Prejsť na obsah

Právomoci a zodpovednosti

1minút, 22sekúnd

Zodpovednosti za zabezpečovanie kvality na UPJŠ sú vymedzené najmä

Overovanie kvality na úrovni UPJŠ koordinuje Rada pre vnútorné overovanie kvality na UPJŠ, ktorá je nezávislým poradným orgánom Rektora UPJŠ. Nezávislosť a komplexnosť overovania kvality je zvýraznená zastúpením študentov a externých expertov v rade.

Kvalitu študijných programov garantujú Rady študijných programov a Odborové komisie doktorandského štúdia.

Rady študijných programov sú tvorené:

  • osobami zodpovednými za študijný program,
  • vybranými osobami zodpovednými za výučbu profilových predmetov,
  • zástupcami študentov,
  • zástupcami zamestnávateľov.

Kvalitu habilitačného a inauguračného konania garantujú Rady pre overovanie kvality habilitačného a inauguračného konania.

Hlavní aktéri v procese zabezpečovania a overovania kvality na UPJŠ

ZABEZPEČOVANIE KVALITY OVEROVANIE KVALITY
Rektor a vedenie univerzity Rada pre vnútorné overovanie kvality na UPJŠ
Dekani a vedenia fakúlt Rady študijných programov
Akademický senát UPJŠ a akademické senáty fakúlt Odborové komisie doktorandského štúdia
Vedecká rada UPJŠ a vedecké rady fakúlt Rady pre overovanie kvality habilitačného a inauguračného konania na UPJŠ
Vysokoškolskí učitelia a vedecko-výskumní pracovníci UPJŠ Správna rada UPJŠ
Medzinárodná rada UPJŠ

Zoznam dokumentov


Študuj na UPJŠ