Prejsť na obsah

UNPLUGGED – Školský program univerzálnej prevencie medzi školákmi

12minút, 38sekúnd

Čo je UNPLUGGED?

Program Unplugged je školský program prevencie užívania návykových látok. Program Unplugged bol navrhnutý pre dospievajúcich vo veku 12-14 rokov, čo zodpovedá potrebe včasnej prevencie. Ide o európsky program, ktorý bol navrhnutý v súlade európskymi podmienkami na školách. Tento program bol zároveň implementovaný v krajinách Taliansko, Belgicko, Španielsko, Rakúsko, Švédsko, Grécko a Nemecko. Patrí medzi interaktívne programy, ktoré predpokladajú zapojenie celej skupiny, celého triedneho kolektívu do priebehu jednotlivých lekcií, či už v rámci diskusií, alebo rôznych aktivít ako napr. rolové hry. Prevencia je zameraná na užívanie alkoholu, tabaku, marihuany, prípadne ďalších legálnych aj ilegálnych drog ako sú lieky, pervitín, kokaín a pod.

Akými princípmi sa program Unplugged riadi?

Primárnym princípom programu je model CSI (Comprehensive social influence model)komplexný vplyv sociálneho prostredia. Pri prevencii berie do úvahy celkový vplyv rodiny, školy a vrstovníkov, pričom tento vplyv sociálneho prostredia môže byť pozitívny aj negatívny. Cieľom modelu je priviesť dospievajúcich k osvojeniu si zručností a nástrojov, ktoré im pomôžu pri odolávaní vplyvu sociálneho prostredia nielen v rámci užívania návykových látok, ale aj v iných oblastiach. Druhým princípom je model KAB (Knowledge- Attitude- Behavior) – vedomosti – postoje –  správanie, v ktorom je cieľom poskytnúť žiakom objektívne informácie o návykových látkach a dôsledkoch ich užívania. Proces má tri základné kroky:

 1. poskytnutie informácie
 2. pôsobenie na kvalitu postojov
 3. zmena správania

Čo je jeho cieľom?

Cieľom kombinácie týchto dvoch princípov  je ovplyvniť rizikové správanie  vo vzťahu k užívaniu návykových látok. Zámerom programu je znížiť počet dospievajúcich začínajúcich užívať návykové látky, oddialiť prvý kontakt s drogami a zároveň oddialiť prechod od experimentovania k pravidelnému užívaniu. Jeho podstata spočíva v kombinácii metód prevencie, ktoré sa zameriavajú na vývoj osobných a sociálnych zručností a na vnímanie spoločenských noriem. Ide o rozvoj interpersonálnych a intrapersonálnych zručností a nápravu falošných normatívnych presvedčení a postojov. Osobitný dôraz je kladený na nastavenie normatívnych presvedčení o používaní a prijímaní návykových látok

Čo sa žiaci naučia?

 • informácie o návykových látkach a dôsledkoch ich užívania
 • riešiť problémy
 • rozhodovať sa
 • zvládať svoje emócie
 • efektívne komunikovať
 • vytvárať pozitívne vzťahy vo svojom okolí
 • odolávať tlaku prostredia
 • nevyhýbať sa zodpovednosti

Nadobudnutím týchto spôsobilostí sa žiaci stávajú odolnejšími voči užívaniu návykových látok.

Ako prebieha realizácia programu?

Štruktúra programu zahŕňa 12 lekcií usporiadaných do približne trojtýždňových intervalov. Program sa realizuje v priebehu vyučovacieho procesu. Každá hodina trvá 45 minút a je tematicky zameraná. Realizátormi sú zvyčajne pedagógovia danej školy, napríklad metodik školskej prevencie, výchovný poradca, či školský psychológ. Obsah programu je usporiadaný do troch kategórii – informácie a postoje, interpersonálne zručnosti,  intrapersonálne zručnosti. Program je koncipovaný tak, aby umožnil hladký prechod medzi jednotlivými hodinami, zabezpečoval rozmanitosť a rozvoj skupinovej dynamiky a sociálnych interakcií.  Žiaci si počas programu osvojujú sociálne, emocionálne a osobnostné spôsobilosti. Dochádza k rozvoju kritického myslenia, schopnosti rozhodovania a riešenia problémov, rozvíja sa efektívna komunikácia a vzťahové spôsobilosti. Úlohou programu je ďalej pôsobiť na zvládanie emócií a na normatívne presvedčenia. Materiálne zabezpečenie spočíva v metodike pre učiteľov, v ktorej je detailne popísaný priebeh jednotlivých lekcií a aktivít, ďalej pracovné zošity pre žiakov a karty.

