Prejsť na obsah

Zo života katedry

129minút, 35sekúnd

Medzinárodná vedecká konferencia Alúzie 2024

Medzinárodná konferencia Alúzie 2024 s podnázvom Metodologické presahy literárnovedného výskumu sa konala 15. – 16. apríla 2024 v priestoroch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (prezenčne v Historickej aule a virtuálne prostredníctvom MS Teams), ktorú organizovala naša katedra.

Konferencia je súčasťou projektu APVV-19-0244 – Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia a jej nultý ročník vzniká vo finálnej fáze projektu, ktorý sa uzatvára v roku 2024. Vedecké impulzy vzniku konferencie sa spájajú aj s echom nedávneho jubilea prof. PhDr. Jána Gbúra, CSc., ktorý je zároveň vedúcim tohto projektu. Cieľom konferencie bola diskusia 👄 o Metodologických a interdisciplinárnych výzvach v literárnej vede, jazykovede, translatológii a mediológii. 🗣📖🎥

Konferencie sa zúčastnilo takmer 40 rečníkov v dvoch sekciách, ktoré prebiehali simultánne v utorok 16. 4. v historickej aule a vo veľkej zasadačke v priestoroch Rektorátu UPJŠ. Pozvanie na konferenciu prijali aj zástupcovia zahraničných univerzít: Univerzity v Novom Sade, Univerzity v Belehrade, Slovanského ústavu Akadémie vied Českej republiky, Masarykovho ústavu a Archívu Akadémie vied Českej republiky, Jihočeskej univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity v Siedlciach, Ústavu literatúry Bulharskej akadémie vied a Univerzity Palackého v Olomouci.

Výstupom z konferencie bude elektronický zborník rozšírených abstraktov. 🌐

Organizačný tím ďakuje všetkým zúčastneným.

Rozšírená fotogaléria.


Cena Jána Hollého pre profesora Mariána Andričíka

Najvyššie ocenenie prekladateľskej práce v oblasti umeleckej literatúry na Slovensku získal za preklad diela Johna Miltona Stratený raj.

Literárny vedec, prekladateľ, básnik a vysokoškolský pedagóg, prodekan Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. PhDr. Marián Andričík, PhD., získal ďalšie prestížne ocenenie.

Po Krištáľovom krídle v kategórii publicistika a literatúra a Cene rektora UPJŠ v Košiciach za významný mediálny čin v akademickom roku 2020/2021 mu výbor Sekcie pre umelecký preklad pri Literárnom fonde udelil Cenu Jána Hollého za umelecký preklad za rok 2020 v kategórii poézia, a to za preklad jedného z najvýznamnejších diel svetovej literatúry – biblického eposu Stratený raj z pera anglického barokového básnika Johna Miltona.

Cena Jána Hollého sa udeľuje od roku 1967 a výbor Sekcie pre umelecký preklad Literárneho fondu ju pokladá za najvyššie ocenenie prekladateľskej práce v oblasti umeleckej literatúry na Slovensku.

Pánovi prof. PhDr. Mariánovi Andričíkovi, PhD., srdečne gratulujeme.

Spracoval: M. Gladiš, FF UPJŠ

8.10.2021


Slovakistický výskum literatúry v slovenskej enkláve vo Vojvodine (Srbsko)

Na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ sa uskutočnila online prednáška Dr. Maríny Šimákovej Spevákovej, mimoriadnej profesorky z Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade  v Srbsku.

V rámci medzinárodnej spolupráce sa na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach 23. apríla 2021 uskutočnila online prednáška Dr. Maríny Šimákovej Spevákovej (1978), mimoriadnej profesorky z Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade v Srbsku (Vojvodina). Pedagogicky pôsobí na oddelení slovakistiky a výskumne sa venuje slovenskej literatúre a slovenskej menšinovej a enklávovej literatúre v Srbsku. Je autorkou monografie Podoby intertextuality v tvorbe Víťazoslava Hronca (2015), tiež knižných doslovov k esejistickej tvorbe Víťazoslava Hronca (Koniec bezvetria, 2016, Fintice-Košice) a k básnickej tvorbe Juraja Kuniaka v preklade do srbčiny (Amonit, 2019, Novi Sad).

V prednesenej téme Podoby slovenskej literatúry v Srbsku a situácia v období postmodernizmu predstavila akademické zázemie slovakistiky v Novom Sade a jej súčasný kultúrny kontext. Pozornosť venovala najprv genéze srbskej krajanskej literatúry a básnickej tradície, potom sa sústredila na súčasnú literárnu scénu: avantgardnú poetiku Michala Babinku a postmodernú poéziu Víťazoslava Hronca, ovplyvnenú najmä intertextualitou. Básnickú tvorbu našich krajanov prezentovala nielen odborným výkladom, ale aj pútavými básnickými ukážkami. Napokon predstavila preklady zo slovenskej literatúry v Srbsku (P. Vilikovský) aj zo slovenskej literárnej vedy, v ktorej rezonuje najmä filologická tradícia tzv. nitrianskej školy (P. Zajac, F. Miko či A. Popovič). Po prednáške sa rozvinula podnetná online diskusia, ktorá ukázala, že spolupráca slovakistických pracovísk má svoj nezameniteľný potenciál a perspektívu. Organizačne a moderátorsky online prednášku s diskusiou viedla doc. PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD.

K profilu Dr. Maríny Šimákovej Spevákovej, mimoriadnej profesorky, pridajme informáciu o účasti na interdisciplinárnych grantových projektoch v Srbsku, v rámci ktorých pripravila elektronické tematické zborníky (2018, 2019, 2020, 2021 – v príprave) o aktuálnych problémoch v slovenskom jazyku, literatúre, kultúre a vzdelávaní vo Vojvodine. Participuje aj na medzinárodných a bilaterálnych projektoch, výsledky výskumu publikuje v domácich a zahraničných časopisoch v slovenskom, srbskom a anglickom jazyku. V rámci účasti na medzinárodných a domácich konferenciách možno vyzdvihnúť európsku konferenciu o vzdelávaní a kultúre v Temešvári (2015) a Medzinárodný zjazd slavistov v Belehrade (2018), kde prezentovala slovenskú literatúru a slovenskú menšinovú a enklávovú literatúru v Srbsku. Výsledky výskumu intertextuality v tvorbe Víťazoslava Hronca prezentovala aj v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave (2015). Pôsobí ako členka Slovakistickej vojvodinskej spoločnosti a medzinárodného vedeckého výboru časopisu Motus in Verbo v Banskej Bystrici.

Literárnovedné poznatky intenzívne implementuje do edukačnej praxe v rámci spolupráce pri vydávaní učebníc pre základné školy v slovenskom jazyku v Srbsku, je členkou tímu na prípravu maturitných úloh pre záverečné skúšky stredných škôl v Srbsku a pravidelne recenzuje nielen vedecké publikácie, štúdie a články v domácich a medzinárodných časopisoch, ale aj učebnice.

doc. PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD.

vedúca oddelenia slovakistiky a literárnej vedy

Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach


Literárna exkurzia 2018

V dňoch 20. – 22. apríla 2018 sa študenti  a pedagógovia KSSFaK FF UPJŠ v Košiciach zúčastnili už na 6. ročníku Literárnej exkurzie v Danišovciach. V súlade s tradíciou tohto podujatia, študenti najskôr absolvovali exkurznú časť – návštevu Ortodoxnej synagógy v Prešove, návštevu Evanjelického lýcea a Lyceálnej knižnice v Kežmarku, návštevu Dreveného artikulárneho kostola v Kežmarku – a potom, v Danišovciach, mali mnoho príležitostí dotknúť sa umenia – najmä básnického (v besede s Miroslavom Brückom, Mariánom Milčákom a Mariánom Andričíkom, v prezentácii vydavateľstva Modrý Peter Petra Milčáka, v besede a workshope s Valentínom Šefčíkom), prekladateľského (v interaktívnej prednáške s Igorom Jelínkom), výtvarného (v prezentácii výtvarníka a architekta Slavomíra Zombeka) a hudobného (v prezentácii Michala Smetanku a tiež počas hudobných večerov). Okrem dotyku s umením sa študenti sami podieľali na tvorivých aktivitách, ktorých výsledky pod názvom Handmade literatúra vystavujú v seminárnej miestnosti KSSFaK. Záverečné hodiny tohto tradičného podujatia boli venované návšteve Levoče a Spišskej Kapituly. Ohlasy a dojmy z podujatia prinášame vo videoreportážach.

TEXT: PhDr. Markéta Andričíková, PhD.

Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti

Dňa 14. marca 2018 sa uskutočnila posledná aktivita projektu – medzinárodná konferencia Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti detí a mládeže určená pre knihovníkov a učiteľov základných škôl Žilinského kraja. Na konferencii so svojimi prednáškami a názornými tvorivými dielňami vystúpili Mgr. Tibor Hujdič, Mgr. Markéta Andričíková, PhD., doc. Mgr. Art. Barbora Krajč Zamišková, ArtD., dr Katarzyna Pławecka a mgr Agnieszka Bubka-Sagan. Prítomným účastníkom poskytli veľa inšpirácií ako deti a mládež motivovať k čítaniu netradičným a interaktívnym spôsobom.
Mikroprojekt svojimi aktivitami úspešne napĺňal hlavný cieľ programu a cezhraničnej spolupráce – prispieť
k vzájomnému spoznávaniu kultúrneho a prírodného dedičstva partnerských regiónov, podporu dobrých susedských vzťahov, výmenu skúseností a prinášanie nových podnetov pre kultúrny život v obidvoch komunitách.

Mgr. Martina Fecskeová, koordinátorka mikroprojektu

Filozofická fakulta UPJŠ partnerom Digitálnej Garáže
To, že online svet každodenne vplýva na život ľudí, prišli 15. 11. 2017 potvrdiť certifikovaný Google tréner Richard Zimmermann a špecialista na Search Engine Optimization (SEO) Martin Szepeši zo spoločnosti Promiseo. Od najvyhľadávanejšieho slova na internete, ktorým bolo heslo Facebook, prešli cez Google AdWords až k fenoménu, ako je YouTube. „Ľudia sú leniví, a tak sa väčšina obsahu presúva na Youtube, dostáva formu videa,“ poukázal na aktuálny trend Richard Zimmermann. Podľa slov špecialistu na SEO Martina Szepešiho je dôležité pri tvorbe webových stránok zamerať sa na kľúčové slová, ale aj na redukciu možností voľby pre návštevníka stránky: „Čím menej možností návštevníkovi dáte, kde sa môže zamotať, tým je väčšia šanca, že u vás nakúpi.“ Prednášky v rámci Google Digitálna garáž budú na fakulte prebiehať aj v budúcnosti, keďže Filozofická fakulta UPJŠ sa stala oficiálnym partnerom projektu Digitálna garáž

Text: Mgr. Igor Michalčík
Foto: PhDr. Renáta Cenková, PhD., MBA

  


Exkurzia 2017

V dňoch 1. – 3. mája 2017 sa študenti Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach zúčastnili na Literárnej exkurzii, ktorá zahŕňala nielen stretnutia so zaujímavými osobnosťami z literárneho života, ale aj ďalší sprievodný program.

Exkurzia sa začala prehliadkou Šarišského múzea v Prešove, prehliadkou Evanjelického chrámu Svätej Trojice v Prešove s historiografickým výkladom udalosti Prešovských jatiek z roku 1687. Potom nasledovala prehliadka Spišskej Kapituly s Katedrálou sv. Martina a prvého Učiteľského ústavu v strednej Európe. Historiografickú časť exkurzie 1. mája 2017 zavŕšila prehliadka Chrámu sv. Jakuba s oltárom Majstra Pavla v Levoči, Historickej radnice s výstavou Farebný svet Martina Benku. Po bohatom terénnom programe študenti absolvovali trojdňový netradičný slovesno-hudobno-výtvarný vzdelávaco-zážitkový program v Danišovicach, o ktorý sa zaslúžili pozvaní hostia:  Valentín Šefčík priniesol pozitívnu energiu a peknú poéziu pre deti a tínedžerov, Peter Milčák spolu so synom Jakubom priniesli množstvo kníh vydavateľstva Modrý Peter, poéziu a výtvarné umenie (v rámci neho aj zaujímavú videoperformanciu). Predstavili novú knihu s názvom AKO SA ČÍTA OBRAZ. V utorok (2. 5. 2017) poobede sme pokračovali vo výtvarnom duchu – predovšetkým v duchu abstraktnej maľby. Tu sa k Jakubovi a Petrovi Milčákovcom pridal vzácny hosť – akad. maliar doc. Vojtech Kolenčík. Podvečer a večer sa niesol v duchu hudby – najskôr v pútavej a spevavej prednáške hosťa z Ostravskej univerzity – Igora Jelínka o ruskej autorskej piesni a potom v hudobnom predstavení Michala Smetanku, v ktorom zazneli aj verše z básnických zbierok Petra Milčáka a Erika Jakuba Grocha v podaní Terézie Kulíkovej a Dominiky Petákovej. Exkurziu sme zavŕšili predstavením vlastných tvorivých prác našich študentiek a študenta a duchovne nabitou besedou s Erikom Jakubom Grochom. Úplnou bodkou za tohtoročnou exkurziou bola návšteva Lyceálnej knižnice v Kežmarku.

Podujatie je jedným z hlavných výstupov riešenia projektu KEGA 022UPJŠ-4/2017 Jazyk a literatúra v súčasnom sociokultúrnom a mediálnom kontexte

 

Foto: Marián Milčák, Marián Andričík
Video: Viktória Adamečková, Laura Hoľanová, Barbora Barnová, Barbora Štecová, Kristína Homroková, Simona Muchová, Katarína Glovacká (strih)
Text: Markéta Andričíková

   


Prezentačná beseda – 5. 5. 2017

V piatok 5. mája 2017 sa na pôde Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, presnejšie vo Filozofickej knižnici uskutočnila prezentačná beseda zameraná na slovenskú literatúru. Slovenskú medzivojnovú poéziu sme predstavili v rozhovore s autorom zaujímavej monografie Básnik v čase Michalom Habajom, ktorý je zároveň autorom viacerých básnických zbierok. O jeho poslednej doteraz vydanej  zbierke –  Caput Mortuum – bola takisto reč. Peter Balko a Peter Prokopec predstavili súčasnú prozaickú tvorbu v netradične zostavenej antológii slovenskej poviedky Literatura.bodka.sk. Všetci štyria hostia (spolu s M. Habajom, P. Balkom a P. Prokopcom prišiel aj Marek Vadas) poukázali na to, ako môžu mladí ľudia nachádzať v literatúre (či už v poézii alebo v próze) inšpiráciu a aké nekonečné množstvo ciest k nej vedie.

Podujatie, ktoré zastrešilo Literárne informačné centrum v spolupráci s Filozofickou fakultou UPJŠ bolo čiastkovým výstupom riešenia projektu KEGA 022UPJŠ-4/2017 Jazyk a literatúra v súčasnom sociokultúrnom a mediálnom kontexte

Text: Markéta Andričíková
Foto: Vladimír Fabian

   


Básne SK/CZ 2017: striebro pre Mariána Milčáka

Občianske združenie LiterárnyKlub.sk, Psí víno – časopis pro současnou poezii a vydavateľstvo Fra vyhlásili víťazov 7. ročníka literárnej súťaže BÁSNE, na ktorom sa mohli prvýkrát zúčastniť aj autori s príspevkami v českom jazyku. Súťaž bola anonymná a účastníci mohli prihlásiť min. 3 a max. 12 príspevkov. Odborná porota – v zložení Michal Habaj (predseda), Peter Milčák a Jakub Řehák – mala mimoriadne náročnú úlohu, keďže tento rok bolo prihlásených rekordných 624 príspevkov. Výsledky súťaže oznámil 28. októbra 2017 v rámci festivalu Versus v Banskej Bystrici predseda poroty Michal Habaj. Medzi ocenenými autormi bol aj básnik, prekladateľ, literárny vedec a vysokoškolský pedagóg – člen Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. Marián Milčák, PhD. Srdečne gratulujeme!

Ocenení autori 7. ročníka literárnej súťaže Básne SK/CZ 2017:

1. Simona Racková (Noční převádění mláďat)
2. Marián Milčák (Wignerov priateľ) a Petr Mezihorák (Přiblížení)
3. miesto nebolo udelené

Text: PhDr. Marián Gladiš, PhD.


Jazykovo-literárna párty s Katedrou slavistiky Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity

Kolegovia z Ostravskej univerzity u nás na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie neboli prvý raz, no aj ich tohoročná návšteva sa niesla v znamení pútavej vedeckej diskusie, zábavy a rodinnej pohody.
Vrámci návštevy z Moravskosliezskeho kraja sme na prednáškach v dňoch 11.-12.10.2017 privítali Doc. PhDr. Irenu Bogoczovú, CSc. a Mgr. Igora Jelínka, PhD. Pani docentka nás v stredu poučila vysokoodbornou prednáškou o súčasných slovanských jazykoch. Dotkla sa aj špecifických jazykov minorít, ktoré nie sú úradnými ani štátnymi jazykmi, a predsa v nich existuje literárna tvorba a majú mnoho zástancov. Niekoľko minút venovala aj pre Slovákov zaujímavej téme rusínčiny. Vo štvrtok nás obohatila prednáškou Jazyk ako okuliare alebo Úvod do kognitívnej lingvistiky.
Pod vedením Mgr. Igora Jelínka, PhD sa v stredu konali dve prednášky. Prvá z nich sa zameriavala na nesmierne aktuálnu tému interligválnych a intralingválnych interferencií a bilingvizmu. Pán doktor Jelínek sa študentom prihováral veľmi uvoľnene a bezprostredne. Vysvetlil im, že za bilingválneho jedinca možno považovať človeka, ktorý nielen hovorí, píše, ale i premýšľa v dvoch jazykoch. Poukázal i na prekážky, aké nám kladie materinský jazyk pri osvojovaní si ďalších jazykov. Záver tvorila praktická ukážka – video so záznamom polyglota hovoriaceho dvanástimi jazykmi. Druhá prednáška bola pre študentov ešte väčším lákadlom. Veľká zasadačka Rektorátu UPJŠ sa naplnila doslova na prasknutie. Pán doktor Jelínek prednášal o súčasnej ruskej a poľskej spievanej poézii. Teóriu dopĺňal vlastným charizmatickým spevom za sprievodu gitary, čo udalosti vdýchlo jedinečnú neformálnu atmosféru. Publikum sa dozvedelo, že ruskí spievajúci básnici, to nie je len Vysockij, a navyše si mohli spolu zaspievať.
Našim hosťom srdečne ďakujeme za návštevu.

Text: Mgr. Alena Oravcová

Foto: Mgr. Peter Getlík

  


Poetry Quartet (aj) s Mariánom Andričíkom

Na zážitkové autorské čítanie a atraktívnu besedu so štvoricou básnikov, prekladateľov a literárnych vedcov zo Slovenska a zahraničia lákali organizátori populárneho literárneho podujatia Poetry Quartet. Diváci, ktorí sa nechali zvábiť a v sobotu 7. októbra 2017 prišli popoludní do košickej Kunsthalle/Haly umenia, rozhodne neľutovali – predstavili sa im kozmopolitná spisovateľka a prekladateľka so slovenskými koreňmi žijúca v hlavnom meste Mexika Lucia Duero, nemecký básnik, prekladateľ a literárny vedec Ron Winkler, škótsky prozaik, básnik, hudobník a karikaturista Nick Brooks (ktorý zaujal najmä svojimi „metamorfózami“ z prozaika na básnika a naopak podľa toho, či práve pôsobí v Škótsku – vtedy je prozaikom – alebo na Slovensku, kde sa „mení“ na poeta) a básnik, prekladateľ a literárny vedec, prodekan Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a člen Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ doc. PhDr. Marián Andričík, PhD.

