UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2
041 80 Košice
IČO: 00397768

Od 25. mája 2018 je účinné  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), známe ako GDPR.

KONTAKT NA ZODPOVEDNÚ OSOBU

Mgr. Gabriela Ciberejová

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2
041 80 Košice

Telefón: 055/234 1586
e-mail: zodpovedna-osoba@upjs.sk


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV OD MÁJA 2018

Ak niekto spracúva údaje, ktoré sa Vás týkajú (získava, uchováva, zverejňuje alebo inak narába s Vašimi údajmi), máte postavenie dotknutej osoby.

Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z“) v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), známom ako GDPR.

Rýchlo a pútavo sa môžete so základnými informáciami o Vašich právach oboznámiť aj prostredníctvom príručky EÚ pre občanov o ochrane osobných údajov.


ZODPOVEDNÁ OSOBA

Vyššie uvedené práva možno (okrem práva podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v gescii Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) e-mailom alebo písomne poštou uplatniť u zodpovednej osoby, ktorá na univerzite vykonáva dohľad nad spracúvaním osobných údajov. Zodpovednej osobe takisto možno oznámiť únik osobných údajov či iné závažné skutočnosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

 

Posledná aktualizácia: 25.05.2018