Filozofickej fakulte UPJŠ. Ďalej katedra umožňuje rozširujúce štúdium školskej psychológie absolventom štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii a akreditované aktualizačné kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov základných škôl. Podrobné informácie nájdete nižšie.

Bližšie informácie o prihlásení sa na štúdium v uvedených odboroch nájdete tu.ŠKOLSKÁ PSYCHOLÓGIA

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ponúka 4-semestrálne špecializačné vzdelávanie zo ŠKOLSKEJ PSYCHOLÓGIE. Od akademického roku 2019/2020 sa špecializačné vzdelávanie v školskej psychológie ponúka ako rozširujúce štúdium v školskej psychológii  v súlade so zákonom 138/2019, ktorý nadobudne  platnosť  1. septembra 2019.

Cieľovou skupinou pre toto štúdium sú absolventi učiteľstva psychológie v kombinácii.
Doba trvania štúdia: 240 vyučovacích hodín, ktoré sú zhrnuté do 4 – týždňov výučby. Štúdium je ukončené záverečnou skúškou, obhajobou záverečnej práce zo školskej psychológie a následným získaním osvedčenia.

Rozširujúce vzdelávanie v Školskej psychológii je určené pre absolventov vysokoškolského magisterského štúdia v študijnom  odbore Učiteľstvo akademických predmetov, študijného programu Učiteľstva psychológie v kombinácii.

Profil absolventa: Absolvent si prehĺbi, rozšíri a doplní najnovšie progresívne teoretické a praktické vedomosti z aplikovanej psychologickej disciplíny – školskej psychológie a získa špecifické poznatky, zručnosti a spôsobilosti pre prácu školského psychológa v školách a v školských zariadeniach. Profil absolventa zodpovedá popisu práce odborného zamestnanca (Zbierka zákonov č. 317/2009), podľa ktorej „Školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach; vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení.“

Podmienky prijatia:

Podmienky prijatia v ak. r. 2022/2023

Pripravujeme:

Dátum otvorenia kurzu: 12. september 2022 

Termíny blokovej výučby:

 • 1. blok: 12.9. 2022-16.9. 2022
 • 2. blok: 24.2. 2023 -. 27.2. 2023
 • 3. blok: 11.9. 2023-15.9. 2023
 • 4. blok:  23.2. 2024 -26.2. 2024

Záverečná skúška a obhajoba práce: august 2024

 

Prebiehajúce a ukončené kurzy:

Dátum otvorenia kurzu: 13. september 2021 

Termíny blokovej výučby:

 • 1. blok: 13.9 -17.9. 2021
 • 2. blok: 21.2. 2022 – 25.2. 2022
 • 3. blok 5.9. 2022 – 9.9. 2022 
 • 4. blok 6.3. 2023 – 10.3. 2023

Záverečná skúška a obhajoba práce: august 2023

 

Dátum otvorenia kurzu: 9. september 2019 

Termíny blokovej výučby:

 • 1. blok: 9.9. – 13.9. 2019
 • 2. blok: 2.3. – 6.3. 2020
 • 3. blok 7.9. – 11.9. 2020
 • 4. blok 22.2. – 26.2. 2021

Záverečná skúška a obhajoba práce: august 2021

 

Dátum otvorenia kurzu: 11. septembra 2017

Termíny blokovej výučby:

 • 1. blok: 11.9. – 15.9. 2017
 • 2. blok: 26.2. – 2.3. 2018
 • 3. blok 10.9. -14.9. 2018
 • 4. blok 18.2. -22.2. 2019

Záverečná skúška a obhajoba práce: 26.8. 2019 (odovzdanie záverečnej práce: 20.6. 2019)

 

Dátum otvorenia kurzu: 12. septembra 2016

Termíny blokovej výučby:

 • 1. blok: 12. 9. – 16. 9. 2016
 • 2. blok: 6.3. – 10.3. 2017
 • 3. blok: 11.9. – 15.9. 2017
 • 4. blok: 26.2. – 2.3. 2018

Záverečná skúška a obhajoba práce: 28.8.2018 (odovzdanie záverečnej práce: 29.6. 2018)

V súvislosti s absolvovaným štúdiom školskej psychológie ponúka KPPaPZ svojim abslventom supervízne stretnutia pod vedením skúsených praktikov z oblasti šklskej psychológie z radov KPPaPZ. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 6.12.2018. Čerstvé školské psychologičky majú možnosť zdieľať svoje dojmy a skúsenosti ako aj prediskutovať reálne problémové situácie, s ktorými sa v bežnej praxi stretávajú. Stretnutia budú prebiehať opakovane, podľa potreby absolventov. Tí budú tak naďalej „pod krídlami“ odborníkov z KPPaPZ.

Rozširujúce štúdium školskej psychológie je vedené členmi KPPaPZ.  Odbornou garantkou rozširujúceho štúdia školskej psychológie je prof. PhDr. Margita Mesárošová, CSc.

Prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.,  doc. PhDr. Beata Gajošová, PhD., PhDr. Anna Janovská, PhD. a Mgr. Ondrej Kalina, PhD. sú členmi ISPA, International School Psychology Association  
Doc. PhDr. Beata Gajdošová, PhD.  je členkou Výkonného výboru Asociácie školskej psychológie za región Košice a východ SR, PhDr. Anna Janovská, PhD. je členkou výboru Asociácie školskej psychológie.KLUB ŠKOLSKEJ PSYCHOLÓGIE UPJŠ                                                                                

Na pracovno – odbornom stretnutí pracovníkov UPJŠ s riaditeľkami a riaditeľmi základných a stredných škôl  Psychológia v škole 5. novembra 2009 bol zriadený Klub školskej psychológie UPJŠ .  Jeho poslaním je poskytovať prípravu budúcich školských psychológov formou rozširujúceho vzdelávania v školskej psychológii. Ďalšou z úloh Klubu školskej psychológie UPJŠ je poskytovať supervíziu školským psychológom končiacim rozširujúce vzdelávanie, ako aj školským psychológom už pôsobiacim v praxi. AKTUALIZAČNÉ KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE:

„PRÍPRAVA PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV NA REALIZÁCIU PROGRAMU UNIVERZÁLNEJ PREVENCIE UŽÍVANIA NÁVYKOVÝCH LÁTOK „UNPLUGGED“

Pracovný tím Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia v spolupráci s Centrom celoživotného vzdelávania UPJŠ ponúka akreditované aktualizačné kontinuálne vzdelávanie s názvom „Príprava pedagogických a odborných zamestnancov na realizáciu programu univerzálnej prevencie užívania návykových látok „Unplugged“. Jeho súčasťou je vzdelávací kurz realizovaný našimi lektormi a ukončovanie vzdelávania formou záverečnej prezentácie.

Čo je Unplugged?

Program „Unplugged“ je školský program univerzálnej prevencie pre dospievajúcich vo veku 12-14 rokov, čo zodpovedá potrebe včasnej prevencie rizikového správania. Prevencia je zameraná na užívanie alkoholu, tabaku, marihuany, prípadne ďalších legálnych aj ilegálnych drog ako sú lieky, pervitín, kokaín a pod.

Ide o európsky program, ktorý bol realizovaný v krajinách Taliansko, Belgicko, Španielsko, Rakúsko, Švédsko, Grécko, Nemecko a Česko.

Patrí medzi interaktívne programy, ktoré predpokladajú zapojenie celej skupiny, celého triedneho kolektívu do priebehu jednotlivých lekcií, či už v rámci diskusií, alebo rôznych aktivít ako napr. rolové hry.

Samotný program univerzálnej prevencie užívania návykových látok „Unplugged“ pozostáva z 12 lekcií v trvaní jednej vyučovacej hodiny (45 minút), ktoré sú zamerané na: informácie a postoje, interpersonálne spôsobilosti a intrapersonálne spôsobilosti.

Podrobné informácie o programe, jeho realizácii a efektívnosti nájdete na stránke https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/katedra-pedagogickej-psychologie-a-psychologie-zdravia/unplugged/.

Komu je vzdelávací kurz určený?

 • pedagogickým zamestnancom – učitelia pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou na:

  • vyučovanie etickej výchovy,

  • občianskej náuky,

  • telesnej a športovej výchovy,

  • biológie

 • odborným zamestnancom  

  • psychológ, školský psychológ,

  • špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg

  • sociálny pedagóg

Čo získajú absolventi vzdelávnia?

 • 13 kreditov v rámci aktualizačného kontinuálneho vzdelávania

 • profesijné kompetencie samostatne aplikovať program „Unplugged“ v podmienkach základnej školy

 • spôsobilosti umožňujúce pracovať so skupinou žiakov formou interaktívnych a zážitkových aktivít a využívať pri tom skupinovú dynamiku

 • vedomosti a spôsobilosti týkajúce sa univerzálnej prevencie užívania návykových látok vychádzajúce z aktuálneho stavu poznania

 • metodickú príručku pre lektora a pracovný zošit pre žiaka.

Akým spôsobom prebieha vzdelávanie?

Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov prebieha intenzívnou formou v podobe viacdňového školenia.  Časový rozsah vzdelávania je 55 hodín, z toho 42 prezenčne.

Pozostáva z troch modulov:

 • Modul 1: Úvod do vzdelávania

 • Modul 2: Oboznámenie sa s obsahom a nácvik realizácie jednotlivých lekcií programu „Unplugged“

 • Modul 3 Príprava a realizácia vybranej lekcie v praxi

Sú zamerané na rozšírenie informácií o návykových látkach, nácvik spôsobilostí spojených s rozvíjaním interpersonálnych a intrapersonálnych spôsobilostí školákov a získavanie kompetencií v realizácií skupinových zážitkových foriem práce so žiakmi.

Podmienky ukončenia:

 • absolvovanie minimálne 80% stanoveného počtu hodín vyučovaných prezenčnou formou

 • vypracovanie a odovzdanie výstupu dištančnej formy vzdelávania

 • úspešná záverečná prezentácia pred účastníkmi vzdelávania a lektorom aktualizačného vzdelávania v stanovenom termíne

Dôležité kontakty:

Informácie ohľadne prihlasovania na vzdelávanie a ukončovanie vzdelávania:

Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov UPJŠ

Ing. Michaela Kačalová        

e-mail: michaela.kacalova @ upjs.sk

 

Lektorský tím Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia


 


Študuj na UPJŠ