Moderátor diskusie – básnik, prekladateľ a literárny kritik doc. Mgr. et Mgr. Ján Gavura, PhD. – na úvod stretnutia nadniesol tému pomalosť. Diskutujúci sa stotožnili s názorom, že umenie nie je možné vystaviť náhlivosti doby, v ktorej žijeme. „Keby som nebol pomalý, nebol by som dostatočne pripravený,“ zdôraznil vo svojej eseji – napísanej špeciálne len na túto príležitosť – Ron Winkler. Marián Andričík ocenil, že ešte existujú vydavatelia, ktorí si túto dôležitú skutočnosť uvedomujú – ako príklad uviedol Petra Milčáka (vydavateľstvo Modrý Peter), s ktorým sa dohodli na troch rokoch práce na preklade diela Johna Miltona Stratený raj (v origináli Paradise Lost). Rozsiahla epická báseň pozostáva z 12 kníh a tvorí ju celkovo 10 565 veršov – je písaná blankversom, t. j. náročným jambickým päťstopovým nerýmovaným veršom. Prvýkrát bola publikovaná v roku 1667 v Londýne a napriek tomu, že ide o jedno z najvýznamnejších diel svetovej literatúry, do slovenčiny doteraz nebola preložená. (Pre zaujímavosť: v češtine sú dva kompletné preklady Strateného raja – prvý z roku 1811 od Josefa Jungmanna, druhý z roku 1911 od Josefa J. Davida.) Po 350 rokoch sa dočká aj slovenského prekladu – Marián Andričík na podujatí prezentoval svoj preklad úvodnej časti tretej knihy, v ktorej John Milton tematizuje svoju slepotu (viaceré svoje diela – vrátane Strateného raja – napísal slepý) a vzýva nebeské svetlo, aby ho osvietilo znútra, a mohol tak zvestovať to, „čo oko smrteľníka nezbadá“…

Text a foto: PhDr. Marián Gladiš, PhD.

   

  

      


Medzinárodná komisia pre fonetiku a fonológiu slovanských jazykov zasadala tentoraz v Krakove

Členmi Medzinárodnej komisie pre fonetiku a fonológiu slovanských jazykov pri Medzinárodnom komitéte slavistov sú fonetici a fonológovia zo slovanských univerzít a z vedeckovýskumných ústavov. Od roku 1968 – vtedy komisia vznikla – sa takmer pravidelne stretávajú na zasadnutiach a vedeckých konferenciách v niektorom z európskych centier fonetiky. 14. a 15. septembra 2017 sa zišli v priestoroch Instytutu Ekspertyz Sądowych v historickom centre Krakova.

Vedeckú konferenciu otvorila srdečným privítaním zúčastnených dr hab. Maria Kała, riaditeľka Instytutu Ekspertyz Sądowych. V krátkom príhovore poukázala na jedinečnosť uskutočneného podujatia – krakovský vedecký inštitút podľa jej slov ešte nikdy nehostil európskych lingvistov. Príjemnú úvodnú atmosféru umocnil Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc., z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach – predseda tejto medzinárodnej komisie – keď vo svojom prívete poukázal na odbornú i ľudskú blízkosť členov fonetickej „rodiny“ a na sympatické zvýraznenie krstných mien na menovkách zúčastnených.

V prvom bloku prednášok predstavili aktuálne riešené fonetické témy prednášajúci zo Slovenska, z Česka a zo Slovinska. Z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach odzneli tri referáty: Ján Sabol priblížil Trubeckého pravidlá na vymedzenie fonémy a poukázal na potrebu ich spresnenia, Iveta Bónová predstavila výsledky skúmania fonologickej a štylizujúcej funkcie pauzy, dôrazu a melódie v mediálnom texte a Lena Ivančová priblížila artikulačno-akustické deformácie vokálov, ku ktorým dochádza v súčasných slovenských médiách. Poobedňajší prednáškový blok patril fonetikom a fonológom z Chorvátska, Macedónska a Poľska.

Organizačné, publikačné a projektové témy súvisiace s činnosťou komisie sa dostali k slovu na podvečernom zasadnutí jej členov. Po ňom vznikol – pri večernej recepcii – na jednej strane typický (na každom stretnutí komisie to tak býva), no na druhej strane neopakovateľný (jedinečný časom a miestom) priestor na neoficiálne temperamentné diskusie a často až ostré polemiky o odprezentovaných témach.

Druhý konferenčný deň patril prednášajúcim z Poľska a Nemecka, ktorí na porovnávacom základe priblížili vybrané fonetické problémy poľštiny, bieloruštiny, bulharčiny, ruštiny, macedónčiny aj albánčiny, a odznel aj referát zo Slovenska: Ján Sabol predstavil problematiku fonotaktilnej realizácie otvorených a zatvorených slabík, ktorú vedecky skúma s Júliusom Zimmermannom, takisto členom komisie, z Univerzity P. J. Šafárika (na stretnutí v Krakove sa nemohol zúčastniť).

Po poslednom referáte nasledovala diskusia, ktorá na stretnutiach komisie nemôže chýbať, a potom už iba veľanásobné lúčenie, pozdravy a srdečné priania. Dobre bolo, rýchlo bolo, inšpiratívne bolo. Dovidenia, fonetika, dovidenia, fonetici, stretneme sa v Prahe.

Text: Mgr. Lena Ivančová, PhD. 

Členovia komisie: zľava prof. D. Horga (Záhreb), dr. L. Ivančová (Košice), prof. J. Sabol (Košice), prof. I. Sawicka (Toruň), dr. I. Bónová (Košice)


Naša katedra sa zúčastnila Noci výskumníkov 2017

Noc výskumníkov je už tradičným podujatím, ktoré popularizuje vedu na Slovensku a v praktickej podobe ju približuje najmä mladším ročníkom. 29.9. 2017 sa v košickom nákupnom centre Atrium Optima konal už jeho 11. ročník, pre Katedru slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie to však bola premiéra. Stánok s názvom Nevedko v krajine masmédií zožal veľký úspech. Žiaci základných a stredných škôl si mohli vyskúšať, ako sa dabuje animovaná rozprávka. Oboznámiť sa stihli aj s jej knižnou predlohou Nevedkove dobrodružstvá od Nikalaja Nosova. Mnohých zaujímala i práca s profesionálnou kamerou či veselé farebné kravaty a klobúky, ktoré si so smiechom nasadzovali. Za svoju snahu získali certifikát s autorským obrázkom Nevedka od p. doktorky Markéty Andričíkovej. Veríme, že tento ročník nebol posledným, na ktorom sa naša katedra mohla zúčastniť.

Text: Mgr. Alena Oravcová
Foto: PhDr. Marián Gladiš, PhD.

  

  


Študentka masmédií uspela v súťaži Slovenského syndikátu novinárov

Bc. Eliška Michalová obsadila 2. miesto – odborná porota ocenila jej „zaujímavo a sviežo spracovanú“ rozhlasovú reportáž o Jozefovi Jarkovskom.

Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov (SSN) v Košiciach a Literárny fond – sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu v Bratislave zavŕšili 22. ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu slávnostným vyhlásením výsledkov, ktoré sa uskutočnilo v utorok 4. júla 2017 v priestoroch budovy Minerva v areáli Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.
Odborná porota, ktorej predsedal prof. PhDr. Karol Horák, CSc., ocenila 29 novinárov z Košického a Prešovského kraja – medzi nimi aj študentku masmediálnych štúdií na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach Bc. Elišku Michalovú (Študentský rozhlas Košice), ktorá v súťažnej kategórii E (študentský príspevok) obsadila 2. miesto. Členovia poroty pozitívne ohodnotili jej „zaujímavo a sviežo spracovanú“ rozhlasovú reportáž o najznámejšom košickom športovom komentátorovi Jozefovi Jarkovskom. „Dobrá práca s archívom, autorka ,vytiahla‘ z kolegu príjemnú ,spoveď‘. Postrehla jeho základné výrazové osobitosti, profesionalitu výkonu i osobitú auru tohto významného predstaviteľa súčasnej mediálnej kultúry,“ uvádza sa v hodnotení poroty.
Medzi ocenenými autormi boli aj dvaja absolventi masmediálnych štúdií na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach – dnes úspešní novinári: Mgr. Viktor Wurm (Rádio Košice/TV Košice) zvíťazil v kategórii spravodajské žánre v elektronických médiách (porotu zaujali najmä jeho príspevky „Keď pátranie po minulosti nie je prácou“ a „Úspešné košické firmy na zjedenie“) a Mgr. Lukáš Mano (RTVS/Rádio Slovensko), ktorý v kategórii analytické žánre v elektronických médiách získal 3. miesto za tematickú reláciu „Oscarová hudba“.
Všetkým oceneným srdečne gratulujeme!

PhDr. Marián Gladiš, PhD.
oddelenie masmediálnych štúdií
Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach


Študenti FF UPJŠ v Košiciach uspeli na Akademickom Prešove 2017

Tri zo štyroch udelených cien získali v kategórii krátkometrážny film na 51. ročníku Akademického Prešova študenti Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Odborná porota v zložení doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc., Ing. František Franko (obaja z Prešovskej univerzity v Prešove) a PhDr. Jozef Puchala, PhD. (FF UPJŠ v Košiciach – predseda poroty) udelila prvé miesto študentom KSSFaK FF UPJŠ v Košiciach, Bc. Gabriele Homoľoveja Bc. Igorovi Michalčíkovi za krátky film o Folklórnom súbore Hornád, s ktorým sa v jeseni minulého roka prezentovali aj na obrazovkách verejnoprávnej RTVS.
Druhé miesto obsadili dnes už bývalé študentky KSSFaK FF UPJŠ v Košiciach Mgr. Radka Turyová, Mgr.Lenka Hopková, Mgr. Michaela Pástorová, Mgr.Frederika Juhászová, Mgr. Johana Takáčová, a Mgr. Miroslava Šulíková s typicky študentským filmom o štúdiu na filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach.
Tretie miesto patrí študentovi Prešovskej univerzity v Prešove Marcelovi Kušnírovi, ktorý sa prezentoval filmom s názvom V zákulisí vzdelávania.
Špeciálnu cenu poroty získal kolektív študentov piateho ročníka masmediálnych štúdií na KSSKaF FF UPJŠ v Košiciach s filmom Vraždy v literatúre.
Študenti sa tento rok prezentovali naozaj rôznorodou ponukou filmov, a to nielen z tematického ale aj časového hľadiska. Pri oceňovaní sme prihliadali nielen na nápaditosť, ktorá je pre študentské prostredie príznačná, ale predovšetkým na profesionalitu spracovania. Tá bola najviditeľnejšia v prípade víťazného filmu, čo potvrdzuje aj jeho zaradenie do vysielania RTVS. V prípade druhého miesta sme pri rôznych realizačných disproporciách prihliadli najmä na typické študentské nadšenie a nápaditosť, ktoré boli vo filme prítomné. Film Vraždy v literatúre svojou dĺžkou síce presahoval štatút súťaže, rozhodli sme sa však udeliť mu špeciálnu cenu kvôli dôslednej a precíznej práci tvorcov.“ Konštatoval predseda poroty, PhDr. Jozef Puchala, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach mala zastúpenie aj v divadelnej časti podujatia. Reprezentovalo ju študentské divadlo KA:schau pri Katedre germanistiky FF UPJŠ v Košiciach s hrou Liebelei. Ich vystúpenie porota ocenila čestným uznaním.
Organizátori Akademického Prešova 2017 budú ceny slávnostne odovzdávať 28. 4. 2017 o 20,30 na veľkej scéne Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove.

fotogalériaOtroctvo nie je len temnou stránkou histórie. Držiteľka Pulitzerovej ceny prednášala o obchodovaní s ľuďmi

     Každoročné návštevy nositeľov prestížnej Pulitzerovej ceny sa na Filozofickej fakulte UPJŠ už stali tradíciou. Tento rok sa však príležitosť vypočuť si vzácneho hosťa naskytla o čosi skôr ako zvyčajne. Nebolo to tak dávno, koncom októbra minulého roka, čo sme privítali novinárku Deborah Nelson. A len o pár mesiacov neskôr – vo štvrtok 6. apríla 2017 – prijala pozvanie v poradí piata novinárska osobnosť svetového mena, dvojnásobná držiteľka „Pulitzera“, americká investigatívna žurnalistka Martha Mendoza.
Rovnako ako v predchádzajúcich štyroch prípadoch (prednášky Abigail Goldman v roku 2013, Walta Bogdanicha v roku 2014, Jamesa Steelea v roku 2015 a D. Nelson v roku 2016), aj tentoraz bolo podujatie organizované v rámci programu Osobnosti osobne. Aktuálnu držiteľku významného ocenenia (Pulitzerovu cenu získala vlani ako členka tímu agentúry Associated Press v kategórii Public Service) privítali na pôde Filozofickej fakulty UPJŠ dekanka prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., prodekanka pre medzinárodné vzťahy doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD., a prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium doc. PhDr. Marián Andričík, PhD., ktorý vzácnu hostku predstavil publiku pred jej vystúpením v Historickej aule Rektorátu UPJŠ.
Svoju prednáška s názvom Ako vyzerajú dnešní otroci? Martha Mendoza začala premietnutím videozáznamu, na ktorom sa muž, ktorý bol 22 rokov väznený a nútený do otrockej práce, vracia k svojej rodine. Emotívna scéna vhodne poukázala na vážnosť témy, ktorej sa M. Mendoza spolu s kolegyňami v sérii článkov venovali. Podľa jej slov sa o otroctve v juhovýchodnej Ázii vedelo už dlhšie, ale stále neprichádzala žiadna reakcia. Rozhodli sa preto začať s vlastným vyšetrovaním.
„Všetko to začala otázka: Kde je pohoršenie?“ objasnila novinárka. S kolegyňami si dali za úlohu nájsť miesta, kde sa využíva práca otrokov, pochádzajúcich prevažne z Barmy. Boli si však vedomé, že to nestačí, a preto sa podujali vystopovať cesty, ktorými sa tovar vyrobený otrockou prácou dostáva na regály supermarketov v USA a Európe. Chceli tým ukázať verejnosti, že tento problém sa priamo týka aj ich. Podarilo sa im to aj pomocou svedectiev samotných otrokov.
„Chceli sme ukázať, kto sú títo ľudia, že to nie sú vzdialené postavy, s ktorými sa dá len ťažko stotožniť,“ uviedla novinárka, ktorej články dopomohli k oslobodeniu vyše dvoch tisícov otrokov a tiež k zavedeniu prísnejších dovozných zákonov. V tejto súvislosti však upozornila, že problém obchodovania s ľuďmi je omnoho rozsiahlejší. Podľa OSN je totiž vo svete až 21 miliónov otrokov, z ktorých štvrtinu tvoria deti. „Je preto dôležité neprestávať v tomto boji,“ zdôraznila M. Mendoza.
Na jej prednáške sa zúčastnili najmä študenti masmediálnych štúdií na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ, ktorá bola spoluorganizátorom podujatia. Popoludní sa americká novinárka stretla na súkromnom seminári s vybranými študentmi, s ktorými sa podelila o svoje dlhoročné profesionálne skúsenosti.
Martha Mendoza pracuje od roku 1995 v tlačovej agentúre Associated Press ako spravodajkyňa a investigatívna žurnalistka. Získala dve desiatky významných amerických ocenení, vrátane dvoch Pulitzerovych cien – prvú v roku 2000 za odhalenie pozadia polstoročia starej masakry v dedine No Gun Ri, počas ktorej americkí vojaci na začiatku kórejskej vojny zavraždili stovky miestnych civilistov. Popri aktívnej novinárskej praxi sa venovala aj výučbe žurnalistiky na Stanfordovej a Princetonskej univerzite, v súčasnosti učí na Kalifornskej univerzite.

Text: Michal Rodziňák, študent 2. ročníka Bc. stupňa štúdia
Foto: Mgr. Peter Getlík a Mgr. Vladimír Fabian
Zdroj: Universitas Šafarikiana, č. 2/2017


ŠtuRKo prepísalo históriu Rádiorallye

     Významný úspech dosiahli študenti UPJŠ – s výrazným zastúpením študentov masmediálnych štúdií na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ – na 13. ročníku súťažnej prehliadky internátnych rozhlasových štúdií Rádiorallye 2017, ktorá sa konala od 28. marca do 2. apríla 2017 v Žiline. Členovia Študentského rozhlasu Košice (ŠtuRKo) obhájili titul „Internátne rozhlasové štúdio roka“ z vlaňajšieho súťažného ročníka, čo sa dosiaľ nepodarilo žiadnemu rádiu.
„To, že niekto vyhral dvakrát za sebou, sa stalo prvýkrát v histórii tejto súťaže, takže naša radosť je o to väčšia,“ teší sa z úspechu PR manažérka ŠtuRKa, študentka masmediálnych štúdií Nikola Semancová. „Súťažné nahrávky šturkáčov sa umiestnili na víťazných miestach celkovo trinásťkrát. Najúspešnejšou nahrávkou sa stala montáž s názvom 90 rokov rozhlasového vysielania v Košiciach – umiestnila sa na prvom mieste v hodnotení odbornej aj amatérskej poroty a získala špeciálnu cenu predsedu poroty Ľuboša Kasalu.“
Do súťaže sa zapojilo 12 vysokoškolských internátnych rozhlasových štúdií zo Slovenska a ČR: TLIS Bratislava, Aetter Trnava, Trenchtown Trenčín, RAPEŠ Žilina, Rádio X Žilina, INRO Zvolen, PULZ Ružomberok, ŠtuRKo Košice, RÁDIO 9 Košice, Rádio PaF Prešov, Rádio K2 z Českých Budějovíc a Rádio R z Brna. Ich tvorbu – popri amatérskej porote, ktorú tvorili členovia jednotlivých rádií – hodnotila odborná porota v zložení Ľuboš Kasala, Ladislav Eliáš a Sylvia Hoffmannová z RTVS, Martin Karlík z Českého rozhlasu, Marek Mikušek a Juraj „Arieli“ Neveselý z Fun rádia, Oľga Džupinková a Tomáš Škarba z Rádia Expres.
Víťazný tím Študentského rozhlasu Košice (ŠtuRKo):

 • Štefánia Kažimírová – masmediálne štúdiá, FF UPJŠ
 • Martina Kollárová – masmediálne štúdiá, FF UPJŠ
 • Gabriel Kriško – masmediálne štúdiá, FF UPJŠ
 • Jerguš Mišo – masmediálne štúdiá, FF UPJŠ
 • Nikola Semancová – masmediálne štúdiá, FF UPJŠ
 • Romana Vahaľová – masmediálne štúdiá, FF UPJŠ
 • Anna Bobková – učiteľstvo SJ a literatúry a AJ a literatúry, FF UPJŠ
 • Petra Štefánová – učiteľstvo SJ a literatúry a biológie, FF UPJŠ
 • Tomáš Bajtoš – informatika, PF UPJŠ
 • Martin Blišťan – informatika, PF UPJŠ
 • Michal Lacko – geoinformatika, PF UPJŠ
 • Ján Paraska – informatika, PF UPJŠ
 • Matúš Rubický – informatika, PF UPJŠ
 • Phong Nguyen Tien – geoinformatika, PF UPJŠ
 • Nina Šťastná – verejná správa, FVS UPJŠ