Školenie lektorov programu Unplugged

Lektori absolvujú pred jeho realizáciou interaktívne školenie, kde majú možnosť vyskúšať si prípravu a realizáciu jednotlivých lekcií. Budú oboznámení so základnými informáciami o programe, s jeho štruktúrou, východiskami a metodológiou, ktorá je potrebná na prácu so sociálnymi spôsobilosťami a modelom komplexného vplyvu sociálneho prostredia. Počas tohto školenia sa učitelia ocitnú v žiackych laviciach.

Fotografia zo školenia lektorov Unplugged 2017 – Tatranská Štrba, Hotel Meander


Výskumné zistenia efektívnosti programu UNPLUGGED 1 (2012-2015)

Prvý krát na Slovensku realizovala program Unplugged Filozofická fakulta UPJŠ v šk. roku 2012/2013. Celkovo bolo do programu zapojených 69 základných škôl (32 experimentálnych a 37 kontrolných). Na skúmaní sa zúčastnilo 1534 žiakov a program absolvovalo takmer 600 žiakov.

Skúmaný bol efekt univerzálneho programu prevencie užívania návykových látok Unplugged. Nepriamy efekt Unplugged programu bol zistený 3 mesiace po ukončení programu vo vzťahu k celoživotnej prevalencii fajčenia tabakových cigariet medzi školákmi, pričom mediátorom efektu bola pozitívna sebaúcta a deskriptívne NP týkajúce sa prevalencie priateľov užívajúcich  tabakové cigarety.

Podrobné výskumné zistenia nájdete tu. K dispozícii je aj monografia dostupná v PDF.


Nový program UNPLUGGED 2 (2017-2020)

Aktuálne skúmanie efektívnosti programu Unplugged je nadväzujúcim projektom. V školskom roku 2017/2018 sa do riešenia projektu skúmania efektívnosti programu „Unplugged“ zapojilo vyše 700 žiakov siedmeho ročníka z 12 vybraných škôl z celého Slovenska, ktorí tvorili experimentálnu skupinu a absolvovali náš preventivny program. V ďalšom školskom roku sa pridalo ďalších 12 kontrolných škôl a spolu je tak do skúmania efektívnosti programu zapojených 1135 žiakov z celého Slovenska.  V súčasnosti je program Unplugged rozšírený o nadväzujúci program „n-Prevention“ tímu Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Prahe. Ide o sériu tzv. posilňovacích stretnutí, ktorých cieľom je prispieť k ešte vyššej efektívnosti programu. N-prevention je podobná dizajnu programu Unplugged. Pozostáva zo série 4 lekcií. Prvé dve lekcie sú venované sociálnym normám a normatívnym presvedčeniam, spôsobilostiam odmietania a rodovým rozdielom. Ďalšie dve lekcie sú založené na aktuálnych neurologických poznatkoch, ktoré informujú o dôsledkoch užívania drog na mozgovú činnosť. Realizácia n-Prevention prebehne v prvom polroku nasledujúceho školského roka (2017/2018) po ukončení programu Unplugged.

Našim cieľom je opätovne preskúmať efektívnosť preventívneho programu Unplugged a priniesť nové poznatky týkajúce sa porovnania krátkodobej a dlhodobej efektívnosti programu Unplugged (bezprostredne po intervencii, rok a dva roky), na priamy a nepriamy vplyv programu. Ďalej je našim cieľom zapojiť do skúmania rodičov s cieľom monitorovať ich úroveň konzumácie alkoholu, fajčenia tabakových cigariet a rodinné procesy, ako aj preskúmať podiel uvedeného na efektívnosti Unplugged programu, ako aj súlad-nesúlad uvedených zistení poskytnutých rodičmi a ich deťmi.

Školy zapojené do programu zverejnili užitočné informácie o programe a leták pre rodičov na svojich web stránkach.

