Prejsť na obsah

Edukácia – Vedecko-odborný časopis

4minút, 39sekúnd


Profil časopisu/Scope of the journal

Vedecko-odborný recenzovaný časopis Edukácia je zameraný na problematiku vzdelávania a výchovy v oblasti základného, stredného a vysokého školstva. Zreteľ kladie na súčasný stav a perspektívy edukačnej praxe, aktuálne aspekty pregraduálnej prípravy učiteľov, sociálnej pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, ako aj pedagogické a psychologické aspekty výchovy v základných výchovných inštitúciách z pohľadu širokej pedagogickej verejnosti. Je určený vedeckým pracovníkom, mladým vysokoškolským učiteľom, doktorandom, ako aj odborným a pedagogickým pracovníkom s cieľom prezentovať trendy v edukácii a vyvolať diskusiu k aktuálnym otázkam prezentovaných oblastí výchovy a vzdelávania.

Ciele vedecko-odborného časopisu Edukácia:

 • prezentovať súčasné postavenie a funkciu pedagóga v edukačnej praxi a jeho perspektívy,
 • prezentovať aktuálne otázky vzdelávania a výchovy z pohľadu učiteľov, sociálnych pedagógov, špeciálnych pedagógov a psychológov,
 • prezentovať inovácie v edukačnej praxi; analyzovať stav a problémy prepájania teórie a praxe výchovy a vzdelávania vo vzťahu k moderným vyučovacím koncepciám,
 • prezentovať aktuálne trendy v pregraduálnej príprave pedagógov,
 • prezentovať výsledky empirických výskumov z oblasti pedagogiky, sociálnej pedagogiky, špeciálnej pedagogiky a psychológie v prostredí rodiny, školy a mimoškolských výchovných inštitúcií.

The scientific peer-reviewed journal Education is focused on the issue of education in all levels, including primary, secondary and higher education. The particular focus is taken on current state and perspectives of educational practice, current aspects of undergraduate teacher training, social pedagogy, special pedagogy as well as pedagogical and psychological aspects of education in basic educational institutions from the point of view of the broad pedagogical public. It is designed for researchers, young university teachers, doctoral students as well as professional and pedagogical staff with aim to present trends in education and to raise the debate on current issues of presented areas within education.

Aims of the journal

 • To present the current position and function of a pedagogue in educational practice and its perspectives,
 • To present current issues in education from the point of view of teachers, social pedagogues, special pedagogues and psychologists,
 • To present innovations in educational practice; and analyse the state and problems of linking theory and practice within education in relation to modern teaching concepts,
 • To present current trends in the undergraduate teacher training,
 • To present the results of empirical research in pedagogy, social pedagogy, special pedagogy and psychology in the environment of the family, schools and extra-curricular educational institutions.

Evidenčné číslo: EV 222/23/EPP

ISSN 1339-8725

Periodicita: dvakrát ročne v elektronickej podobe, s uzávierkou v marci a v septembri

Jazyk, v ktorom je možné publikovať: slovenský, český, anglický, ruský, ukrajinský

Cena: 50 eur (po úspešnom recenznom konaní budú autorom zaslané údaje k úhrade poplatku)


Publikované čísla:


Výkonný redaktor 

Doc. PaedDr. Renáta OROSOVÁ, PhD. 
Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovensko

Redakčná rada

Prof. PhDr. Ingrid EMMEROVÁ, PhD. 
Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita, Ružomberok, Slovensko
Prof. PaedDr. Jarmila HONZÍKOVÁ, Ph.D. 
Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita, Plzeň, Česko
Prof. UAM dr hab. Michał JARNECKI
Fakulta pedagogická a výtvarných umení, Univerzita Adama Mickiewicza v Poznani, Kalisz, Poľsko
Prof. Koval PETRO, DrSc. 
Prykarpatska Národná univerzita Vasyla Stefanyka, Ivano-Frankivsk, Ukrajina
Prof. Serhiy RUDYSHYN, DrSc.
Glukhivska Národná pedagogická univerzita Alexandra Dovzhenka, Hlukhiv, Ukrajina
Prof. Volodymyr STAROSTA, DrSc. 
Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovensko
Doc. PhDr. Denisa LABISCHOVÁ, PhD. 
Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava, Česko
Doc. PaedDr. Lenka ROVŇANOVÁ, PhD. 
Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko
PaedDr. Janka FERENCOVÁ, PhD. 
Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov, Slovensko
PaedDr. Michal NOVOCKÝ, PhD.
Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovensko
Ugrai JÁNOS, PhD. 
Filozofická fakulta, Univerzita v Miškolci, Miškolc, Maďarsko
Mgr. Katarína PETRÍKOVÁ, PhD. 
Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovensko


Pokyny pre autorov

Tematické okruhy:

Pedagóg v edukačnom procese

Profesijná príprava pedagóga

Formálne kritériá:

Privítame príspevky prezentujúce empirické kvantitatívne a kvalitatívne štúdie, teoretické aj metodologické úvahy. Uverejňované budú iba pôvodné práce, ktoré neboli doposiaľ nikde publikované, ani nie sú postúpené na publikovanie v inom časopise alebo zborníku. Za originalitu príspevku zodpovedá autor.

Kritériá pre príspevky:

 • Rozsah príspevku: 5 – 10 normostrán (vedecká štúdia); 3 – 5 normostrán (odborná štúdia).
 • Formát príspevku: príspevok je nutné vložiť do šablóny ako samostatný súbor a dodržať pokyny v nej uvedené (príspevky, ktoré nebudú zaslané v predloženej šablóne, nebudú zaradené do časopisu).
 • Šablóna príspevku

Kontakt pre zasielanie príspevkov: casopisedukacia@gmail. com


Pokyny pre recenzentov

Formulár recenzného posudku

Recenzné konanie je anonymné (bez identifikačných údajov autora/ov), recenzné príspevky budú posúdené dvoma nezávislými recenzentmi.


Kontakt:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
Katedra pedagogiky
Moyzesova 9, 040 01 Košice
Tel. 055/234 7172
Email: casopisedukacia@gmail.com

Vydavateľ:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Vydavateľstvo ŠafárikPress
Šrobárova 2, 040 59 Košice

Prílohy

File File size
doc recenzny-posudok 42 KB
doc sablona-prispevku 52 KB

Študuj na UPJŠ