      


Ars Šafarikiana 2017: odborná porota ocenila úspešných maturantov

     Premiérový ročník autorskej súťaže v literárnej a žurnalistickej tvorbe študentov maturitných ročníkov stredných škôl a gymnázií Košického kraja a Prešovského kraja Ars Šafarikiana 2017 pozná mená víťazov. Odborná porota pod vedením prof. PhDr. Jána Gbúra, CSc., posudzovala 47 príspevkov od 17 autorov, ktorí svoje práce prihlásili do dvoch súťažných kategórií – literárna tvorba a žurnalistická tvorba.
Z hľadiska zastúpenia aj kvality dominovali literárne, predovšetkým básnické útvary. Rodiacou sa baštou koncepčnej literárnej práce s mládežou na východe Slovenska sa javí Stará Ľubovňa, odkiaľ prišlo najviac príspevkov a s najvyššou kvalitou. Dokazuje to aj skutočnosť, že maturanti z tohto mesta obsadili všetky víťazné miesta v kategórii literárna tvorba – prvenstvo získala Barbora Plutová, na druhom mieste skončila Jana Biganičová a na treťom sa umiestnil Adam Kollár, všetci traja za svoje súbory básní.
V súťažnej kategórii žurnalistická tvorba odborná porota prvé miesto neudelila. Druhé miesto obsadila Ivana Ščuroková z Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove za motivačný článok Kristína Jurkaninová: Zapáčilo sa mi prekonávať samu seba, tretie miesto získal Lukáš Pancurák zo Strednej odbornej školy Ostrovského 1 v Košiciach za príspevok Hokejisti HC Košice potešili malých onkologických pacientov.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 10. februára 2017 ako súčasť programu Dňa otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.
„Toto podujatie bolo z pohľadu organizátorov tak trochu krokom do neznáma. Napokon pomerne slušná účasť stredoškolákov a najmä kvalita príspevkov nás presvedčili, že má zmysel osloviť mladých talentovaných ľudí a ponúknuť im možnosť prezentovať svoju literárnu a publicistickú tvorbu pred odbornou komunitou, ale aj s ňou diskutovať o súčasných trendoch v slovesnom umení. Myslím si, že táto súťaž bola obohatením pre obidve strany a súčasne pozitívnym signálom pre organizátorov, aby v nej pokračovali aj v ďalších rokoch,“ zhodnotil úvodný ročník súťaže predseda poroty prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.
Organizátorom Ars Šafarikiana je Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Cieľom súťaže je podporovať literárnu a žurnalistickú tvorbu študentov stredných škôl a gymnázií na východnom Slovensku, sprostredkovať tvorivý dialóg medzi mladými autormi a odborníkmi z akademického prostredia, rozvinúť vzájomnú komunikáciu medzi autormi a v neposlednom rade motivovať študentov so záujmom o jazyk, literatúru a masmediálnu komunikáciu, aby sa pri rozhodovaní o svojej kariérnej budúcnosti vydali cestou humanitného vzdelania.

Text: PhDr. Marián Gladiš, PhD.
Foto: Mgr. Vladimír Fabian

fotogaléria


Študentka FF UPJŠ uspela v celoštátnej poetickej súťaži Cena Rudolfa Fabryho 2016

     V piatok 16. decembra 2016 sa v Budmerickom kaštieli konalo slávnostné vyhodnotenie 8. ročníka poetickej súťaže Cena Rudolfa Fabryho. Medzi laureátmi prestížnej literárnej ceny sa ocitla aj študentka 5. ročníka masmediálnych štúdií na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach Bc. Alena Oravcová.
Odborná porota udelila hlavnú cenu, prvú, druhú a tretiu prémiu a šesť čestných uznaní. Alena Oravcová obstála v silnej konkurencii a stala sa nositeľkou prvej prémie.
„Do súťaže sa v tomto ročníku zapojilo 91 autorov,“ uviedol predseda poroty, spisovateľ Boris Brendza. S udelením ceny bola spojená aj finančná prémia. Autorkine básne budú publikované v najbližšom vydaní časopisu Dotyky.
Súťaž je určená mladým autorom do 30 rokov, ktorí dosiaľ samostatne knižne nepublikovali. Záštitu nad súťažou prevzal minister kultúry SR Marek Maďarič.

Našej úspešnej študentke Bc. Alene Oravcovej srdečne gratulujeme!

fotogaléria


Vraždy v literatúre – prvá filmová premiéra na pôde fakulty aj univerzity

     Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa v pondelok 12. decembra 2016 dočkala prvej filmovej premiéry. Študenti 5. ročníka masmediálnych štúdií na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach nakrútili stredometrážny film s názvom Vraždy v literatúre. Podnetom na jeho realizáciu bol predmet dejiny svetovej literatúry na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ pod vedením Mgr. Markéty Andričíkovej, PhD.
Námetom filmu, ktorého autorkou je Bc. Gabriela Homoľová, sa stali vybrané vraždy v literatúre od staroveku po realizmus. Študenti svoje dielo poňali dokumentárnym spôsobom, avšak stretávame sa tu aj s osobitým typom hranej formy.
„Žánrovo je zložité náš film presne zaradiť, vzhľadom na to, že sme nakrúcali výlučne ilustračné zábery, avšak v titulkoch sú uvedené aj mená hercov. Prišli sme s niečím netradičným,“ zhodnotila Bc. Veronika Rusnáková (produkcia).
Pri nakrúcaní študenti zužitkovali nadobudnuté teoretické vedomosti a aplikovali ich do praxe. Na filme pracovali zhruba rok.
Premiéra zožala patričný úspech. K množstvu srdečných gratulácií sa pridala aj dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. Slávnostnú atmosféru spríjemňovali pozvaní hostia, pedagógovia, rodinní príslušníci aktérov, priatelia aj novinári.

Text: Bc. Petronela Vavreková

fotogaléria


Text v kontextoch (Text v interdisciplinárnych interpretáciách)

     Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach (v rámci projektu VEGA – Metodologické prieniky do (re)interpretácie diel slovenskej a svetovej literatúry – na čele s vedúcim grantu prof. PhDr. Jánom Gbúrom, CSc.), v spolupráci s Gréckokatolíckou eparchiou Košice, usporiadala v dňoch 25. – 26. 10. 2016 v Košiciach v priestoroch Historickej auly Rektorátu UPJŠ medzinárodnú vedeckú konferenciu Text v kontextoch (Text v interdisciplinárnych interpretáciách).
Zámerom interdisciplinárnej konferencie bolo vytvorenie priestoru na dialóg medzi rôznymi smermi moderných lingvistických, literárnovedných a filozofických výskumov, špecificky vyrastajúcich v prostredí skúmania náboženských a svetských textov. Na jeho naplnení sa vo vystúpeniach a diskusiách podieľali okrem členov domácej fakulty (prevažne usporiadateľskej katedry a Katedry filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ) aj hostia zo slovenských filozofických a teologických fakúlt. Čestným hosťom a jedným z garantov konferencie bol prof. Dr. Massimo Grilli, PhD., z Dipartimento di Teologia Biblica Pontificia Università Gregoriana z Ríma. Vystúpenia z oblastí literárnej vedy, teológie, jazykovedy, mediológie, filozofie a kulturológie boli nastavované cez štyri metafory princípov hermeneutiky – text ako „okno“, text ako „zrkadlo“, text ako „hra“ a text ako „most“. Skúmanými materiálmi boli popri dominujúcich biblických textoch aj beletristické texty a texty elektronických médií.
Plodný medziodborový dialóg v diskusiách smeroval k obohateniu tradične uzavretých výskumov, čo potvrdili všetci účastníci. Aj preto sa v budúcnosti tešíme na usporiadanie ďalšieho ročníka konferencie, ktorá bude niesť rovnaký hlavný názov – Text v kontextoch.
Súčasťou podujatia bola výstava historických liturgických kníh Gréckokatolíckej cirkvi z východného Slovenska.

Text: PhDr. Lukáš Šutor, PhD.
Foto: Mgr. Vladimír Fabian

fotogaléria


Filozofická fakulta UPJŠ privítala ďalšiu osobnosť americkej žurnalistiky

Investigatívny novinár je človek posadnutý odhaľovaním toho, čo sa deje, aj keby mal preto čeliť ohňu a veľkej vode.

     Tieto slová zazneli na úvod prednášky americkej novinárky a držiteľky prestížnej Pulitzerovej ceny Deborah Nelson, ktorá vo štvrtok 27. októbra 2016 navštívila Filozofickú fakultu UPJŠ v Košiciach.
Obraz veľkej vody rezonoval v Historickej aule Rektorátu UPJŠ v Košiciach viackrát. Prednáška s názvom Ako písať o svete, ktorý sa celý mení? bola tematicky zameraná na klimatické zmeny, najmä stúpajúce hladiny morí. Hovorilo sa predovšetkým o spôsoboch, ako by o nich mali médiá efektívne informovať. Na prednáške sa zúčastnili najmä poslucháči masmediálnych štúdií na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ, ktorá podujatie spoluorganizovala.
„Žurnalisti majú povinnosť písať o veľkých spoločenských problémoch a klimatické zmeny sú jedným z nich,“ uviedla D. Nelson. Tejto problematike sa venovala vo svojej sérii článkov The Water’s Edge o stúpaní hladiny mora na pobreží USA. Zdôraznila, že je neefektívne informovať o klimatických zmenách ako o vzdialenej hrozbe, naopak, je potrebné informovať o tom, ako už teraz vplývajú na prírodu a komunity. Budúcim novinárom odporučila, aby sa nebáli rozvíjať svoje vedomosti z oblastí vedy a štatistiky, lebo najmä vďaka nim je možné dokázať tempo klimatických zmien. Dodala, že nie je správne ponúkať „popieračom“ vedeckých dôkazov o zmenách klímy rovnaký priestor, aký dávame dokázateľným faktom.
Deborah Nelson je skúsená americká investigatívna novinárka. V minulosti viedla ako šéfredaktorka washingtonskú investigatívnu redakciu denníka The Los Angeles Times. Pracovala aj pre denníky The Washington PostThe Chicago Sun Times. V roku 1997 získala Pulitzerovu cenu za prácu odhaľujúcu rozsiahlu korupciu a zneužívanie právomocí vo vládnom programe výstavby domov pre pôvodných obyvateľov USA. Vo svojej bohatej kariére pracovala na témach z rôznych oblastí ako životné prostredie, zdravotníctvo alebo porušovanie ľudských práv. Za články z oblasti vedy získala Národné uznanie od Akadémie vied USA. V súčasnosti sa delí o svoje skúsenosti so študentmi žurnalistiky na Marylandskej univerzite.
Za dôležitú vlastnosť, ktorá nesmie chýbať investigatívnemu novinárovi, označila vytrvalosť. „Rozdiel medzi novinármi, ktorí sa dopracujú k pravde a tými, čo neuspejú, nie je v inteligencii, ale v schopnosti vydržať. Keď ľudí prekvapí telefonát od novinára, ich prvým inštinktom je položiť slúchadlo. Mnohí si to však po čase rozmyslia a pri ďalšom telefonáte vám dajú šancu prezentovať svoje zistenia a prehovoria. Nesmiete sa vzdať a musíte to skúšať znova a znova.“
Popoludní nasledoval – rovnako ako pri predošlých podujatiach zo série Osobnosti osobne, v rámci ktorej nás v minulých rokoch navštívili významní americkí novinári a držitelia Pulitzerových cien James Steele, Walt Bogdanich a Abigail Goldman – súkromný workshop s vybratými študentmi masmediálnych štúdií v priestoroch budovy Aristoteles.
Deborah Nelson prišla do Košíc na pozvanie vedenia Filozofickej fakulty UPJŠ. Na pôde našej almy mater ju privítali prodekan FF UPJŠ pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium doc. PhDr. Marián Andričík, PhD., a prodekanka FF UPJŠ pre medzinárodné vzťahy doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD.

Text: Michal Rodziňák, študent masmediálnych štúdií FF UPJŠ
Foto: Bianka Muráriková, študentka masmediálnych štúdií FF UPJŠ
Marek Eštočin

fotogaléria   


Beseda s investigatívnou novinárkou Naďou Šindlerovou

     O svoje dlhoročné skúsenosti investigatívnej novinárky sa so študentmi masmediálnych štúdií podelila známa košická novinárka Naďa Šindlerová. Na besede, ktorá sa uskutočnila v stredu 12. októbra 2016 na pôde Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, sa zúčastnili študenti 1. a 2. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia a 1. ročníka magisterského stupňa štúdia. Stretnutie uviedla vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.
N. Šindlerová priblížila študentom – potenciálnym adeptom novinárskeho remesla – svetlé aj tienisté stránky práce investigatívnych novinárov. Za jeden z najpríťažlivejších aspektov investigatívnej žurnalistiky označila skutočnosť, že pri tejto profesii sa novinár stretáva s veľkým množstvom ľudí z najrôznejších oblastí života. „Vie vás obohatiť rovnako jednoduchý človek aj politik, podnikateľ alebo manažér. Každý pracovný deň je potrebné brať ako nový obohacujúci zážitok,“ zdôraznila N. Šindlerová.
Na besede sa – okrem iného – hovorilo aj o súčasnom stave novinárskej profesie, o vývoji slovenskej žurnalistiky po roku 1989 či o problematike prieniku finančných skupín do vlastníckych štruktúr médií.
Mgr. Naďa Šindlerová je investigatívna novinárka známa najmä pôsobením v týždenníku Plus 7 dní (1999 – 2011), kde pracovala na mnohých kauzách, často z prostredia organizovaného zločinu. Počas tohto obdobia sa stala terčom viacerých útokov na svoju osobu.

Text: Michal Rodziňák, študent 2. ročníka Bc. stupňa štúdia
Foto: Bianka Muráriková, študentka 2. ročníka Bc. stupňa štúdia

      


Výskumný tím Filozofickej fakulty UPJŠ získal plaketu primátora mesta Košice

     Pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice sa v sobotu 7. mája 2016 v priestoroch Historickej radnice na Hlavnej ulici v Košiciach uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení významným Košičanom. Z rúk primátora MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH, si prevzal plaketu primátora mesta Košice aj výskumný tím Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach pod vedením prof. Ing. Júliusa Zimmermanna, CSc. Ocenenie získal za významný prínos pri budovaní Laboratória experimentálnej fonetiky a komunikácie pri Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach a za vynikajúce výsledky aplikovateľné v širokej praxi.
Pánu prof. Zimmermannovi a celému výskumnému tímu srdečne blahoželáme!


Foto: Mesto Košice


Študenti masmédií FF UPJŠ zvíťazili na Akademickom Prešove s krátkym filmom

     Študenti prvého ročníka magisterského stupňa štúdia v odbore masmediálne štúdiá na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach si z jubilejného 50. ročníka Akademického Prešova priniesli víťazstvo v novovytvorenej kategórii krátkometrážny film.
Triumf im priniesol krátky film Ako sa natáčal film s nulovým rozpočtom. Inšpiráciou pre študentov boli zábery zo zákulisia nakrúcania študentského dokumentárneho filmu s názvom Vraždy v literatúre. „Nakrúcanie filmu poskytuje široký priestor na realizáciu. Našou primárnou snahou bolo získať čo najviac skúseností. Na Akademickom Prešove sa po prvý raz objavila kategória filmu a ako študenti masmédií na FF UPJŠ sme tam rozhodne nechceli chýbať,“ uviedla režisérka filmu Petronela Vavreková.
Film má formu rozprávky, pozostáva zo šiestich kapitol. Študenti – chrabrí rytieri na náročnej ceste pri spĺňaní neľahkej úlohy nakrútiť film s nulovým rozpočtom – prekonávajú viaceré prekážky. Ich nepriateľmi sú čas, priestor, technika, stres a najmä rozpočet, teda finančné prostriedky. Na ceste za svojím cieľom sa stretávajú aj s dobrými vílami, vďaka ktorým majú šancu nad nepriateľmi zvíťaziť…
Na príprave filmu sa podieľali: Bc. Petronela Vavreková (réžia, produkcia), Bc. Veronika Rusnáková (kamera, strih), Bc. Alena Oravcová (scenár), Bc. Martin Majdák (komentár), Bc. Ľubomíra Ivanková (dramaturgia).

Text: Bc. Petronela Vavreková
Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ

diplom


Beseda s prozaikom Máriusom Kopcsayom

Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach privítala 7. 4. 2016 v Univerzitnej knižnici známeho vydavateľa súčasnej slovenskej literatúry – Kolomana Kertésza Bagalu. Na našu fakultu sa vrátil po vyše roku a okrem tradičnej knižnej nádielky priviedol predovšetkým Máriusa Kopcsaya, ktorému vydal nový román Asvabaždénie. V diskusii o deviatej Kopcsayovej knihe sa poslucháči dozvedeli, prečo hrdinstvo v literatúre už vyšlo z módy, ako facebook ovplyvňuje poetiku či kde sú hranice medzi konšpiračnou teóriou a umeleckým textom. Zážitok pre divákov nepochybne ponúklo i dramatizované autorské čítanie. K vydarenej akcii prispeli aj diskusné vklady Stanislava Rakúsa, ktoré literárnokriticky reflektovali Kopcsayovu prózu. Besedu moderoval Marián Andričík a mala u študentov pozitívny ohlas.