Zoznam škôl zapojených do programu UNPLUGGED 2

Experimentálne školy
1. Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
2. Základná škola Márie Medveckej, Medvedzie 155, 027 44 Tvrdošín
3. Základná škola s materskou školou, Komenského ul. 587/15, 058 01 Poprad
4. Základná škola Abovská 36, 040 17 Košice
5. Základná škola Považská 12, 040 11 Košice
6. Základná škola Ul. jahodnícka 1, 036 01 Martin
7. Základná škola Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany
8. Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 22, 040 12 Košice
9. Základná škola Kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1,949 01 Nitra
10. Spojená škola – Základná škola s materskou školou- Grundschule mit Kindergarten, Školská 370/19, 972 13 Nitrianske Pravno
11. Základná škola Jána Kupeckého, Kupeckého 74, 902 01 Pezinok
12. Základná škola Gašpara Haina 37, 054 01 Levoča
Kontrolné školy
13. Základná škola  Mierová 1, Strážske
14. Základná škola Sokolíkova ul. 2, 841 01 Bratislava
15. Základná škola s materskou školou Pod Hájom 967, 018 41 Dubnica Nad Váhom
16. Základná škola Dargovských Hrdinov 19, 066 68 Humenné
17. Základná škola Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
18. Základná škola J. Hollého, Ul. J. Hollého 696/3,  955 01 Topoľčany
19. Základná škola Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
20. Základná škola Juraja Fándlyho 763/7A, 926 01 Sereď
21. Základná škola Pavla Križku, 392/8 Kremnica
22. Základná škola Angyalova ulica 26, Kremnica
23. Základná škola s materskou školou Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza
24. Základná škola Park Angelinum 8, Košice

Priebežné zistenia prvých zberov dát v rámci programu UNPLUGGED 2 (2017-2020)

 • 1. zber dát (jeseň 2017)
 • 2. zber dát (jar 2018)
 • 3. zber (jar 2019)
 • 4. zber (zima/jar 2020) – v procese
 • Počet žiakov: 1135 (dievčatá –  50,1%)
 • Priemerný vek: 12,9
 • Prebieha analýza dát z 3. zberu a tiež príprava dát z 1. a 2. zberu pre potreby analýz efektívnosti programu

Prvé výsledky prinášajúce popis rizikového správania žiakov sú k dispozícii v kompletnej prezentácii projektov Unplugged 1 a Unplugged 2 (od str. 13).

Školenie lektorov UPNLUGGED 2 (modul n-Prevention)

Stretnutie skúsených lektorov sa uskutoční 2.- 4.10.2018 v hoteli Sipox v Štrbe. Náplňou programu bude okrem vzdelávania v doplňujúcom module programu Unplugged – n-Prevention aj diskusia zameraná na zdieľanie skúseností a zlepšenie podmienok realizácie programu.

Fotografia zo školenia lektorov Unplugged 2 2018-  Štrba, Hotel Sipox

Výsledky skúmania efektivity programu UNPLUGGED 2 (2017-2020)

Program UNPLUGGED má efekt na zníženie výskytu fajčenia a pitia alkoholu školákov aj vďaka zmene niektorých individuálnych charakteristík (napr. sebaúcta či normatívne presvedčenia). Výsledky boli zhrnuté v rámci monografie publikovanej v roku 2020 (Orosová, O., Štefaňáková, M.,  Bačíková, M.,  Gajdošová, B.,  Janovská, A. (2020). Na výskumných dátach založená prevencia užívania návykových látok medzi slovenskými školákmi. Efektívnosť programu Unplugged. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach: Vydavateľstvo ŠafárikPress. ISBN 978-80-8152-956-6.). Naša práca prispieva k stavu vedeckého poznania v oblasti prevencie užívania návykových látok prostredníctvom výsledkov analýz dvoch veľkých databáz opakovaných meraní skúmania protektívnych a rizikových faktorov, vývinových trendov fajčenia tabakových cigariet a konzumácie alkoholu, ako aj efektívnosti Unpugged programu, jeho vplyvu na psychologické a behaviorálne indikátory so zdravím súvisiaceho správania. Vzhľadom na náročnosť analýz realizovaných použitím dvoch databáz s piatimi vlnami zberu dát je každá kapitola prezentovaná ako samostatná štúdia. Získané výskumné výsledky umožňujú formulovanie odporúčaní rodičom a učiteľom, školskému manažmentu na základných školách, ktoré podporujú efektívnosť školskej politiky zameranej na prevenciu a podporu zdravia školákov.

