Prejsť na obsah

Edukácia – Vedecký časopis

5minút, 49sekúnd

Evidenčné číslo: EV 222/23/EPP
ISSN 1339-8725

Termín zberu príspevkov do aktuálneho čísla bol predĺžený do 15. apríla 2024.
Periodicita: dvakrát ročne v elektronickej podobe, s uzávierkou v marci a v septembri.
Jazyk, v ktorom je možné publikovať: slovenský, český, anglický, ruský, ukrajinský
Cena: 50 eur (po úspešnom recenznom konaní budú autorom zaslané údaje k úhrade poplatku)

Vedecký recenzovaný časopis Edukácia je zameraný na problematiku vzdelávania a výchovy v oblasti základného, stredného a vysokého školstva. Zreteľ kladie na súčasný stav a perspektívy edukačnej praxe, aktuálne aspekty pregraduálnej prípravy učiteľov, sociálnej pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, ako aj pedagogické a psychologické aspekty výchovy v základných výchovných inštitúciách z pohľadu širokej pedagogickej verejnosti. Je určený vedeckým pracovníkom, mladým vysokoškolským učiteľom, doktorandom, ako aj odborným a pedagogickým pracovníkom s cieľom prezentovať trendy v edukácii a vyvolať diskusiu k aktuálnym otázkam prezentovaných oblastí výchovy a vzdelávania.

 • prezentovať súčasné postavenie a funkciu pedagóga v edukačnej praxi a jeho perspektívy,
 • prezentovať aktuálne otázky vzdelávania a výchovy z pohľadu učiteľov, sociálnych pedagógov, špeciálnych pedagógov a psychológov,
 • prezentovať inovácie v edukačnej praxi; analyzovať stav a problémy prepájania teórie a praxe výchovy a vzdelávania vo vzťahu k moderným vyučovacím koncepciám,
 • prezentovať aktuálne trendy v pregraduálnej príprave pedagógov,
 • prezentovať výsledky empirických výskumov z oblasti pedagogiky, sociálnej pedagogiky, špeciálnej pedagogiky a psychológie v prostredí rodiny, školy a mimoškolských výchovných inštitúcií.

The scientific peer-reviewed journal Education is focused on the issue of education in all levels, including primary, secondary and higher education. The particular focus is taken on current state and perspectives of educational practice, current aspects of undergraduate teacher training, social pedagogy, special pedagogy as well as pedagogical and psychological aspects of education in basic educational institutions from the point of view of the broad pedagogical public. It is designed for researchers, young university teachers, doctoral students as well as professional and pedagogical staff with aim to present trends in education and to raise the debate on current issues of presented areas within education.

 • To present the current position and function of a pedagogue in educational practice and its perspectives,
 • To present current issues in education from the point of view of teachers, social pedagogues, special pedagogues and psychologists,
 • To present innovations in educational practice; and analyse the state and problems of linking theory and practice within education in relation to modern teaching concepts,
 • To present current trends in the undergraduate teacher training,
 • To present the results of empirical research in pedagogy, social pedagogy, special pedagogy and psychology in the environment of the family, schools and extra-curricular educational institutions.
 • Template
Výkonný redaktor 

Doc. PaedDr. Renáta OROSOVÁ, PhD. 
Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovensko

Redakčná rada
 • prof. Ing. Jana BURGEROVÁ, PhD.
 • Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, Slovensko
 • prof. PhDr. Ingrid EMMEROVÁ, PhD. 
 • Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok, Slovensko
 • prof. PaedDr. Jarmila HONZÍKOVÁ, Ph.D. 
 • Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita, Plzeň, Česko
 • prof. UAM dr hab. Michał JARNECKI
 • Fakulta pedagogická a výtvarných umení, Univerzita Adama Mickiewicza v Poznani, Kalisz, Poľsko
 • prof. Mgr. Kamil KOPECKÝ, Ph.D.
 • Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Česko
 • prof. Koval PETRO, DrSc. 
 • Prykarpatska Národná univerzita Vasyla Stefanyka, Ivano-Frankivsk, Ukrajina
 • prof. Serhiy RUDYSHYN, DrSc.
 • Glukhivska Národná pedagogická univerzita Alexandra Dovzhenka, Hlukhiv, Ukrajina
 • prof. Volodymyr STAROSTA, DrSc. 
 • Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovensko
 • prof. PhDr. Eva ŽIAKOVÁ, CSc.
 • Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovensko
 • doc. PhDr. Mário DULOVICS, PhD.
 • Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko
 • doc. PhDr. Denisa LABISCHOVÁ, PhD. 
 • Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava, Česko
 • doc. PhDr. Ivana PIROHOVÁ, PhD.
 • Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, Slovensko
 • doc. PaedDr. Lenka ROVŇANOVÁ, PhD. 
 • Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Slovensko
 • PaedDr. Janka FERENCOVÁ, PhD. 
 • Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, Slovensko
 • PaedDr. Michal NOVOCKÝ, PhD.
 • Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovensko
 • Mgr. Zuzana VAGASKÁ, PhD.
 • Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovensko
 • Mgr. Katarína PETRÍKOVÁ, PhD. 
 • Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovensko
 • Ugrai JÁNOS, PhD. 
 • Filozofická fakulta, Univerzita v Miškolci, Miškolc, Maďarsko

Tematické okruhy:

Pedagóg v edukačnom procese
Profesijná príprava pedagóga

Formálne kritériá:

Privítame príspevky prezentujúce empirické kvantitatívne a kvalitatívne štúdie, teoretické aj metodologické úvahy. Uverejňované budú iba pôvodné práce, ktoré neboli doposiaľ nikde publikované, ani nie sú postúpené na publikovanie v inom časopise alebo zborníku. Za originalitu príspevku zodpovedá autor.

Kritériá pre príspevky:

 • Rozsah príspevku: 10 – 15 normostrán (vedecká štúdia).
 • Formát príspevku: príspevok je nutné vložiť do šablóny ako samostatný súbor a dodržať pokyny v nej uvedené (príspevky, ktoré nebudú zaslané v predloženej šablóne, nebudú zaradené do časopisu).

Kontakt pre zasielanie príspevkov:

casopisedukacia@gmail.com

Formulár recenzného posudku

Recenzné konanie je anonymné (bez identifikačných údajov autora/ov), recenzné príspevky budú posúdené dvoma nezávislými recenzentmi.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
Katedra pedagogiky
Moyzesova 9
040 01 Košice

Tel. 055/234 7172
Email: casopisedukacia@gmail.com


Vydavateľ:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Vydavateľstvo ŠafárikPress
Šrobárova 2
040 59 Košice


Študuj na UPJŠ