Text: Jakub Souček
Fotografie: Vladimír Fabian

fotogaléria


Prehlbovanie spolupráce filozofických fakúlt Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a Univerzity Karlovej v Prahe

Dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., prijala vo štvrtok 18. februára 2016 dvoch pracovníkov Ústavu bohemistických štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe – doc. PhDr. Milana Hrdličku, CSc., a PhDr. Jiřího Hasila, Ph.D., expertov v oblasti vyučovania češtiny ako cudzieho jazyka. S našou fakultou už spolupracovali na dvoch projektoch – EXPERT (Výskum a vzdelávanie na UPJŠ – smerovanie k excelentným európskym univerzitám) a DiSaC (Rozšírenie študijného programu slovenský jazyk a literatúra v kombinácii na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ o didaktiku slovenčiny ako cudzieho jazyka). Počas ich aktuálneho pobytu na KSSFaK FF UPJŠ (v rámci programu Erasmus+) sa popri zaujímavých prednáškach pre študentov i učiteľov slovakistiky a masmediálnych štúdií uskutočnilo aj niekoľko odborných  rozhovorov, ktoré smerujú k ďalším spoločným medzinárodným projektom.
Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc., je bývalý riaditeľ a súčasný zástupca riaditeľky Ústavu bohemistických štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe; PhDr. Jiří Hasil, Ph.D., je člen ústavu a dlhoročný riaditeľ jeho Letnej školy slovanských štúdií (od nej sa v roku 1964 odčlenila bratislavská SAS – Studia Academica Slovaca – letná škola slovenského jazyka a kultúry, kde vyučovali a dodnes vyučujú aj pracovníci našej fakulty). Prijatí hostia spolupracujú s Filozofickou fakultou UPJŠ v Košiciach – osobitne s jej Katedrou slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie – od roku 2012.

doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.
vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
FF UPJŠ v Košiciach

fotogaléria


O komunikácii v diplomacii a vytváraní obrazu SR v zahraničí

     Mimoriadne zaujímavé stretnutie absolvovali študenti Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach v piatok 18. decembra 2015. Na pozvanie vedenia Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ zavítala na našu akademickú pôdu nositeľka francúzskeho štátneho vyznamenania Rytier čestnej légie* – Jej Excelencia PhDr. Viera Štupáková, ktorá vystúpila s prednáškou na tému Komunikácia v diplomacii a vytváranie obrazu Slovenska v zahraničí.
Bohaté skúsenosti z pôsobenia v diplomatických službách prezentovala na konkrétnych príkladoch z praxe. Za najväčšie faux pas v komunikácii – nielen diplomatickej – pokladá submisívny prístup ku komunikačnému partnerovi; vo vzťahu k vytváraniu obrazu SR v zahraničí je podľa nej najväčšou chybou nadmerné prezentovanie problémových aspektov života na Slovensku na úkor pozitívnych, čo ilustrovala na príklade istého zahraničného festivalu dokumentárnych filmov, na ktorom takmer všetci zúčastnení slovenskí tvorcovia prezentovali snímky zamerané na život v rómskych osadách, čo podľa V. Štupákovej mohlo v návštevníkoch festivalu evokovať dojem, že Slovensko je zaostalý štát s množstvom (nielen sociálnych) problémov.
„Sme moderná krajina v srdci Európy, ktorá má mnoho šikovných a vzdelaných ľudí, preto je namieste vystupovať sebavedomo nielen smerom dovnútra, ale aj pri komunikácii so zahraničnými partnermi,“ radila V. Štupáková prítomným študentom. „Najlepšie meno nám robí naša veda, kultúra a umenie a slovenskí študenti patria v zahraničí k tým najúspešnejším. Nemáme sa za čo hanbiť…“
     PhDr. Viera Štupáková bola v rokoch 2005 – 2010 mimoriadnou a splnomocnenou veľvyslankyňou SR vo Fínsku. V rokoch 1987 až 1990 pôsobila v službách Federálneho ministerstva zahraničných vecí a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu ČSSR, v rámci toho ako tlmočníčka a protokolistka na obchodnom oddelení Veľvyslanectva Československa v Rumunsku. Od roku 1996 bola zamestnankyňou Ministerstva zahraničných vecí (MZV) SR. V rokoch 1997 – 2001 pôsobila na Veľvyslanectve SR vo Francúzsku (3. tajomníčka), v rokoch 2001 – 2003 bola zástupkyňou riaditeľa teritoriálneho odboru pre západnú Európu a severnú Ameriku MZV SR (2. tajomníčka) a v roku 2004 zástupkyňou vedúceho zastupiteľského úradu na Veľvyslanectve SR v Rumunsku (1. tajomníčka). Ovláda viacero jazykov, popri francúzštine, španielčine, angličtine a ruštine aj rumunčinu.

* Rad čestnej légie je najvyššie francúzske štátne vyznamenanie, ktoré založil Napoleon Bonaparte v máji 1802 ako ocenenie určené pre vojnových hrdinov. V súčasnosti sa udeľuje ako uznanie nielen za vojenský, ale aj za kultúrny, vedecký alebo spoločenský prínos pre Francúzsko. Má päť hodností: rytier, dôstojník, komandant, veľkodôstojník a nositeľ veľkokríža.

Text a fotografie:
PhDr. Marián Gladiš, PhD.

fotogaléria


V tichom domácom kruhu… o P. J. Šafárikovi

     Pri príležitosti 220. výročia narodenia Pavla Jozefa Šafárika (13. mája 1795 v Kobeliarove), po ktorom je pomenovaná naša alma mater, usporiadala Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach vedecký seminár pod názvom V tichom domácom kruhu. Krátko pred skončením výučby v zimnom semestri – 15. decembra 2015 – diskutovali o živote a diele velikána členovia katedry, pozvaní hostia a v samostatnom bloku aj doktorandi v študijnom odbore literárna veda.
Program vedeckého seminára otvoril prorektor UPJŠ pre rozvoj vzťahov s verejnosťou prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., ktorý pripomenul najdôležitejšie míľniky v živote P. J. Šafárika. Na jeho príspevok tematicky nadviazala projekcia unikátneho archívneho dokumentárneho filmu Slovenskej televízie o P. J. Šafárikovi očami jeho rodáka Ondreja Hronca z roku 1995.
Účastníci (pozri program vedeckého seminára) zdôrazňovali prínos P. J. Šafárika pre slovanskú a slovenskú vedu, umenie, spoločenský a politický život, analyzovali jeho vedecko-odbornú aj umeleckú tvorbu.
Podujatie nadväzovalo na vedecký seminár „Pavol Jozef Šafárik – vedec a umelec“, ktorý organizovala Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ (v spolupráci s mestom Košice a obcou Kobeliarovo) 27. a 28. januára 2012 pri príležitosti 150. výročia úmrtia P. J. Šafárika (26. júna 1861 v Prahe). Spoločným výstupom z nich bude recenzovaný zborník, ktorý vyjde v priebehu budúceho roka a v ktorom budú publikované všetky príspevky prezentované na oboch vedeckých seminároch.

Text a foto: PhDr. Marián Gladiš, PhD.

program


Významný americký novinár prednášal študentom médií

Dvojnásobný držiteľ prestížnej Pulitzerovej ceny, vplyvný americký investigatívny žurnalista James B. Steele navštívil Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika, aby sa stretol s budúcimi novinármi a pracovníkmi médií študujúcimi na Filozofickej fakulte UPJŠ.

     Vo svojej prednáške s názvom Hlas pravdy v časoch globálneho utajovania sa venoval dôležitosti novinárskej práce z pohľadu práva verejnosti na pravdivé informácie a najmä z pohľadu novinára, ktorého poslaním je pravdivé informácie odhaľovať a prinášať verejnosti.
„Veci, o ktorých predpokladáme, že sú tajné, alebo sa tak tvária, v skutočnosti často vôbec nie sú tajomstvami. Môžeme ich nájsť vo verejne prístupných zdrojoch, len je potrebné zistiť, kde ich treba hľadať. A práve to je podstatou investigatívnej žurnalistiky – mať čas a najmä trpezlivosť hľadať potrebné informácie, lebo jeden dokument je spravidla len súčasťou veľkej mozaiky zloženej z množstva dokumentov, ktoré hľadané informácie obsahujú,“ radila nádejným adeptom novinárstva žijúca ikona investigatívnej žurnalistiky.
James B. Steele patrí k najuznávanejším americkým novinárom. Časopis American Journalism Review ho spolu s kolegom Donaldom L. Barlettom, s ktorým získali všetky významné americké ocenenia vrátane dvoch Pulitzerových cien, nazval „s najväčšou pravdepodobnosťou najlepším tímom v dejinách investigatívnej žurnalistiky“. Vo svojich článkoch sa venovali témam súvisiacim s americkým zdravotníctvom, zahraničnou pomocou, energetickou krízou či zneužívaním vplyvu vo Washingtone. Jim Steele dnes svoje bohaté profesijné skúsenosti odovzdáva študentom na Princetonskej univerzite.
Do Košíc prišiel na pozvanie vedenia Filozofickej fakulty UPJŠ. Vzácneho hosťa privítali a prijali prorektor UPJŠ pre rozvoj vzťahov s verejnosťou a garant študijného odboru masmediálne štúdiá prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., prodekan FF UPJŠ pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium doc. PhDr. Marián Andričík, PhD., a prodekanka FF UPJŠ pre medzinárodné vzťahy Mgr. Renáta Panocová, PhD.
Prednáška Jamesa Steelea (5. novembra 2015) prilákala do Historickej auly Rektorátu UPJŠ takmer dve stovky poslucháčov. Išlo o tretie podujatie z cyklu Osobnosti osobne, v rámci ktorého v uplynulých dvoch rokoch v Košiciach vystúpili laureáti Pulitzerovej ceny Abigail Goldman (18. novembra 2013) a Walt Bogdanich (22. októbra 2014). Súčasťou podujatia bol – už tradične – aj workshop pre vybraných študentov masmediálnych štúdií v priestoroch Televízneho a filmového štúdia FF UPJŠ v budove Aristoteles.
„Čo ma motivuje robiť túto prácu, aj keď mi klamú, zatajujú pravdu a hrozia súdnymi spormi? Vášeň pre spravodlivosť a túžba poskytnúť hlas tým, ktorým ubližujú a ktorí nemajú možnosť dovolať sa pravdy. Ako ľudia môžu vedieť, že novinárovi môžu dôverovať? Všetky svoje tvrdenia musí podložiť serióznymi dôkazmi. To je vec osobnej reputácie,“ reagoval James Steele na otázky z pléna.

Text: PhDr. Marián Gladiš, PhD.
Foto: Marek Eštočin
Zdroj: Universitas Šafarikiana, č. 4/2015


Tretí ročník literárnej exkurzie študentov slovakistiky vo faktoch i dojmoch

Konštanty:
Po tretíkrát sme si na pobyt zvolili rovnaké miesto – Učebno-výcvikové zariadenie UPJŠ v Danišovciach (/pracoviska/ucebno-vycvikove-zariadenia/uvz-danisovce). Literárnu exkurziu aj tento rok organizoval zohratý tím pod vedením doc. Mariána Andričíka, PhD., ktorý je vždy garantom odborného programu a výberu hostí. Mgr. Markéta Andričíková, PhD., mu so šarmom pomáhala viesť besedy a diskusie a pridala didaktický rozmer v podobe tvorivých hier a úloh. Organizáciu presunov, návštev pamätihodností, ubytovania a stravovania tradične mala pod kontrolou doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD. Organizátori mali silnú podporu i v zahraničných „nadšencoch“ podobných podujatí – v prvom rade Mariána Milčáka, PhD., ktorý po dva predchádzajúce ročníky priviedol na podujatie i študentov slovakistiky zo Slovinska, čím sa vytvorila zaujímavá slavistická atmosféra. Slovanský rozmer exkurzie, nielen svojou prítomnosťou, ale aj aktívnou účasťou, podporila po dva roky aj Oxana Humenna, CSc., lektorka SJ pre cudzincov na UPJŠ a jej študenti z Ľvova.

Navštívené literárne a istorické miesta:

Spišská Kapitula (o. i. i pamätná izba prvého učiteľského ústavu v Uhorsku; http://dsu.kapitula.sk/html/hist_ucustav.htm),
Levoča (o. i. i budova lýcea, kde študovali štúrovci a socha Ľudovíta Štúra),
Kežmarok (o. i. i budova lýcea, kde študovali o. i. i Pavel Jozef Šafárik, Karol Kuzmány, bratia Ján a Samo Chalupkovci, Samo Tomášik, Janko Kráľ, Ján Generisch, Jonáš Záborský, Pavol Országh Hviezdoslav, Ladislav Nádaši-Jégé, Martin Kukučín, Janko Jesenský, Martin Rázus, Ivan Stodola, …; http://www.kezmarok.sk/navstevnik/detail-pamiatky-2.htm s lyceálnou knižnicou – najväčšou historickou školskou knižnicou v strednej Európe http://ecavkk.sk/historia_kniznice.html),
Žehra, Kostol sv, Ducha s freskami z 13. storočia http://sk.wikipedia.org/wiki/Kostol_Ducha_Sv%C3%A4t%C3%A9ho_(%C5%BDehra).

Témy besied a prednášok:
Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc., ako ho (ne)poznáte. Ján Sabol ako básnik, esejista, krížovkár a autor umelých hádaniek (2013).
Aký jazyk používa naše srdce? Symbolický jazyk z hľadiska psychológie – prednáška Gunilly Ekman (Švédsko; 2013).
Ako rozvíjať s deťmi čítanie srdcom? Rozvíjanie porozumenia symbolického jazyka u detí mladšieho školského veku, prednáška Mgr. Timotey Vráblovej, PhD (2013).
Ako čítať symboly lásky v Kódexe Jána Fančaliho – workshop Mgr. Timotey Vráblovej, PhD. (2013).
Beseda s básnikom a literárnym kritikom Miroslavom Brückom, prezentácia jeho novej básnickej zbierky Podstata rieky (2013).
Beseda s básnikom Rudolfom Jurolekom (2013, 2014).
Súčasná ruská alternatívna literatúra – prednáška doc. PhDr. Valerija Kupku, CSc., a stretnutie s jeho poéziou a book-artom (2013).
Stretnutie pri knihách (a gitare) s básnikom, prozaikom, výtvarníkom a kazeteľom Danielom Pastirčákom (2013, 2014).
Beseda s Jánom, Mariánom a Petrom Milčákovcami, prezentácia vydavateľstva Modrý Peter (2014, 2015).
O umeleckom preklade, poézii s Valerijom Kupkom a Ivanou Kupkovou (2014).
Beseda s básnikom, prozaikom a literárnym kritikom Miroslavom Brückom, prezentácia jeho básnickej zbierky Podstata rieky a románu Žmurknutie z večnosti (2014). Beseda s básnikom Rudolfom Jurolekom o jeho predstavenie aktuálnej zbierky Poľné vety (2014).
Beseda s básnikom a prekladateľom Jurajom Kuniakom o jeho poézii a preklade básnickej skladby Walta Whitmana Spev o mne (2014).
Beseda s básnikom, textárom, prekladateľom a publicistom Jánom Štrasserom (2015).
Nadrealizmus očami súčasného básnika, rozprávanie Miroslava Brückom (2015).
Pomyselný rozhovor s autorom a čitateľom z roku 1585 – interaktívna prednáška Mgr. Timotey Vráblovej, PhD. (2015).
Psychologický rozmer postáv v literatúre pre deti a mládež – prednáška Mgr. Timotey Vráblovej, PhD. (2015).

Hudobné zážitky:
Večer s cimbalovou hudbou (sponzorský dar, 2013).
Slovenské ľudové hudobné nástroje. Michal Smetanka ako zberateľ a výrobca ľudových hudobných nástrojov. Prednáška a prezentácia (2013).
Ľudová pieseň ako hudobná inšpirácia. Prezentácia Michala Smetanku a jeho CD KarpaTon (2014; http://www.smetankovo.sk/?page_id=600).
Karpatská ľudová balada. Multiinštrumentálna hudobná prezentácia Michala Smetanku (2015).
S gitarou M. Andričíka (2013, 2014, 2015).

Dojmy z literárnej exkurzie, ročník 2015:
Organizátori si pre nás pripravili pestrý a bohatý program, dobrú náladu a pohodu počas celého víkendu. Určite najväčším zážitkom pre mňa bolo stretnúť a zároveň zúčastniť sa prednášky spisovateľov Milčákových. Taktiež očarujúci piatkový hudobný večer bol len čerešničkou na torte. Nedajú sa nespomenúť súťaže v prekladaní eskimáckej básne a literárnom milionári, pri ktorom sme sa nasmiali a zároveň naučili niečo nové. Veľké pozitívum kladiem návšteve mesta Levoča a najväčšej historickej knižnici strednej Európy v Kežmarku. Bol to pre mňa určite krásne strávený čas. Zažil som nezabudnuteľné chvíle a už teraz sa teším na ďalšiu literárnu exkurziu. Tadeáš Milčák, 1SjBb

Pár odkazov pre tých, ktorí ešte neboli na literárnej exkurzii – prečo to musíte zažiť:
• je to strašne zaujímavé
• možnosť prehlbovať si v literárne poznatky
• možnosť zoznámiť sa s rôznymi literárnymi osobnosťami, veď tam sa pozývajú práve najoriginálnejší, najlepší súčasní autori
• možnosť otvoriť v sebe záujem o rôznorodú literatúru, akú ste si doteraz nevšímali
• určite obohacujúca spoločnosť, veď tam je toľko zaujímavých a vzdelaných ľudí
• šialená, vzácna, neopísateľná atmosféra cez celý víkend, zážitky ktoré vystačia na dlhý čas!
Všetko bolo fajn a ešte lepšie !
Oleh Dovhopolyj, stážista, univerzita Ľvov.

Čo viac si študent môže priať?
Cez deň to bol program plne nabitý zaujímavými prednáškami a besedami, v noci sme nápadmi nešetrili. Veľké plus dávam súťaži, ktorej prítomnosť sa niesla celú piatkovú noc a sobotňajší deň. Nebolo chvíľky, ktorá by sa k niečomu nevyužila a pojem Nuda bol pre nás neznámy ako je vlkovi neznáma kvantová fyzika 🙂 Jedlo bolo úžasné, zúčastnení ľudia (aj študenti aj pedagógovia) boli super, odviazaná a príjemná atmosféra.
Ale aby som len nechválil, musím povedať aj jednu negatívnu vec – Bolo to krátko!

Dúfam, že sa budúceho roku znovu zúčastním tejto akcie. Lukáš Jurík, 2SjFib

Na záver – ocenený preklad eskimáckej básne z pera/pier: Lukáša Juríka, Ľubomíry Kovalčíkovej, Kariny Kamencovej a Zuzany Timovej:

Vtáčie perie.
Nekonečné sú cesty hárf,
čo tónom prekonajú Diov blesk
Struny rečnia o dianí za oponou,
znejú ako výtrysk sĺz KRÁĽOVNEJ VEŽÍ.
POČÚVAJ, samotár! harfové piesne lahodiace tvojim ušiam.

Cenami do súťaží prispelo vydavateľstvo Modrý Peter a Smetankovo.

doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.
Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie


Interdisciplinarita v literárnovednom diskurze

     Tretí a v poradí už posledný blok prednáškového cyklu Rodový aspekt v interdisciplinárnom diskurze, ktorý bol realizovaný v rámci grantového projektu KEGA 020UPJŠ-4/2013 Rodový aspekt v slovenskej literatúre na prelome 19. a 20. storočia v slovenskej literatúre (vedúci: prof. PhDr. J. Gbúr, CSc.), sa uskutočnil 9. októbra 2015 – súbežne s Dňom otvorených dverí UPJŠ – v priestoroch Historickej auly UPJŠ. V dôstojnej univerzitnej atmosfére odznelo 7 prednášok, ktoré potvrdili príťažlivosť interdisciplinarity ako aktuálnej výzvy v súčasnom vedeckom výskume. Hojná účasť poslucháčov z kolegiálnych a najmä študentských radov tvorila prednášajúcim hostkám a hosťom príjemne motivujúcu atmosféru.

Jednotlivé prednášky z celého cyklu (prebiehajúceho v apríli, v máji a v októbri 2015), budú súčasťou pripravovaného kompendia Rodový aspekt v interdisciplinárnom diskurze, ktoré bude dostupné aj v elektronickej verzii na stránke univerzity. Záujemcovia sa tak budú môcť začítať do prednášok aj s odstupom času a nanovo z nich načerpať inšpirujúce podnety.

PaedDr. I. Hajdučeková, PhD.
Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie

prednáška
PhDr. M. Mikulovej, CSc.
pohľad do publikaprednáška
Mgr. Z. Burákovej, PhD.
prednáška
doc. PhDr. Z. Kiczkovej, Ph.D.