Odporúčania pre školskú prax vo vzťahu k vedeniu školy a učiteľom:

 • včasnosť prevencie fajčenia a konzumácie alkoholu, rešpektovanie rodových zvláštnosti vo výskyte a prevencii fajčenia a konzumácie alkoholu
 • vnútorná angažovanosť, motivácia učiteľov a realizovateľnosť programu prevencie vzhľadom na časové možnosti v školských podmienkach konkrétnej školy, kvalita implementácie programu sú kľúčovými faktormi efektívnosti programu prevencie
 • neangažovanosť učiteľov, nízka motivácia a absencia presvedčenia učiteľa o zmysluplnosti, efektívnosti programu predstavuje rizikový faktor výskytu výsledkov implementácie školského programu prevencie užívania návykových látok, ktorý je s cieľmi programu prevencie nezlučiteľný, lebo predstavuje riziko podpory fajčenia a konzumácie alkoholu školákmi
 • prístup učiteľov k programu je najdôležitejším aspektom pri implementácii a bez dôslednej analýzy hodnotenia programu školákmi cieľovej skupiny programu nie je možné adekvátne posúdiť, či program dosiahol požadované výsledky
 • motivovať žiakov k aktívnej účasti na programe je nevyhnutným predpokladom efektívnej implementácie programu, čo kladie vysoké nároky na odbornú, sociálno-osobnostnú a didaktickú pripravenosť učiteľov, ktorí program medzi školákmi realizujú
 • kvalita vzťahov medzi učiteľom a žiakmi je nielen nevyhnutným predpokladom efektívnosti učiteľom implementovaného programu ale aj možným pozitívnym dôsledkom, príspevkom k podpore a rozvoju ich vzťahov

Napísali o nás:

14.4.2017

TASR – Školský servis

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/kosice-ff-upjs-pokracuje-v-realizova/33989-clanok.html

13. 4. 2017

Filozofická fakulta pokračuje v programe Unplugged – na FF UPJŠ skúmajú efektívnosť programu prevencie užívania návykových látok medzi školákmi; Korzár – denník Košického kraja (TASR)

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20508841/filozoficka-fakulta-pokracuje-v-programe-unplugged.html

12. 4. 2017

Unplugged – školský program univerzálnej prevencie užívania návykových látok medzi slovenskými školákmi – Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach pokračuje v skúmaní efektívnosti univerzálneho programu prevencie užívania návykových látok medzi slovenskými školákmi; Hlavné správy – Konzervatívny denník

http://www.hlavnespravy.sk/unplugged-skolsky-program-univerzalnej-prevencie-uzivania-navykovych-latok-medzi-slovenskymi-skolakmi/966790


Použitá literatúra:

 1. EUDAP (http://www.eudap.net/)
 2. MIOVSKÝ, M. et al. 2012. The Effect of the School-Based Unplugged Preventive Intervention on Tobacco Use in the Czech RepublicIn: Addiciones, vol. 24, no. 3, p.  211-217
 3. ŠIRUČKOVÁ, M. – MIOVSKÝ,M. a kol. 2012. Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1. Lékařská fakulta, Klinika adiktologie 1. LF a VFN v Praze, 2012,  ISBN 978-80-87258-91-0

Výskum  je podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0253-11 Užívanie drog medzi dospievajúcimi a vysokoškolákmi. Na výskumných dátach založená prevencia užívania drog (prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., zodpovedná riešiteľka), APVV-15-0662 Psychologický mechanizmus zmien rizikového správania školákov a vysokoškolákov. Rizikové správanie a emigračné, migračné zámery (prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., zodpovedná riešiteľka).
Nadväzujúce projekty KEGA 016UPJŠ-4/2017 Fidelita programu univerzálnej prevencie užívania návykových látok „Unplugged“ v podmienkach slovenských základných škôl (PhDr. A. Janovská, PhD., zodpovedná riešiteľka) a VEGA 1/0623/17 Analýza sociálno-osobnostných charakteristík dospievajúcich a indikátorov rizikového správania v kontexte rodinných procesov (Mgr. M. Bačíková, PhD., zodpovedná riešiteľka) umožnia dôkladnejšie porozumenie rizikového správania školákov v kontexte rodinných procesov a školských faktorov efektívnosti implementácie na výskumných dátach založeného programu prevencie užívania návykových látok Unplugged.

Študuj na UPJŠ