UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Inaugurácie, habilitácie a kvalifikačné postupy

 


Habilitačné a inauguračné konanie je proces, v ktorého rámci Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) rozhoduje o udelení vedecko-pedagogického titulu docent a profesor uchádzačom spĺňajúcim požiadavky stanovené zákonom o vysokých školách a rovnako aj kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na UPJŠ, ktoré sú v súlade so štandardami pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. O začatie habilitačného konania alebo inauguračného konania môže požiadať každý uchádzač, ktorý spĺňa tieto požiadavky a kritériá.

Rozvoj, zabezpečenie a monitorovanie kvality odboru habilitačného konania a inauguračného konania garantujú rady pre overovanie kvality habilitačného a inauguračného konania, tvorené skupinou minimálne piatich osôb, ktoré vedecky alebo umelecky pôsobia v odbore habilitačného konania a inauguračného konania alebo v súvisiacom odbore.

Pravidlá a postupy habilitačného a inauguračného konania prijaté UPJŠ zaručujú transparentnosť a otvorenosť konania za rovnakých podmienok pre všetkých uchádzačov, ako aj objektívne, odborne fundované, konzistentné a jednoznačné overenie plnenia stanovených požiadaviek a kritérií uchádzačom, ktoré garantujú kritériá výberu členov habilitačných a inauguračných komisií a oponentov v habilitačných a inauguračných konaniach na UPJŠ.

Na obsadenie funkčného miesta docenta alebo funkčného miesta profesora vo vymedzenej oblasti vzdelávania a vymedzenej oblasti  vedy  na jednotlivých súčastiach univerzity sú vypracované všeobecné kritériá na obsadenie funkcie profesora alebo funkcie docenta a takisto konkrétne podmienky na obsadenie funkcií profesorov v jednotlivých študijných odboroch.

Na univerzite pôsobí atestačná komisia UPJŠ, ktorá prerokúva návrhy na priznanie vedeckých kvalifikačných stupňov IIa alebo I výskumným pracovníkom spĺňajúcim požiadavky stanovené zákonom o Slovenskej akadémii vied a vyjadruje sa k nim pred tým, ako ich rektor UPJŠ predloží komisii SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov.

Vedecká rada UPJŠ rozhoduje o udelení vedeckej hodnosti doktora vied (DrSc.) uchádzačom, ktorí spĺňajú požiadavky stanovené vyhláškou Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti v tých vedných odboroch, v ktorých predsedami komisií sú zamestnanci UPJŠ.

Posledná aktualizácia: 30.08.2022