Rodový aspekt v II. prednáškovom bloku

     Druhý blok prednáškového cyklu Rod v interdisciplinárnom diskurze, ktorý sa uskutočnil 11. mája 2015 v Historickej aule UPJŠ v Košiciach (viazaný na grantový projekt KEGA 020UPJŠ-4/2013), nadviazal na ženskú a feministickú líniu v slovenskej aj v slovinskej literatúre.
Prof. PhDr. Marta Součková, PhD., z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy ISMKŠ FF PU v Prešove, priniesla v prednáške K poetike slovenských ponovembrových autoriek bohatú škálu podnetov do vedeckého uvažovania o tematizácii ženských otázok, žien, ženskosti a ženstva v slovenskej literatúre.
V širšie koncipovanej téme Spisovateľky o sebe alebo Rod ako ideologická kategória? Metodologické, štruktúrne a empirické aspekty rodového výskumu v literatúre s prihliadnutím na slovinský, ale aj český kontext  predstavila PhDr. S. Repar, PhD., na slovenskej scéne známa literárna kritička, poetka aj literárna vedkyňa (pôsobiaca t. č. v Slovinsku), rozkolísaný pohľad v kultúre známych osobností – najmä samotných feministicky angažovaných ženských autoriek – na feminizmus, ktorý je zjavne poznačený súdobou ideológiou neoliberalizmu.
Otvorený diskurz o rodovej problematike umožnil nazrieť do ustáleno-neustálenej oblasti názorov, neujasnených pojmov, dynamicky sa vyvíjajúcich postojov. Ukázal, že rodová problematika si vyžaduje systematický prístup k objasňovaniu nielen literárnohistorických faktov, ale aj k cizelovaniu metatextových interpretácií, ktoré vedú k argumentačne vystuženým záverom, a to aj s ambíciou literárnej vedy svojím vlastným vkladom obohatiť aktuálne prebiehajúce interdisciplinárne bádanie.
Organizátorský tím (v zložení: PaedDr. I. Hajdučeková, PhD., Mgr. D. Burdová, PhD., Mgr. G. Lukáč a Mgr. J. Souček) a prednášajúce hostky potešil záujem poslucháčok a poslucháčov o nastolenú problematiku, ktorá si našla na akademickej pôde svojich priaznivcov. A preto naznačme, že nadväzujúc na prvé dva bloky, sú v rámci III. prednáškového bloku v jesennom termíne naplánované témy, ktoré rozšíria interdisciplinárny diskurz o ďalšie výskumné podnety.

PaedDr. I. Hajdučeková, PhD.
Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie

Prednáška prof. PhDr. Marty Součkovej, PhD.

Študenti masmédií z Košíc a Prahy si opäť merali sily

     Po vlaňajšej úspešnej premiére sa aj tento rok – vo štvrtok 7. mája 2015 – uskutočnila medzinárodná študentská videokonferencia pod názvom Médiá a my. Organizátorsky sa pod ňu opäť podpísali oddelenie masmediálnych štúdií Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty (KSSFaK FF) UPJŠ v Košiciach a Katedra mediálních studií Metropolitní univerzity Praha (KMS MUP).
Študenti masmédií z Košíc a Prahy prezentovali projekty svojich záverečných prác a diskutovali o aktuálnych teoretických a praktických aspektoch pôsobenia masových médií v Českej republike a na Slovensku, ale aj o ich vplyve na mediálne publikum v našich krajinách. Obe strany ocenili možnosť priamej konfrontácie výsledkov študijného a tvorivého procesu na našich akademických pracoviskách a zhodli sa na potrebe pokračovať v organizovaní podobných podujatí aj v budúcnosti.
V druhom ročníku medzinárodnej študentskej videokonferencie Médiá a my 2015 sa na pomyselné stupne víťazov postavili dvaja študentskí zástupcovia UPJŠ v Košiciach:
1. miesto získala Bc. Miroslava Psárová z KSSFaK FF UPJŠ s prácou Nastoľovanie tém v hlavnom spravodajstve komerčných slovenských televízií Markíza a JOJ (školiteľka: PhDr. Renáta Cenková, PhD.),
2. miesto dosiahla Bc. Kristýna Klégrová z KMS MUP s témou Psychologické srovnání pornografie pro muže a ženy (školiteľka: PhDr. Michala Škrábová, Ph.D.),
3. miesto vybojoval Bc. Anton Gbur z KSSFaK FF UPJŠ v Košiciach s prácou Televízne vysielanie vo svete a na Slovensku – historický vývoj a súčasný stav (školiteľ: PhDr. Marián Gladiš, PhD.).

     Úspešným študentom gratulujeme, kolegom z Prahy ďakujeme za zabezpečenie hodnotných cien, ktorými boli odmenení traja víťazi i ostatní účastníci podujatia, a tešíme sa na tretí ročník medzinárodnej študentskej videokonferencie Médiá a my 2016.

Text: PhDr. Marián Gladiš, PhD.
Foto: Mgr. Vladimír Fabian a Ing. Tomáš Polák

fotogaléria


Rod v interdisciplinárnom diskurze

     Prednáškový cyklus Rod v interdisciplinárnom diskurze, ktorý sa uskutočnil 15. apríla 2015 v Historickej aule UPJŠ v Košiciach, je spojený s úlohami grantového projektu KEGA 020UPJŠ-4/2013.
Po úvodnom privítaní vedúcim projektu prof. PhDr. Jánom Gbúrom, CSc., predniesla svoju prednášku na tému Poezie žen – možnosti kritiky. Případ Jiřina Hauková a Mila Haugová doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D., z Ústavu českej literatúry a komparatistiky Karlovej univerzity v Prahe, v ktorej sa venovala komparácii tvorby českej a slovenskej autorky, vysvetľujúc špecifiká ich poetík spočívajúcich v spôsobe tematizácie ženského fenoménu na pozadí národných literatúr. Podoby slovenského feminizmu predstavila v prednáške Podoby konceptualizácie rodu ako analytickej kategórie vo feministickom kultúrnom časopise Aspekt PhDr. Jana Cviková, PhD., z Ústavu svetovej literatúry SAV v Bratislave, ktorá ako zakladateľka prvého feministického časopisu na Slovensku s prehľadom a zaangažovaním vysvetľovala okolnosti jeho vzniku a vývinu. Ďalšia z prednášajúcich Mgr. Dana Hučková, CSc., z Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave, sledovala v prednáške Za novú ženu (Motívy emancipácie žien v slovenskej literatúre na začiatku 20. storočia) emancipačnú snahu slovenských žien v 19. storočí. PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD., z Katedry germanistiky FF UPJŠ v Košiciach, v prednáške „… ale ja som ženská, kto je viac a buďte radi, že ňou nemusíte byť“ rozšírila záber podujatia o výsledky z výskumu tvorby nemeckých autoriek, a to nielen z prelomu 19. a 20. storočia.
Organizátorský tím aj prednášajúce hostky potešil početný záujem poslucháčok a poslucháčov o nastolenú problematiku. Nadväzne pripomíname, že v rámci prednáškového cyklu sú naplánované prednášky na 11. máj 2015 (s pokračovaním v jesennom termíne), ktoré rozšíria interdisciplinárny diskurz o ďalšie výskumné podnety týkajúce sa metodológie aj poetiky v slovenskom, českom a slovinskom kontexte (program bude zverejnený).

Mgr. Daniela Burdová, PhD.
Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie

Prednáška doc. Mgr. L. Heczkovej, Ph.D.Prednáška PhDr. J. Cvikovej, PhD.Prednáška PhDr. I. Puchalovej, PhD.

Film Jána Sabola zvíťazil na festivale v Turíne

Prvá hraná snímka a hneď medzinárodné ocenenie – celovečerný film košického režiséra Jána S. Sabola s názvom Robinson & Crusoe získal na nedávnom filmovom festivale v Taliansku sošku jednorožca za najlepší hraný film.

     Medzinárodný filmový festival The Spirits of the Earth sa konal v Turíne v dňoch 20. až 24. októbra 2014. Uznávaný košický dokumentarista, režisér, scenárista, spisovateľ a pedagóg doc. Mgr. Ján S. Sabol, PhD., ArtD. (pôsobí na Filozofickej fakulte UPJŠ) naň poslal svoj prvý hraný film Robinson & Crusoe. Priznáva, že keď mu organizátori oznámili nomináciu na Cenu za najlepší hraný film, nechcel tomu veriť. O to viac ho prekvapilo a potešilo víťazstvo, o ktorom sa dozvedel len na diaľku, keďže na slávnostnom vyhlasovaní výsledkov sa osobne nemohol zúčastniť.

     „Som veľmi príjemne prekvapený a súčasne cítim veľké zadosťučinenie. Tento film sme robili z lásky k filmovému umeniu. Ocenenie z Turína je pre nás dôkazom, že aj v ťažkých podmienkach možno nakrútiť film, ktorý dokáže zaujať. Zároveň nám to dáva istotu, že má zmysel robiť umelecké filmy, keďže majú svojho náročného diváka,“ priznáva J. Sabol, ktorý mal na starosti scenár, réžiu, strih i produkciu filmu.

     Nízkorozpočtový experimentálny umelecký film Robinson & Crusoe (2012) je príbehom dvoch vojakov – slovenského a maďarského, ktorí sa nečakane ocitli na opustenom ostrove. Hlavnou témou je komunikačná bariéra medzi nimi a z toho vznikajúce nedorozumenia. Jediným východiskom je ich vzájomná tolerancia a spolupráca.

     J. Sabol vo svojom filme ponúka divákovi netradičný spôsob spracovania predstavujúci syntézu divadelnej hry a kinofilmu. Snímka vznikla v extrémne krátkom čase – za sedem mesiacov, pričom samotné nakrúcanie trvalo iba osem dní. Zaujímavosťou je aj skutočnosť, že film Robinson & Crusoe kompletne vznikol v Košiciach – nakrúcalo sa najmä v interiéroch Štátneho divadla a vhodné exteriéry sa naskytli v areáli niekdajšej magnezitky v mestskej časti Ťahanovce a na nočnej Hlavnej ulici v historickom centre mesta.

     V hlavných úlohách vojakov Miša a Sándora – pilotov bojových lietadiel, sa predstavili košický herec Michal Soltész a jeho maďarský kolega Sándor Tamás Molnár. Herecké kvarteto doplnili populárna Vica Kerekes, ktorá stvárnila trojrolu „femme fatale“, a Roman Luknár v úlohe divadelného režiséra. Vo filme sa plynulo prelínajú slovenčina, maďarčina a angličtina a vďaka improvizácii R. Luknára zaznie krátko dokonca aj španielčina.

     Ján S. Sabol plánuje nakrútiť ďalšie dve tematicky príbuzné snímky, čím by vznikla pozoruhodná filmová trilógia. Momentálne hľadá finančných partnerov, keďže „nakrúcať film je najdrahšia hračka na svete,“ poznamenáva žartom. Aktuálne dokončuje dokumentárny film k 50. výročiu Studia Academica Slovaca, ktorý by mal mať televíznu premiéru v priebehu decembra 2014 na obrazovke RTVS.

Text a foto: PhDr. Marián Gladiš, PhD.
Zdroj: Universitas Šafarikiana, č. 4/2014, s. 20

 

Privítali sme výkvet slovanskej fonetiky

Špičková reprezentácia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, mesta Košice i celej Slovenskej republiky – takto možno stručne zhodnotiť závery medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Z fonetického a fonologického výskumu slovanských jazykov, ktorá sa uskutočnila 23. a 24. októbra 2014 na pôde našej alma mater.

     Historická aula Pavla Jozefa Šafárika – ako slávnostnú sieň v budove Rektorátu UPJŠ vo svojom úvodnom príhovore cielene „prekrstil“ dekan Filozofickej fakulty UPJŠ prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. – privítala elitných odborníkov na fonetiku a fonológiu slovanských jazykov z Poľska, Českej republiky, Slovinska, Macedónska a Slovenska. Prítomných účastníkov konferencie na úvod pozdravil rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.

     S otváracím referátom na tému „Sandhi – nie sandhi. Fonetyczne wykładniki granic morfologicznych w języku polskim“ vystúpila prof. dr hab. Irena Sawicka z Varšavy, na ktorú nadviazala prof. PhDr. Zdena Palková, CSc., z Prahy s príspevkom „Jednoslovný a víceslovný takt v češtině“. Príjemným spestrením programu bola videonahrávka s vystúpením prof. dr. sc. Damira Horgu zo Záhrebu („Ultrazvučno istraživanje koartikulacijskog utjecaja vokala na konsonante /s/ i /š/ u hrvatskome“), ktorý musel na poslednú chvíľu zo zdravotných dôvodov odrieknuť svoju účasť (podobne ako Rozalia a Leonid Kasatkinovci z Moskvy). Celkovo odzneli dve desiatky referátov. Veľmi silné zastúpenie mali domáci účastníci z Filozofickej fakulty UPJŠ, ktorí prezentovali sedem príspevkov, okrem iných aj na témy koalescentnosť v jazyku, meranie zvučnosti slovenských hlások, rečové testy v audiológii, výslovnosť konsonantov l – ľ v slovenskom spravodajstve, porovnávací foneticko-fonologický výskum v slovenčine a angličtine a v slovenčine a nemčine či fonologický vývin slovenčiny. Materiály z konferencie vyjdú v osobitnom zborníku Filozofickej fakulty UPJŠ.

     Súčasťou programu konferencie bola aj prehliadka špičkového vedeckovýskumného pracoviska – Laboratória experimentálnej fonetiky a komunikácie, ktoré funguje pri Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, a tiež zasadnutie Medzinárodnej komisie pre fonetiku a fonológiu slovanských jazykov pri Medzinárodnom komitéte slavistov – vo funkcii predsedu komisie bol potvrdený Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc., a vo funkcii vedeckého tajomníka komisie prof. Ing. Július Zimmermann, CSc. (obaja z Filozofickej fakulty UPJŠ), ktorí uvedené posty zastávajú od roku 1994. Mimochodom, je to jediná komisia, ktorú v rámci filologických disciplín vedú vedeckí pracovníci zo Slovenska, čo potvrdzuje vysokú medzinárodnú prestíž košického slovakistického pracoviska.

     O krátke zhodnotenie sme požiadali vedeckého garanta konferencie Dr. h. c. prof. PhDr. Jána Sabola, DrSc.: „Priebeh a závery košického stretnutia fonetikov a fonológov môžeme hodnotiť veľmi vysoko. Za najväčšie prínosy považujeme posilnenie interdisciplinárneho priestoru, porovnávací výskum zvukovej stavby slovanských jazykov a slovanských a neslovanských jazykov a rozvinutie experimentálneho fonetického výskumu na základe najmodernejších metód počítačovej analýzy akustického rečového signálu. Ako veľmi prínosné sa ukazuje otvorenie problematiky semiotiky viazaného zvuku v mediálnom prostredí. To je zároveň jeden z dôvodov, prečo sme na najbližšie pracovné stretnutie, ktoré je naplánované na budúci rok v Belehrade, zaradili aj tému funkcie zvuku v médiách a jeho kvalita. Osobne som rád, že množstvo podnetov na ďalšie vedecké uvažovanie a výskum priniesla aj intenzívna diskusia na veľmi vysokej odbornej úrovni.“

PhDr. Marián Gladiš, PhD.
Foto: Marek Eštočin
Zdroj: Universitas Šafarikiana, č. 4/2014, s. 19

  

Walt Bogdanich: investigatívny hľadač pravdy

„Investigatívna žurnalistika si vyžaduje odvahu, silný cit pre to, čo je správne a čo nesprávne, a ochotu spochybniť všeobecne akceptovaný názor.“

Walt Bogdanich

Buďte odvážni, draví a nevzdávajte sa! Tak znie posolstvo trojnásobného držiteľa prestížnej Pulitzerovej ceny (z rokov 1988, 2005 a 2008), amerického investigatívneho novinára Walta Bogdanicha (64). Adresoval ho poslucháčom masmediálnych štúdií na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach, ktorí 22. októbra 2014 do posledného miesta zaplnili Historickú aulu UPJŠ, aby si vypočuli jeho prednášku na tému Riziká a prínosy investigatívnej žurnalistiky v globálnej ekonomike.

     Walt Bogdanich pricestoval do Košíc s manželkou Stephanie Saul – rovnako ako on investigatívnou novinárkou v denníku The New York Times a nositeľkou Pulitzerovej ceny z roku 1995. Azda i vďaka svojim srbským koreňom sa u nás cítil veľmi príjemne, aj keď – ako vtipne poznamenal – „ešte nie som fanúšikom vášho jedla, ale pracujem na tom“.

     Investigatívny žurnalista – jednoducho povedané – pátra po utajovaných informáciách, ktorých medializácia je vo verejnom, všeobecnom záujme. „Čo ma v mojej práci motivuje? Pocit, že moje reportáže môžu niečo zmeniť,“ zdôrazňuje Walt Bogdanich a dodáva, že ostatných štyridsať rokov sa nevenoval ničomu inému, len investigatívnemu hľadaniu pravdy. Satisfakciou za jeho celoživotné novinárske úsilie je – popri troch „pulitzeroch“ a ďalších významných oceneniach – aj skutočnosť, že jeho reportáže (odhaľujúce rôzne nečestné a pochybné praktiky) zachránili desiatky tisíc ľudských životov po celom svete.

     Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa o svoje bohaté žurnalistické a životné skúsenosti delí s nádejnými adeptmi o novinársku profesiu, a to nielen ako docent na Fakulte postgraduálneho štúdia novinárstva na Kolumbijskej univerzite v New Yorku, ale aj prostredníctvom prednášok po celom svete. Túto možnosť vďačne využili aj košickí študenti masmediálnej komunikácie (na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ), ktorí sa okrem oficiálnej prednášky mohli s Waltom Bogdanichom stretnúť aj na osobnom, súkromnom seminári v priestoroch budovy Aristoteles.

     „Verím, že všetko je niekde napísané, len musíte trpezlivo hľadať. Sústreďte sa na fakty, ktoré logicky nesedia, ktoré si odporujú. Musíte sa veľa pýtať – ak položíte dostatočné množstvo otázok, dospejete k cieľu,“ radil budúcim novinárom a pripojil aj ďalšie svoje posolstvo: „Ak chceme mať demokratickú spoločnosť, musíme mať aktívnych novinárov, ktorí sa neboja. Buďte kreatívni, buďte citliví, len nebuďte bojazliví a pasívni! Jeden odvážny novinár môže zmeniť aj chod dejín…“

     Načasovanie aj téma prednášky Walta Bogdanicha vhodne zapadli do aktuálneho diania na slovenskej mediálnej scéne. Razantný prienik silných finančných skupín do vlastníckych štruktúr významných vydavateľských domov totiž vyvoláva oprávnené, legitímne obavy o uplatňovanie tradičných žurnalistických hodnôt, ktoré reprezentuje predovšetkým nezávislosť médií a z nej vyplývajúce objektívne a vyvážené spravodajstvo.

