Prejsť na obsah

Informačná povinnosť, kamerový systém (GDPR)

2minút, 38sekúnd

Informačná povinnosť podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje, je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, so sídlom Šrobárova 2, 041 80 Košice, Slovenská republika, IČO: 00 397 768 (ďalej len „UPJŠ”). UPJŠ má postavenie verejnej vysokej školy v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov, ktorá je považovaná za prevádzkovateľa aj v prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracúvajú fakulty UPJŠ a/alebo univerzitné pracoviská UPJŠ.

Účelom spracúvania osobných údajov je ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, ochrana majetku alebo zdravia.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom je ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, ochrana majetku alebo zdravia.

Kategória príjemcov: policajný zbor SR a prokuratúra SR.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

Doba uchovávania:
Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky zlikviduje programovou činnosťou systému v lehote 7 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.

Na UPJŠ neexistuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedené v čl. 22  ods.  1 až 4 GDPR.

Ako dotknutá osoba máte pri spracúvaní Vašich osobných údajov práva stanovené nariadením GDPR. Uplatniť si ich môžete u našej zodpovednej osoby prostredníctvom žiadosti a to elektronicky alebo písomne:  zodpovedna-osoba@upjs.sk

Ako dotknutá osoba máte najmä:

  1. Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;
  2. Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;
  3. Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR;
  4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR;
  5. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 GDPR;
  6. Právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Bližšie informácie o Vašich právach nájdete na stránke.


    Študuj na UPJŠ