Text: PhDr. Marián Gladiš, PhD.
Foto: Marek Eštočin
Zdroj: Universitas Šafarikiana, č. 4/2014, s. 18

fotogaléria


Verejnoprávnosť očami Václava Miku

     Môže byť spravodajstvo Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) objektívne, ak je financované aj z verejných zdrojov? Na túto, ale aj mnoho iných otázok prišiel študentom masmediálnych štúdií FF UPJŠ v Košiciach zodpovedať generálny riaditeľ RTVS Václav Mika. V utorok 18. marca 2014 sa v priestoroch historickej auly UPJŠ konala diskusia na tému „Verejnoprávnosť očami Václava Miku“.
V uvoľnenej atmosfére vyjadril generálny riaditeľ RTVS ambíciu prilákať najmä mladšieho diváka k opätovnému návyku sledovať verejnoprávnu televíziu. Majú k tomu prispieť aj nové  interaktívne relácie a viac aktivít na webe. Tiež prisľúbil, že RTVS odvysiela prenosy zo všetkých veľkých futbalových, hokejových i tenisových podujatí. Jeho snahou je obnoviť športový kanál, čomu zatiaľ bráni nedostatok financií. V. Mika zároveň vylúčil zvyšovanie koncesionárskych poplatkov v najbližšom období.
Riaditeľ RTVS sa dotkol aj otázky Televízneho štúdia RTVS Košice, ktoré – podľa neho – nie je v ideálnom technickom stave, a preto neprichádza do úvahy jeho zlúčenie s rozhlasom v rámci jednej budovy. Vzhľadom na skutočnosť, že V. Mika má skúsenosti aj s vedením komerčných médií, porovnával klady a zápory riadenia jednotlivých inštitúcií. V súčasnosti si pochvaľuje väčšiu voľnosť pri zostavovaní programu jednotlivých zložiek RTVS – nie je totiž nútený každý deň dosahovať uspokojivé čísla sledovanosti. Paradoxne, vyskladať programovú štruktúru tak, aby spĺňala literu zákona, nie je vôbec jednoduché. Dva vysielacie televízne okruhy musia pokryť spravodajstvo, publicistiku, národnostné či menšinové programy, hranú tvorbu, detské relácie atď.
V najbližšom období RTVS chystá viacero nových hraných seriálov pre deti i dospelých, súťažno-zábavnú šou i mnoho dokumentov. Rozhlas a televízia Slovenska nie je – podľa generálneho riaditeľa – v ideálnom stave, no i napriek päťnásobne nižšiemu rozpočtu ako v Českej televízii sa už podarilo zmodernizovať štúdiá, vymeniť zastaranú techniku, rozbehnúť mnoho projektov a pomalým tempom zvyšovať čísla sledovanosti. V. Mika zároveň ocenil rozhlasové služby RTVS, ktoré ponúkajú široké spektrum programov.
Návšteva generálneho riaditeľa RTVS Václava Miku na pôde UPJŠ potešila mnoho „masmediálnikov“, veď v priateľskej atmosfére klásť otázky možno budúcemu zamestnávateľovi sa často nestáva.

Bc. Anton Gbur
poslucháč masmediálnych štúdií
FF UPJŠ v Košiciach


Vedecký seminár pri príležitosti životného jubilea dekana Filozofickej fakulty UPJŠ prof. PhDr. Jána Gbúra, CSc.

Valentínske rande s cudnou devou menom literárna veda

       Symbolicky na Valentína – 14. februára 2013 – Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie usporiadala medzinárodný vedecký seminár pod názvom Estetické a axiologické pohľady na slovenskú literatúru konca 19. a začiatku 20. storočia. Stalo sa tak pri príležitosti významného životného jubilea dekana Filozofickej fakulty UPJŠ prof. PhDr. Jána Gbúra, CSc. Vedúci katedry doc. PhDr. Marián Andričík, PhD., na margo valentínskeho termínu v úvodnom príhovore metaforicky poznamenal:
„Zhodou temporálnych okolností sa náš seminár koná v deň, keď všade okolo nás poletujú Amorove šípy. Cieľom tých našich nech dnes bude cudná deva menom literárna veda.“
V reprezentačných priestoroch Historickej auly Rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika vystúpili poprední odborníci z univerzitných pracovísk v Košiciach, Prešove, Banskej Bystrici, Nitre, Bratislave a v Českých Budějoviciach a z Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Účastníci seminára, pozvaní hostia a študenti si vypočuli vyše dve desiatky literárnovedných príspevkov, niektoré s prienikom do oblastí jazykovedy, umenovedy či mediálnej vedy. Výstupom z podujatia bude recenzovaný zborník, ktorý by mal uzrieť svetlo (nielen vedecko-akademického) sveta do konca tohto roka.

Text a foto: PhDr. Marián Gladiš, PhD.

fotogaléria


Súmrak médií (o rok v Košiciach)

Poriadne provokatívny názov – Súmrak médií (už s menej vyzývavým podtitulom Problematika narácie v médiách) – si zvolili organizátori nultého ročníka vedeckej konferencie, ktorá sa konala 28. novembra 2012 na pôde Žilinskej univerzity (ŽU) v Žiline. Dve mladé vysokoškolské pracoviská – Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty humanitných vied (FHV) ŽU a Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty (FF) UPJŠ v Košiciach – spojili svoje sily, aby vdýchli život novému vedecko-odbornému podujatiu, ktorého cieľom je „sprostredkovanie pluralitnej názorovej platformy cez kriticko-reflexívny pohľad odborníkov z praxe i vedeckých pracovníkov skúmajúcich aktuálne status quo spôsobu komunikácie médií“.
Záštitu nad podujatím prevzali prodekan pre vedu a výskum FHV ŽU prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD., a dekan FF UPJŠ prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., ktorí sa dohodli, že regulárny prvý ročník konferencie sa uskutoční na budúci rok v októbri v Košiciach. Profesor J. Gbúr v tejto súvislosti vyjadril nádej, že práve v roku, keď budú Košice európskym hlavným mestom kultúry, vznikne tradícia pravidelných stretnutí odbornej a vedeckej verejnosti, na ktorých by sa reflektovali spôsoby „rozprávania“ masmédií v širších kontextoch, súvisiacich najmä so skúmaním ich aktuálnej „informačnej kondície“.
Žilinská (pred)premiéra sa konala v mimoriadnej príjemnej atmosfére. Pracovné rokovanie prebiehalo v dvoch sekciách – Masmédiá a Nové médiá. Na konferencii aktívne vystúpili viacerí vedecko-pedagogickí pracovníci FF UPJŠ v Košiciach. Najpočetnejšie bola zastúpená spoluorganizujúca Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie – svoje príspevky prezentovali PhDr. Lukáš Šutor, PhD. (Hodnoty a narácie), PhDr. Renáta Cenková, PhD. (Agenda setting), Mgr. Magdaléna Kramárová (Modelovanie smrti v médiách a literatúre) a PhDr. Marián Gladiš, PhD. (Nové médiá (?) – krátka terminologická úvaha). PhDr. Andrea Klimková, PhD., z Katedry aplikovanej etiky vystúpila s príspevkom Príbeh z druhej ruky – pozemšťan a Mgr. Martina Martausová z Katedry anglistiky a amerikanistiky predostrela tému Paradox amerického sna v klasickom hollywoodskom naratíve.
Účastníci konferencie z univerzitných pracovísk v Trnave (Univerzita sv. Cyrila a Metoda), Nitre (Univerzita Konštantína Filozofa), Žiline (Žilinská univerzita), Ružomberku (Katolícka univerzita), Prešove (Prešovská univerzita) a v Košiciach (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) sa svorne zhodli na tom, že žilinský štart dopadol na výbornú. Pomyselný štafetový kolík prevzali „masmediálnici“ z metropoly východného Slovenska. Tak teda dovidenia o rok v Košiciach! Už vari aj s účastníkmi zo zahraničia…

Zdroj: časopis Univerzál, č. 4/2012


Prodekan J. Sabol získal Cenu primátora mesta Košice

       Spoločenským vyvrcholením osláv Dňa mesta Košice býva už tradične udeľovanie Cien mesta Košice a Cien primátora mesta Košice. Mestské zastupiteľstvo a primátor mesta ich udeľujú najvýznamnejším osobnostiam spätým s Košicami – za rozvoj mesta a šírenie jeho dobrého mena na Slovensku i v zahraničí. V deň udelenia prvej mestskej erbovej listiny (stalo sa tak 7. mája 1369) si každoročne preberie z rúk primátora Košíc – pred zrakmi ústavných činiteľov, starostov, členov mestskej rady a poslancov mestského zastupiteľstva i širokej verejnosti – najvyššie ocenenia mesta Košice niekoľko výnimočných jednotlivcov a kolektívov. Tento rok sa dostalo vzácnej pocty aj prodekanovi Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach Dr. h. c. prof. PhDr. Jánovi Sabolovi, DrSc. Primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, mu udelil Cenu primátora mesta Košice „za rozvoj a šírenie dobrého mena Univerzity P. J. Šafárika a Košíc vynikajúcou vysokoškolskou činnosťou a za zvyšovanie slovenskej kultúry“. Vedenie mesta Košice ocenilo osobný prínos profesora J. Sabola k rozvoju slovenskej jazykovedy, literárnej vedy a tiež Filozofickej fakulty a celej UPJŠ v Košiciach. „Predstavuje výraznú vedeckú a pedagogickú osobnosť, vo viacerých oblastiach obohatil bádateľské poznanie o originálne teórie,“ uvádza sa v zdôvodnení udelenia ceny. Navrhovatelia ďalej vyzdvihli skutočnosť, že profesor J. Sabol „skoncipoval základnú koncepciu rozvoja Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, je iniciátorom a spoluzakladateľom Laboratória experimentálnej fonetiky a komunikácie a Televízneho a filmového štúdia na Filozofickej fakulte UPJŠ, pracovísk na vysokej medzinárodnej úrovni. Univerzitu P. J. Šafárika a jej Filozofickú fakultu, ale i mesto Košice reprezentuje aj ako funkcionár a člen popredných slovenských a medzinárodných vedeckých, odborných, literárnych a kultúrnych inštitúcií a ako spoluorganizátor významných kultúrnych a vedeckých podujatí.“
Pánu prodekanovi pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium Dr. h. c. prof. PhDr. Jánovi Sabolovi, DrSc., v mene všetkých zamestnancov a študentov fakulty i celej univerzity k udelenej cene srdečne gratulujeme!

Košice 7. mája 2012
Text a foto: PhDr. Marián Gladiš


Vedecký seminár venovaný prof. Františkovi Mikovi

Košice 26. apríla 2012 – Pedagógovia a študenti Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie sa dnes popoludní zišli vo veľkej zasadačke Filozofickej fakulty UPJŠ, aby si pripomenuli život a dielo profesora Františka Mika – významného slovenského jazykovedca a literárneho vedca, nositeľa čestného titulu Doctor honoris causa Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (od roku 1995). V rámci interného vedeckého seminára pod názvom „Cesty (k) textu – Inšpirácie Františka Mika“ odznelo dvanásť odborných príspevkov v troch tematických blokoch: v jazykovednom vystúpili Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc., doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., PhDr. Iveta Bónová, PhD., Mgr. Lena Ivančová a Mgr. Eva Frühaufová, PhD.; v literárnovednom bloku s príspevkami vystúpili doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim. prof., PhDr. Lukáš Šutor, PhD., PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD., a Mgr. Lenka Regrutová (z FF PU v Prešove); a v rámci mediálnovedného bloku svoje príspevky prezentovali doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc. (z FF PU v Prešove), Mgr. Ján S. Sabol, PhD., ArtD., a PhDr. Marián Gladiš. Do diskusie k jednotlivým príspevkom sa výraznou mierou zapojil aj prof. PhDr. Stanislav Rakús, DrSc., z FF PU v Prešove. Symbolickou bodkou za týmto (sčasti spomienkovým) podujatím bola projekcia filmového dokumentu o F. Mikovi, ktorého autorom je pedagóg FF UPJŠ, filmový režisér Ján S. Sabol. Publikačným výstupom bude recenzovaný vedecký zborník.

Text a foto: Marián Gladiš


Pripomenuli sme si výročie úmrtia P. J. Šafárika

     „Pavol Jozef Šafárik – vedec a umelec“ – tak znel názov vedeckého seminára, ktorý pri príležitosti 150. výročia úmrtia P. J. Šafárika zorganizovala Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach (v spolupráci s mestom Košice a obcou Kobeliarovo). Podujatie sa uskutočnilo v piatok 27. januára 2012 vo veľkej zasadacej miestnosti Rektorátu UPJŠ. Seminár otvoril dekan Filozofickej fakulty UPJŠ prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., a prítomných účastníkov následne pozdravili rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., viceprimátorka Košíc MUDr. Renáta Lenártová a starosta Kobeliarova Jaroslav Nemčko.
Plenárne rokovanie bolo rozdelené do troch tematických blokov: spoločensko-politického, jazykovedného a literárnovedného. S príspevkami a štúdiami reflektujúcimi život a dielo P. J. Šafárika postupne vystúpili prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc., prof. PhDr. Júlia Dudášová, DrSc., doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc., doc. PhDr. Jozef Darmo, CSc., prof. PhDr. Ivor Ripka, DrSc., doc. PhDr. Ladislav Bartko, CSc., doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim. prof., doc. PhDr. Peter Káša, CSc., Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD., prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc., a doc. PhDr. Marián Andričík, PhD. Všetky prezentované príspevky budú uverejnené v recenzovanom zborníku, ktorý vyjde v priebehu tohto roka. Pracovnú časť rokovania ukončilo neformálne spoločenské posedenie. Súčasťou spomienkového podujatia bola aj sobotňajšia exkurzia do Kobeliarova – rodiska P. J. Šafárika, konkrétne do Pamätného domu Pavla Jozefa Šafárika.
     Poďakovanie za úspešný priebeh podujatia patrí organizačnému tímu pod vedením doc. PhDr. Marianny Sedlákovej, PhD.

Text a foto: PhDr. Marián Gladiš


S „pánom reportérom“ o reportáži

Vedieť čo chcem robiť, vedieť ako na to, k tomu organizačný talent, štipku novinárskeho šťastia a, samozrejme, aspoň základné znalosti niekoľkých cudzích jazykov – tak znie recept na dobrú reportáž v podaní „pána reportéra“ Petra Kubínyiho, ktorý zavítal na pôdu Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, aby sa o svoje bohaté novinárske skúsenosti podelil s poslucháčmi masmediálnych štúdií (azda budúcimi kolegami) na tunajšej Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie. Aká škoda, že na jeho príťažlivé rozprávanie „o reportáži ako žánri a životnom štýle“ bolo zvedavých len osem študentov – z vyše deväťdesiatich, ktorí mali v tom čase voľno. Žiaľ, aj toto je obraz nastupujúcej generácie mediálnych pracovníkov…
„Čitateľa si musíte získať hneď prvou vetou, aby chcel vašu reportáž dočítať až do konca. Citovaním bedekrov to však nedosiahnete,“ poradil hŕstke záujemcov súčasný predseda Slovenského syndikátu novinárov s tým, že práve opísané bedekre sú typickým obrazom väčšiny reportáží v slovenských médiách. „Ďalšou otázkou je, o čom má byť vaša reportáž. Určite by nemala byť o vás ako autorovi – kde ste boli, čo ste tam videli a ako ste sa tam dostali, ale o téme, ktorú chcete priniesť čitateľovi, a tú je ideálne spracovať cez príbeh konkrétneho človeka, ktorý je s miestom reportáže spojený. Nešťastie vo Fukušime a skutočnosť, ako naše médiá túto tému uchopili, svedčí o pravom opaku…“

Naše úprimné poďakovanie za zorganizovanie skvelého stretnutia so skvelým novinárom a človekom patrí Kataríne Čižmárikovej, predsedníčke Regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov v Košiciach.

Košice 13. decembra 2011
Text a foto: Marián Gladiš


O Horúcom lete s Viliamom Klimáčkom

Fidlikant na saxofóne píšuci na objednávku či požiadanie, propagátor komiksu a „poklesnutého umenia“, odporca bažiny, ktorá sa volá showbiznis, necítiaci k sebe žiaden sentiment – to je len pár prívlastkov, ktorými Viliam Klimáček charakterizoval sám seba.  My dodávame vyštudovaný lekár, riaditeľ alternatívneho bratislavského divadla GUnaGU (, ktorého alternatívnosť snáď dostatočne vyjadruje už samotný názov), režisér, autor jednej rozprávkovej knihy, dramatických aj prozaických textov. Svoj najnovší román Horúce leto 68 prezentoval v utorok 29.11.2011 na pôde Filozofickej fakulty UPJŠ. Zanietene rozprával o krajine preplnených knižníc, v ktorej sa dá stať dvojnásobným cudzincom, rešpekte k žijúcim postavám, vysvetľoval svoje motivácie a pohnútky k napísaniu tejto knihy, ktorá je ako sám povedal „bohužiaľ aktuálnou“. Toto stretnutie nebolo len rozprávaním o literatúre, divadle, historických zlomoch či emigračnej a inej politike. Bola aj o hraní pred komisiou, o tom, aké je to vyhorieť, o guli na guľtú, hre z obdobia SNP, v ktorej vystupuje okrem Salvadora Dalího aj slepé dievča, ktoré chce prebudiť sitnianskych rytierov, aj o tom, že dnes by sa zrejme rovnakú hru napísať neodvážil.

Text a foto: Mgr. Daniela Lešová

fotogaléria


Prednáška a prezentácia kníh prof. PhDr. Imricha Sedláka, CSc.

V pondelok 28.11.2011 nám v Knižnici Filozofickej fakulty predniesol prof. Imrich Sedlák krátku prednášku na tému – ako sám vravel – „inej, nie novej“ periodizácie slovenského literárneho romantizmu. Zároveň predstavil publikáciu Dejiny slovenskej literatúry, na ktorej sa autorsky podieľal aj dekan Filozofickej fakulty prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., a svoju biografiu Päťdesiat rokov v slovenskom národnom živote.
Ak by periodizáciu prof. Sedláka mali v skratke predstaviť, povedali by sme, že zatiaľ čo podľa tej staršej sa literárny romantizmus končí revolúciou v roku 1848, v jeho periodizácii sa revolučný rok ako medzník ani nevyskytuje. Je to preto, že podľa nášho hosťa revolúcia bola len dočasným prerušením, ale tvorivé koncepcie predstaviteľov romantizmu sa naďalej plynule rozvíjali aj po nej. Jeho periodizácia vyzerá takto:
1. 1836 – 1843 – formovanie romantizmu
2. 1843 – 1860 – zrenie a dozrievanie romantizmu
3. 1860 – 1880 – doznievanie slovenského literárneho romantizmu.
Okrem nového pohľadu na periodizáciu romantizmu sa prof. Sedlák zaoberá mapovaním kultúrneho diania na východnom Slovensku od najstarších čias až podnes. Ako zdôraznil, nejde mu v žiadnom prípade o východoslovenský lokálpatriotizmus či separatizmus. Skúma východ vždy v kontexte celého Slovenska, čo je krokom k celostnejšiemu chápaniu (nielen) literárneho vývinu na Slovensku. Náš pán dekan prof. Ján Gbúr dodal, že centrum a periféria nie sú vecou geografického umiestnenia. O tom, či sa fakt kultúry nachádza v centre či na periférii, rozhoduje jeho kvalita.

Text: Mgr. Jozef Palaščák
Foto: Mgr. Daniela Lešová a Mgr. Jozef Palaščák


 O látke, téme, probléme a tvare s profesorom Rakúsom

„Veľa tvorivých síl, úspechov a šťastných dní želá Stanislav Rakús.“ To je prianie adresované študentom aj vyučujúcim Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, ktorá v spolupráci s Univerzitnou knižnicou UPJŠ 10.11.2011 zorganizovala prezentáciu odborných publikácii významného slovenského prozaika a literárneho vedca prof. Stanislava Rakúsa, ktorému robil spoločnosť vydavateľ Koloman Kertész Bagala. Knihy Medzi látkou a témou a Hovoriť niečím iným sú prehĺbením teórie látky, témy, problému a tvaru, ktorá tvorí najväčší prínos autora do slovenskej literárnej vedy.  Rozprávačstvo, ktorým sú špecifické jeho prozaické knihy sa prejavilo aj na prezentácii, keď sme sa od pojmu tvar dostali k spätosti jeho textov ku konkrétnym miestam či vyberaniu hrobového miesta. Nech to znie akokoľvek sentimentálne, po slovách autora v hovorenej či písanej podobe zostáva na tvári úsmev či iskra v oku. Profesor Rakús ukázal, že ľudskosť a literárna veda, odbornosť a múzickosť sa nevylučujú, on sám je stelesnením ich koexistencie.

Text a foto: Mgr. Daniela Lešová

fotogaléria


O metafore s profesorom Jánom Zamborom

      Predstaviť svoje nové knihy (Tvarovanie básne, tvarovanie zmyslu a Slohy na otcovu smrť a iné španielske elégie) a podiskutovať o básnickej metafore a jej druhoch prišiel 7. apríla 2011 na pôdu Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ významný slovenský básnik, pedagóg, literárny vedec a prekladateľ – profesor Ján Zambor. Aj keď už takmer tri desaťročia žije v Bratislave, k rodnému východu Slovenska a najmä k prešovsko-košickému akademickému prostrediu sa dodnes hrdo hlási. „Cítim sa spätý s prostredím, z ktorého som vyšiel,“ hovorí J. Zambor (pochádza z Tušickej Novej Vsi v okrese Michalovce), ktorého učiteľmi boli takí velikáni slovenskej jazykovedy a literárnej vedy ako Ján Sabol, Albín Bagin, Stanislav Rakús či nedávno zosnulý František Miko.
Napriek tomu, že o metafore existuje množstvo štúdií, v mnohých nenájdete jedinú metaforu. Profesor Zambor sa vo svojej knihe Tvarovanie básne, tvarovanie zmyslu venuje interpretácii metafory, čím – pravdaže – na seba berie značné riziko, avšak (ako sám poznamenáva) bez toho o metafore hovoriť nemožno. „Interpretácia je riziko, ale treba ho podstúpiť. Je to produktívny spôsob skúmania umeleckého prostredia,“ tvrdí J. Zambor, ktorý sám seba považuje za „interpretačného optimistu“, a preto sa pridŕža pravidla „radšej nadinterpretovať, ako sa vzdať interpretácie“.
K interpretátorsky najobľúbenejším autorom Jána Zambora patria Ján Stacho, Jozef Mihalkovič a Ján Švantner. Na základe akých kritérií si vyberá básnikov, ktorých interpretuje? „Celý život čítam týchto autorov, žijem nimi, celé ich básne poznám naspamäť,“ konštatuje profesor Zambor, ktorého srdcovou záležitosťou je aj ruská a španielska poézia. K jeho najmilovanejším patrí verš „génius píše abecedu svojou krvou, nie cudzou“ od populárneho ruského básnika Andreja Voznesenského.

Zdroj: časopis Univerzál, č. 2/2011, s. 8
Foto: Mgr. Jozef Palaščák a Marián Gladiš

fotogaléria


O divadle s profesorom Karolom Horákom

      Foyer košického Domu umenia bolo 8. marca 2011 miestom nevšedného zážitku pre všetkých milovníkov a obdivovateľov diela profesora Karola Horáka – významného slovenského spisovateľa, dramatika, literárneho a divadelného vedca a uznávaného vysokoškolského pedagóga. Literárno-hudobné soaré venované jeho dramatickej, rozhlasovej a televíznej tvorbe – pod režisérskou taktovkou Jána S. Sabola – moderoval Peter Himič, riaditeľ košického Štátneho divadla a študent K. Horáka. „Som rád, že slovné spojenie ‚Horákov žiak‘ sa dnes chápe ako terminus technicus,“ vyznal sa P. Himič.
A práve univerzitné prostredie a alternatívne divadlo vysokoškolákov boli K. Horákovi priam osudovo predurčené. „Študentské divadlo – to je vlastne polemika s klasickým divadelným tvarom, akési laboratórium poetiky. Robíme pohybové divadlo, trochu obrazné. Ide o symbiózu slova a pohybu. Aj na zahraničných festivaloch sme hrali po slovensky, naše texty sme nikdy neprekladali. Jazykovú bariéru sme prekonávali divadelnou výpoveďou a mali sme úspech,“ uviedol K. Horák.
V rámci soaré si prítomní diváci vypočuli a pozreli ukážky z viacerých Horákových diel, napr. z rozhlasovej hry Ucho (vyhrala hlavnú cenu na Festivale rozhlasových hier v Piešťanoch v roku 1985), televízneho filmu Cukor (režíroval ho Stanislav Párnický) či kultových divadelných inscenácií Džura, Živý nábytok a Tip-top biotop. „Rozhlasové realizácie mojich hier boli pre mňa v minulosti ‚laboratóriom‘ – je škoda, že tým časom odzvonilo. Tento žáner sa z rozhlasového prostredia pomaly, ale isto vytráca,“ poťažkal si profesor Horák, podľa ktorého platí zásada „aký život, také divadlo“…

Zdroj: časopis Univerzál, č. 2/2011, s. 8
Foto: Mgr. Daniela Lešová

prof-Horak.jpg

 


Jozef Marko: Myslite vždy na to, čo chcete dosiahnuť

       Študenti prvého a druhého ročníka – „masmediálnici“ privítali v utorok 22. marca 2011 na pôde FF UPJŠ vzácnych hostí z Magistrátu mesta Košice. Zatiaľ čo vedúci oddelenia pre styk s verejnosťou Ing. Jozef Marko prijal ich pozvanie už po druhý krát v priebehu dvoch rokov, pre hovorkyňu Mgr. Martinu Viktorínovú, M.A., to bola jej premiéra medzi budúcimi novinármi.
      Môžeme hovorcom veriť? Ako zvládnuť stres a nečakané problémy? Magistrát prepúšťa desiatky zamestnancov, čo bude s ľuďmi? „Padali otázky na telo“, no hostia odpovedali úprimne, pravdivo a profesionálne.
      Rozprávanie o neľahkej práci novinára, rozporuplnej a náročnej úlohe hovorcu bývalých VSŽ, ale aj o „rozsudku profesionálnej smrti“ v štátnom podniku Lesy SR dokázal Jozef Marko odľahčiť humorom a príjemným vystupovaním. Odhalil svoje sny a ambície, profesionálne i osobné, poslucháčov povzbudzoval v procese „vybojovať si svoje miesto na slnku“ : „ Myslite vždy na to, čo chcete dosiahnuť a určite budete úspešní,“ zdôraznil. Hovorkyňa Martina Viktorínová, vekom a mladistvým zjavom pripomínajúca skôr študentku, svojím vystúpením však potvrdila odbornú pripravenosť zvládnuť súčasnú náročnú pracovnú pozíciu. Politologické vzdelanie a stáž v zahraničí sú pre ňu dobrou profesionálnou základňou, čo ukázala aj v odpovediach na otázky z publika, ktoré boli prinajmenšom aj nečakané.
      Stretnutie sa nieslo v duchu príjemnej atmosféry, profesionality a ochoty podeliť sa o skúsenosti. Okrem nových znalostí a zážitkov si štyria z nás, ktorí podľa hostí kládli „nepríjemné“ a originálne otázky, získali knihu Nežná zelená (autorom je Ján Mičovský). Publikácia dokumentuje „zoradené fakty politickej moci a lobistickej skupiny“ v štátnom podniku Lesy SR v čase, keď tam pracoval aj Jozef Marko.
 
Zuzana Matkovská, študentka MSb 1
 DSC04159.JPG DSC04158.JPG

Majster Ballek: Najťažšie je nájsť prvú vetu

      Skvelý spisovateľ a znamenitý človek s krásnou dušou – tak sa nám predstavil významný slovenský literát, politik a diplomat Ladislav Ballek, ktorý koncom novembra navštívil Katedru slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Hoc rodák z juhu stredného Slovenska, hneď v úvode stretnutia s košickými študentmi sa vyznal z lásky aj k východu našej krajiny, odkiaľ pochádzajú nielen jeho starí rodičia (zo Spiša), ale tu žijú aj jeho brat (v Košiciach) a sestra (v Prešove).
      Majster Ballek si zaspomínal nielen na detstvo, študentské časy a svoje literárne začiatky, ale aj na takmer osem rokov strávených v Prahe ako veľvyslanec SR v Českej republike (2001 až 2008). „Nechtiac som sa stal rekordérom, asi na mňa zabudli,“ zažartoval a na vysvetlenie doplnil, že veľvyslanec opúšťa svoj diplomatický post zvyčajne po troch až štyroch rokoch. „Mnohí zahraniční diplomati, s ktorými som sa stretával, registrovali Slovensko ako hornatú krajinu, po ktorej chodia staré panie s kozičkami, aby sa uživili. Keď však osobne navštívili slovenské regióny, ostali očarení. Žartom som im vravieval: Keď pôjdete na Slovensko, nechoďte bez manželky, lebo sa nevrátite.“ Vzápätí však posmutnel: „Slovensko-české vzťahy sú dnes lepšie ako slovensko-slovenské či česko-české vzťahy. Týmto pomerom nerozumiem, a preto mi chýba motivácia tvoriť.“
      A čo je najťažšie pri písaní novely či románu? „Nájsť prvú vetu. Potom to už ide pomerne ľahko. Postavy, ktoré si vymyslíte, začínajú žiť v okamihu, keď si robia čo chcú. Musia byť živé, presvedčivé, musia mať dušu. Postava má vnucovať autorovi to, čo má hovoriť, nie naopak. Autor – rozprávač musí mať svoje postavy úprimne rád. Nuž a musí písať a písať, nesmie prestať – v noci, v horúčkach…“
      Ladislav Ballek (ako bývalý rozhlasový pracovník a redaktor denníka) sa vzápätí nevyhol dôraznej kritike súčasných médií. „Idú len po zábave a škandáloch. Pozitívna správa dnes nemá šancu dostať sa do novín, do rozhlasu či televízie ani nehovoriac. Informácie potrebné k životu preto hľadám v kultúre, nie v médiách, ktoré plne podľahli komercii. Viem, som príliš kritický, ale to preto, že ma tento stav znepokojuje a žiada sa mi vyvolať širšiu diskusiu na túto tému…“
 
Zdroj: časopis Univerzál, č. 4/2010, s. 10
 ballek-1.JPG ballek-2.JPG

Navštívil nás Jaromír Nohavica 

Medzi dvoma košickými koncertmi, ktoré absolvoval koncom októbra – presnejšie 28. a 29. 10. 2010, si obľúbený český pesničkár Jaromír Nohavica našiel čas (aj vďaka skvelým osobným vzťahom s pedagógmi Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie) na návštevu Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Po skončení mimoriadne zaujímavej diskusie so študentmi a zamestnancami fakulty v preplnenej „aule“ na Petzvalovej ulici poskytol exkluzívny rozhovor vysokoškolskému časopisu Univerzál, ktorý pripravujú a vydávajú študenti masmediálnych štúdií Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.
 
Text: Michal Lendel
Foto: Lucia Lendelová
 
* * *
Link na na článok:

http://www.casopisuniverzal.sk/Univerzal/na_kave_s/Entries/2011/10/1_…_s_Jaromirom_Nohavicom.html

nohavica-1.JPGnohavica-2.jpgnohavica-3.JPG

Študentská fikcia: Poslanec Mrava na súde neuspel

 „Súd ukladá žalovanému v treťom rade povinnosť uverejniť na prvej strane denníka Telegraf ospravedlnenie v nasledovnom znení…“ Nie, nejde o skutočný rozsudok, ale o študentskú fikciu na modelovom  súdnom pojednávaní odohrávajúcom sa na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

       Autor  myšlienky,  právnik JUDr. Peter Kerecman, PhD.,  v tomto akademickom roku viedol niekoľko prednášok pre poslucháčov študijného odboru Masmediálne štúdiá v rámci predmetu Masmediálne právo a etika. Cieľom fiktívneho súdneho procesu bolo predviesť študentom, ako sa ich získané poznatky dajú uplatniť v novinárskej praxi.

      Predmetom pojednávania bola žaloba istého poslanca Jána Mravu za porušenie ochrany súkromia. Článok v denníku Telegraf totiž zverejnil informácie z jeho homosexuálnej minulosti, ktoré ostro kontrastovali s poslancovými kritickými vyhláseniami na adresu registrovaných partnerstiev. A práve  v čase, keď v parlamente aj v občianskej spoločnosti prebiehala živá diskusia o ich uzákonení. Obžalované boli hneď tri osoby: autor článku, zdroj, ktorý mu pikantné informácie poskytol, a vydavateľ denníka Telegraf. Predvolaných bolo hneď niekoľko svedkov, ktorí však svojimi tvrdeniami žalobcovi príliš nepomohli.
      Jednotlivých úloh sa zhostili denní i externí študenti druhého ročníka masmediálnej komunikácie. Ešte pred začiatkom pojednávania patrične upravili rozloženie lavíc a stoličiek, aby všetko vyzeralo autenticky, ako v súdnej sieni. „Sudca “ JUDr. Peter Kerecman, PhD., si dokonca obliekol originálny sudcovský talár.
      Úvod patril hlavným aktérom, ktorí počas svojich prejavov predostreli  postoje ku všetkým bodom sporu. Museli preukázať schopnosť zorientovať sa v problematike a logicky uvažovať, aby argumentovali vo svoj prospech. Nasledovali výpovede svedkov. Tí okolité publikum neraz rozosmiali svojím presvedčivým hereckým talentom. Príkladom bol Ivan Zezulka, ktorý majstrovsky zvládol úlohu homosexuálneho partnera poslanca Mravu zo študentských čias. Na výpovede svedkov mohli samozrejme reagovať jednotliví účastníci konania v snahe využiť ich vo svoj prospech.
      Ešte záverečné reči právnych zástupcov a – všetci von z miestnosti!  Po chvíli sa účastníci konania  mohli vrátiť na svoje miesta a vypočuť si rozsudok. Súd uznal žalobu za opodstatnenú iba voči vydavateľovi denníka Telegraf, ktorému uložil povinnosť verejne sa ospravedlniť za zverejnenie údajov súkromného charakteru o poslancovi Mravovi.
      Fiktívny, bezmála päťhodinový proces, splnil svoj účel. Študenti mali možnosť hlbšie pochopiť problematiku mediálneho zákonodarstva a lepšie si uvedomiť tenkosť ľadu, na ktorom balansujú novinári pri výkone svojho povolania. Povolania, ktoré raz  budú vykonávať aj naši študenti.

Anton Vass a Viktor Wurm

fotogaléria


Na konferencii Médiá a text 3

       V príjemnom prostredí mestečka Veľký Šariš sa koncom októbra 2010 (21. – 22. 10.) konala vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom Médiá a text 3. Podujatie zorganizovala Katedra komunikačných a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a aktívne sa na ňom zúčastnili aj piati členovia našej katedry: Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc. (s príspevkom Kalózne teliesko – binárne opozície – mediálne texty), Mgr. Ján S. Sabol, PhD., ArtD. (Slovenské verejnoprávne médiá – „včera, dnes a zítra“), PhDr. Renáta Koziaková (Stereotypy v reklame), Mgr. Jozef Dzurjak (Fenomén textu populárnej piesne v prostredí masmediálnej komunikácie) a PhDr. Marián Gladiš (Sociálne siete ako masovokomunikačné médiá – áno či nie?). Konferencia pracovala v dvoch sekciách – mediálnej a lingvistickej. Publikačným výstupom bude recenzovaný konferenčný zborník, ktorý vyjde začiatkom roka 2011 súbežne v tlačovej podobe a on-line verzii na internete.
      Na podujatí bola predstavená (a súčasne slávnostne uvedená do života) nová odborná publikácia z autorskej dielne prešovských a košických vysokoškolských pedagógov Texty elektronických médií s podtitulom Stručný výkladový slovník. Členmi autorského kolektívu pod vedením doc. PhDr. Juraja Rusnáka, CSc., z Prešovskej univerzity boli aj náš katedrový kolega Mgr. Ján S. Sabol, PhD., ArtD., a Mgr. Renáta Gregová, PhD., z Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Táto mimoriadne užitočná publikácia (najmä pre poslucháčov masmediálnych štúdií) je v niekoľkých exemplároch k dispozícii aj v knižnici Filozofickej fakulty UPJŠ na Kostlivého ulici.
 

Text: Marián Gladiš

texty-elektronickych-medii.jpg

 

 


„Rozprávkový“ rozprávkar a „divadelné“ divadlo

 
       V utorok 11. mája nás svojou návštevou prekvapil a potešil autor predovšetkým rozprávkových kníh, ale aj próz a divadelných hier Ján Milčák. Okrem toho, ako jeho tvorba ovplyvňuje jeho prácu lekára a naopak sme si vypočuli aj úsmevné príbehy o sliepkach, ktorých najobľúbenejšie miesto bolo na orgováne, o tom, že klepot stroja upokojuje alebo, že kývanie ušami je najlepšou odpoveďou na zvedavé detské pohľady. Rozprávkar nám počas samotnej besedy potvrdil, že priťahuje pozornosť detských duší a že do každého z nás tak trocha vidí. Neprezradil však, či ho to niekto naučil alebo je to niečo, čo v sebe objavil náhodou. Keď ho stretnete na ulici, spoznáte ho podľa pokojného výrazu, úprimného pohľadu či kývajúcich uší, pokojne sa ho na to opýtajte.
       Po rozprávaní sa nám predstavil ďalší z autorov Karol Horák, tentoraz nám ukázal svoju divadelnú tvár a so svojím prešovským súborom vysokoškolákov odohral pár fragmentov. Koordinácia pohybov rúk a nôh, práca s hlasom – vedomé vizuálne a auditívne pôsobenie na diváka bolo vlastné každému členovi súboru. Ukázali, že na tvorenie netreba ozvučenie, osvetlenie, rekvizity či honosné kostýmy, že na to stačí chuť a chcenie. Dúfajme, že tvorivosť je nákazlivá.
 
Text: Mgr. Daniela Lešová

Foto: Mgr. Daniela Lešová

rozpravkar1.jpgrozpravkar2.jpgrozpravkar3.jpg

 


Autorské čítanie v Kulturparku v Kasárňach

 
       5.5. o 5tej sme sa v rámci Trojdňového autorského čítania známych slovenských autorov stretli – ako inak – so známymi slovenskými spisovateľmi. Kým si o prvom z večerov čosi povieme, patrí sa predstaviť hostí. Moderátorom bol Ján Gavura (básnik, prekladateľ). Otázky kládol Jánovi Litvákovi (básnik a prozaik), Danielovi Pastirčákovi (básnik, prozaik, prekladateľ), Richardovi Kittovi (básnik), Erikovi Jakubovi Grochovi (básnik, prozaik, prekladateľ) a pedagógovi našej univerzity Mariánovi Milčákovi (básnik, prekladateľ). Pre menej znalých by som podotkol, že spomínaní patria k elite Slovenskej poézie, alebo sa ňou raz stanú – Richard Kitta je predsa len ešte primladý. Kým poviem čosi viac, vysvetlím, že prvému z troch večerov sa venujem práve preto, že sa ho zúčastnil náš kolega.
       V živote každého z týchto pánov došlo k zlomu. Prežili revolúciu, zmenu vlastného pohľadu na umenie, zmenu svetonázoru. Napríklad z Daniela Pastirčáka ateistu sa stal kazateľ Cirkvi bratskej. Prvá otázka moderátora Jána Gavuru teda znela, pod čo zo svojho života by sa už dnes nepodpísali. Odpovede sa rôznili. Niektorí by sa nepodpísali pod svoju prvú knihu, Erik Jakub Groch by sa nepodpísal pod päť svojich kníh, ale napríklad Ján Litvák, alebo Daniel Pastirčák sa vidia ako celiství aj s tým, čoho sa v živote vzdali. Veď, ako vravel Daniel Pastirčák, zo Šavla sa stal Pavol, zo zbabelca Šimona sa stal Peter – skala.
       Napriek tomu, že sú všetci najmä básnikmi, boli ich odpovede priam epicky košaté. Nevyhli sa však ani lyrickej obraznosti. Priestor na ňu mali počas čítania svojich veršov, ale aj počas odpovedí na ďalšie dve otázky. Ich znenie bolo takéto: „Vedeli by ste si svoj život predstaviť bez písania? Je podľa vás poézia (pre vás) poézia formou bytia?“ Ako vravím, odpovede sa rôznili. To, čo bolo spoločné, bola ochota hľadať odpovede a ochota hľadať tie správne otázky. V tom je zároveň tvorba umelcov podobná vedeckému skúmaniu. Báseň otvára možnosti čítania bez dosiahnutia definitívneho významu obrazov. Veda otvára priestor, v ktorom je každé nové zistenie sprevádzané novými otázkami. Napriek rôznosti odpovedí je cesta k nim miestom, kde sme sa všetci stretli.
 
Text: Jozef Palaščák junior

Foto: Daniela Lešová

autorske-citanie1.jpgautorske-citanie3.jpgautorske-citanie4.jpg

 


„Masmediálnici“ začali vydávať časopis Univerzál

        Košice 12. mája 2010 – Študenti masmediálnych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FF UPJŠ) v Košiciach uviedli do života svoj prvý komplexný mediálny produkt – študentský časopis s priliehavým názvom Univerzál. Úlohy krstných rodičov sa ochotne ujali dekan FF UPJŠ prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. a benjamínka pedagogického zboru Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Mgr. Lucia Jasinská. Svoje „krstné dieťa“ nepokropili šampanským – ako to v takýchto prípadoch býva zvykom, ale ho obsypali bielymi plastovými písmenkami a zaželali mu „dlhý a úspešný akademický život“.
       Časopis Univerzál bude vychádzať ako štvrťročník v počiatočnom náklade tristo kusov. Na šestnástich plnofarebných stranách (tvorcovia majú smelú ambíciu postupne zvyšovať nielen počet výtlačkov, ale aj strán časopisu) čitatelia nájdu množstvo zaujímavých informácií zo študentského a akademického života na košickej filozofickej fakulte, ale aj tzv. voľnočasové čítanie či vlastnú literárnu tvorbu študentov UPJŠ. Redakčná rada pritom kladie dôraz na žánrovú pestrosť ponúkaného „menu“ – okrem klasických správ a reportáží preto v Univerzáli nechýbajú ani fejtóny, glosy, recenzie a ďalšie žurnalistické žánre, z ktorých mnohé sa z tradičných tlačových médií (pomaly, ale isto) vytrácajú.
       „V premiérovom čísle ponúkame zaujímavé rozhovory so spisovateľmi Kornelom Földvárim a Petrom Šulejom a ich vydavateľom Kolomanom Kertészom Bagalom, recenziu oscarového Avatara, duchaplné fejtóny a glosy zo študentského prostredia či vskutku originálne rýchlokurzy španielčiny a taliančiny, ktoré čitateľovi zaručene vyčaria úsmev na tvári. Nuž a nezabúdame ani na úskalia materinského jazyka, na ktoré upozorňujeme v rubrike Jazykové okienko,“ uviedla šéfredaktorka časopisu Univerzál Lucia Lendelová, študentka 2. ročníka masmediálnych štúdií na FF UPJŠ v Košiciach.
 
Text a foto: Marián Gladiš

  fotogaléria


„Novinári sú strážni psi demokracie“

        Stretnutie s odborníkom z praxe je vždy príležitosťou získať mnohé cenné poznatky. Študenti masmediálnej komunikácie si na záver výučby letného semestra pozvali na akademickú pôdu hosťa,  poradcu Ústavného súdu SR JUDr. Miloslava Babjaka.
       Má možnosť novinár chrániť svoj zdroj informácií, kde sú hranice jeho práva a etiky? Budúci profesionáli mali príležitosť čerpať z teoretických, ale aj praktických skúseností naslovovzatého odborníka a osvojiť si základné morálne princípy žurnalistiky. Po úvodnom vstupe z histórie masmediálneho  práva odpovedal prednášajúci na otázky zanietených študentov a vysvetlil, prostredníctvom príkladov, čo sa „v novinárskej brandži“ smie a čo nie je prípustné. Zvlášť sa zameral na pôsobenie a úlohu novinára v demokratickej spoločnosti.
       „Novinári sú strážni psi demokracie“, známym výrokom ukončil JUDr. Miloslav Babjak svoje vystúpenie. Masmediálne právo a etika sa prakticky dotýkajú všetkých, novinárov i občanov, ako sme sa presvedčili „suché“ paragrafy v zaujímavej prezentácii majú svoj presný rozmer i podnetné aplikácie.
 
Peter Getlík

študent 1. ročníka Masmediálnej komunikácie

beseda2-MSb.jpgbeseda3-MSb.jpgbeseda1-MSb.jpg

 


Doktorandi Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie na medzinárodnej konferencii v Prahe

        Koncom apríla, presnejšie 28. a 29., sa konala v Prahe medzinárodná konferencia s názvom Podoby a funkce příběhu: pokus o interdisciplinární a intermediální debatu. Usporiadal ju Ústav pro českou literaturu Akademie Věd ČR v spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy. Za jej organizáciou stáli Mgr. Stanislava Fedrová a PhDr. Alice Jedličková, CSc..
       Pre nás, začínajúcich doktorandov, bola táto konferencia zaujímavá z viacerých dôvodov. Jej prostredníctvom sme mali možnosť sa stretnúť s iným typom myslenia o literatúre, veď platí: iný kraj, iný mrav. A literárnovedného myslenia sa to týka tiež. Rôznosť je daná tak rozdielnou českou tradíciou, ako aj väčšou otvorenosťou voči západným vplyvom (dekonštruktivizmus, naratológia). V diskusiách k našim i cudzím príspevkom zaznelo nemálo podnetných pripomienok, na ktoré sme čakali. Rovnako sa dalo predpokladať, že keď sa do sveta vydáme, uvidíme, koľko nám toho ešte treba vo svete, nielen v tom literárnovednom, spoznať.
       Ako to už vo svete býva, stretli sme sa na medzinárodnej konferencii nielen s Čechmi a Poliakmi. Takmer polovica autorov príspevkov boli totiž Slováci. Kým Česi nadväzujú pri uvažovaní o príbehu na naratologickú tradíciu Lubomíra Doležela, Slováci majú vo výbave Františka Miku, ale zaznelo aj meno nášho prodekana profesora Jána Sabola.
       K samotnej konferencii. S príspevkami vystúpili takmer tri desiatky účastníkov. Hlavná téma, Podoby a funkce příběhu: pokus o interdisciplinární a intermediální debatu, bola členená do podtém. V jednej z nich s názvom Obraz jako inscenace příběhu so svojím príspevkom Príbeh anestetiky v umení vystúpila Mgr. Daniela Lešová. V ďalšej sekcii s názvom Hledání kognitivního rámce: příběh vystúpil Mgr. Jozef Palaščák s príspevkom Príbeh ako gnozeologický nástroj.
       Treba povedať, že konferencia bola súťažná a tiež treba priznať, že sme našej univerzite žiadne ocenenie nepriniesli. Motivácie sme však získali neúrekom. Príbeh našej cesty do Prahy nie je jedným z tých, ktoré končia návratom zo sveta a formulkou „a žili šťastne, až kým nepomreli“, hoc je Praha aj rozprávkovo stovežatá. Predpokladám, že tento príbeh sa s variáciami bude opakovať, časom na stúpajúcej úrovni. O rok to môže byť príbeh o novom dialógu, sprevádzaní sa v poznaní, ale aj nočnom hrade, vyľudnenom, bez sprievodcov, až pôsobí, akoby sa ponúkal na čítanie, ktoré ešte nie je známe. Oba póly, možnosť stretnúť sa aj možnosť objaviť, sú základnými motiváciami, ktoré sme si v Prahe obnovili.
 
Text: Jozef Palaščák

Foto: Daniela Lešová

  fotogaléria


K. Földvári, P. Šulej a K. K. Bagala u nás

             Katedru slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie poctili 3. marca 2010 svojou návštevou hostia zo „západu“. Prvý z z nich – Koloman Kertész Bagala, vedie vydavateľstvo LCA v Leviciach. Ako sám o sebe hovorí, je redaktorom s hrubou redakčnou ceruzkou a keďže je vlastníkom vydavateľstva, vydáva len knihy, ktoré sa mu páčia. Predstavil zatiaľ neznáme knihy dvoch už známych autorov – Petra Šuleja a Kornela Földváriho.  Predošlý deň hostia strávili v Prešove, kde sa okrem besedy s nimi, konala aj dernisáž výstavy nášho kolegu Jozefa Palaščáka.
            Peter Šulej prezentoval, po zbierkach poézie a novelách, prvý z dlhších prozaických textov – román História. Podľa slov samotného autora si v ňom každý čitateľ nájde „to svoje“, pretože použil postupy erotického románu, románu noir či cyber-punku. Mnohoplánovosť nie je však jediným znakom kvality pri posudzovaní textu. Autor má skúsenosti aj s vydávaním časopisu – je šéfredaktorom časopisu Vlna, ktorý je venovaný mladej, inovatívnej a experimentálnej kultúre na Slovensku a vo svete.
            S redaktorskou prácou má skúsenosti aj tretí hosť, ktorého literárnoteoretická publikácia O detektívke je knihou ojedinelej kvality, venovaná žánru, ktorý sa zvykne označovať ako okrajový. Kornel Földvári má vzácnu schopnosť rozprávať s humorom o sebe samom. Je neodolateľný, keď vraví, že publikáciu o slovenskom výtvarníkovi Dušanovi Polakovičovi napísal, keď mal o tri vrstvy machu menej ako dnes, že skleróza je dôsledok toho, že nezomrel včas, alebo, že za vyhynutím redakcie dnes už neexistujúceho denníka bol príchod jeho, technického antitalentu, s disketou v ruke. Pomohol nám, detektívky menej znalých, uvedomiť si, ako vyzerá, alebo by mala vyzerať dobrá detektívka. Samozrejme, že jednou zo špecifických čŕt detektívky je pútavosť, jej hodnota však nespočíva len v odhalení vraha. Ako autor vraví, detektívka nie je len tajnička, ktorá stráca zmysel vylúštením. Tak, ako pri každom texte, aj pri detektívke je dôležité to, ako je napísaná, vystavaná špecifická realita plná zločinov, zločincov a detektívov. Citujúc slová Kornela Földváriho: „ Ak však detektív začne filozofovať, pozor na vec! Nestihne totiž ani vytiahnuť búchačku.“

            Rozprávanie s autormi a vydavateľom bolo obohacujúce a príjemne uvoľnené, takže nám zostáva len dúfať, že čoskoro opäť  v priestoroch našej katedry privítame vydavateľa s novými knihami od týchto alebo od ďalších autorov.

foldvari1.jpgfoldvari2.jpg

 


Vzácny hosť z krajiny vychádzajúceho slnka hovoril a spieval po slovensky

 
            Profesor sociológie AKIHIRO ISHIKAWA, z Chuo University v Tokiu sa študentom a pedagógom Katedry slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ predstavil výbornou slovenčinou. Témou prednášky (18.11.2009) bola práve jeho cesta k slovenčine a slovenskej kultúre:
             „Keď som bol mladý, koncom 50-tych a v 60-tych rokoch, v Japonsku bolo rozvinuté silné študentské hnutie, ktoré sa orientovalo na vieru v demokraciu a socializmus. Tak som sa rozhodol robiť sociologický výskum v socialistickej spoločnosti bez ideologickej náklonnosti z mojej strany a vybral som si Československo ako najrozvinutejšiu krajinu. To bolo pred 40 rokmi. V roku 1967, keď som navštívil túto krajinu po prvý raz, bolo to v Prahe.“ povedal prof. Akihiro Isikawa a s úsmevným preháňaním dodal: „Od českých kolegov som sa dozvedel, že Slováci veľa pijú a často spievajú a podľa mňa takí ľudia nie sú zlí, a tak som sa rozhodol ísť na Slovensko…“
            V roku 1974 sa zúčastnil  Letnej školy slovenského jazyka – Studia Academica Slovaca, čo mu otvorilo dvere k slovenskej kultúre aj k ľuďom. Prof. Akihiro Ishikawa spojil do veľkej miery so Slovenskom nielen svoju prácu, ale aj záujmy. „O živote Slovákov som napísal v knihe Slovenská horúčka, ktorá vyšla v Japonsku,“ pripomenul. „Najcennejšie pre mňa sú postoje Slovákov k vonkajšiemu svetu. Slováci nemajú vo svojich dejinách skúsenosti s inváziou do iných štátov, ani s potláčaním iných národov, a tým dokazujú, že národ môže prežiť aj bez militantnej moci. Znamená to, že pre systémy národa je dôležitejšia kultúra ako vojenská moc. Aj prostredníctvom nej môže prispievať k obohacovaniu ľudského sveta.“
            Prof. Akihiro Ishikawa je známy aktivitami v oblasti kultúry, folklóru a umenia na Slovensku. Je veľkým znalcom Slovenska a slovenčiny. Dlhé roky bol prezidentom Japonsko–československej spoločnosti a od roku 1999 je prezidentom Japonsko–slovenskej spoločnosti so sídlom v Tokiu. V oblasti kultúry a folklóru na Slovensku spoluorganizuje súťaž v speve japonských ľudových piesní a recipročne zasa slovenských v Japonsku.

             Ako inak než slovenskou ľudovou piesňou sa mohlo skončiť stretnutie so vzácnym hosťom z krajiny vychádzajúceho slnka. Na harmonike ho sprevádzal profesor Ján Sabol a spoločne tak nadchli poslucháčov, že tí sa spontánne, tlieskajúc do rytmu, pridávali k spevu.

 fotogaléria


Naši hostia –  novinári Anna Lemessányová a Dušan Károly

             Prváci a druháci “masmediálnici” FF UPJŠ mali v utorok 13.10.2009 zaujímavú možnosť, o investigatívnej, teda pátrajúcej žurnalistike na Slovensku hovoriť s tými najpovolanejšími. Pozvaní hostia, novinári Anna Lemessányová a Dušan Károly z televízie Markíza nesklamali ich očakávania. Živo a pútavo im predstavili občiansku i celospoločenskú tému, ktorú spracuvávajú v rámci relácií Lampáreň a Paľba.
            Hostia pripomenuli, že investigatívna, teda pátrajúca žurnalistika siaha do čias pôsobenia významného žurnalistu Jozepha Pulitzera, okrem iného mal toto krédo: „Zločiny, ktoré sa držia v tajnosti, akoby ani neexistovali. Ukážte ich na svetle, popíšte ich, zaútočte na ne, zosmiešnite ich v tlači. Skôr alebo neskôr ich verejná mienka zničí. “ Na stránkach jeho novín sa objavovali články o korupcii, krádežiach zo štátnych fondov a o všetkom, čo ráňalo americkú demokraciu. Ľuďom sa noviny páčili, náklad vzrástol a noviny prosperovali.
            Tento druh publicistiky si vyžaduje veľkú dávku odvahy a pracovistosti. No aj profesionality v zhromažďovaní a spracovávaní informácií. Študentov zaujímali konkrétnosti pri odhaľovaní “háklivých” problémov.
Na podnet dekana, profesora Jána Gbúra, ktorý sa diskusie zúčastnil, hostia prisľúbili spoluprácu, aby študenti mali i reálne možnosť spoznať prípravu materiálu do vysielania. Najlepšie dve otázky boli ocenené drobnými reklamnými darčekmi.
 

Objavovali tajomstvo výroby ocele i práce novinárov

Druháci „masmediálnici“ naštartovali nový akademický rok dynamicky a kreatívne. Záver septembra sa pre nich niesol v znamení objavovania tajomstva výroby ocele a práce novinárov. Dvadsiatka študentov úspešne zvládla exkurziu do U.S.Steel Košice a podnikových novín Oceľ východu, ktoré si onedlho pripomenú polstoročnicu svojho vydávania. Spoznali ťažké hutnícke prevádzky, zoznámili sa s TOP hovorcom 2009 Jánom Bačom, vedúcou vydania Ivetou Fialovou, obaja im úprimne zodpovedali všetky, hoc aj súkromnejšie otázky. Druhá, tiež dvadsaťčlenná skupina absolvovala „ostrú“ tlačovú besedu na pôde Slovenského syndikátu novinárov v Košiciach. Dni španielskej kultúry, téma tlačovej besedy, boli pre nich natoľko zaujímavé, že sa organizátorov opýtali na mnohé podrobnosti. Študenti si v praxi počínali skvelo, odvážne i disciplinovane, no pritom „novinársky“, zaslali verejnosti o sebe len tie najlepšie správy. Získané poznatky zúročia vo forme vlastných materiálov na nadchádzajúcich seminároch.

fotogaléria


Interný odborný seminár

 V priestoroch Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ sa v posledný marcový štvrtok (26. 03. 2009) konal interný odborný seminár. Organizátori ho pripravili na počesť životného jubilea  profesora PhDr. Jána Sabola, DrSc. Oslávenec svojím vystúpením na tému Segmentálny a suprasegmentálny podsystém zaujal kolegov i prítomných študentov. Skoro dve desiatky odborných tém, vedecko-výskumných aktivít, ktorými sa prezentovali všetci členovia katedry i významní hostia, budú podchytené v samostatnom zborníku.

  
Zľava dekan prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.,
doc. PhDr. Miloslava Sokolová, CSc., a
prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc., pri otvorení podujatia.
Pohľad na účastníkov odborného seminára, ktorý predznamenal začiatok tradície každoročných stretnutí študentov a pedagógov.

 


Beseda s novinárom Jozefom Markom

Spestrením prednášky pre študentov „masmediálnikov“, z prvého ročníka Katedry slovanistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ, bola v týchto dňoch beseda s novinárom Jozefom Markom (na fotografii uprostred). Mladí sa pýtali na jeho skúsenosti s novinárskou prácou. Poznatky  žurnalistu, ktorý niekoľko rokov pôsobil aj ako hovorca bývalých VSŽ, zaujali  študentov natoľko, že stretnutie prekročilo vopred určený časový limit. Hosť však ochotne, úprimne a profesionálne odpovedal na všetky otázky. Trom najaktívnejším študentom odovzdal svoju publikáciu s výstižným názvom Tri životy hovorcu.


Študuj na UPJŠ