Prejsť na obsah

Hlavné oblasti výskumu

3minút, 13sekúnd

Algebra

 

Algebraický výskum je zameraný na univerzálnu algebru. Univerzálna algebra zovšeobecňuje poznatky získané v rôznych oblastiach algebry (teória grúp, lineárna algebra, teória zväzov a iné) a skúma všeobecné vlastnosti algebraických systémov s finitárnymi operáciami. Jej výsledky a postupy poskytujú inšpiráciu pre rôzne matematické disciplíny.

Jednotliví členovia výskumnej skupiny sú zameraní nasledovne:

Doc. RNDr. Miroslav Ploščica, CSc.: zväzy kongruencií algebier, najmä v kongruenčne distributívnych varietách.

Doc. RNDr. Danica Studenovská, CSc.: zväzy retraktov a kváziusporiadaní monounárnych algebier.

 

Analýza

 

Vedecká činnosť je zameraná na nasledujúce oblasti: 

Kvalitatívna teória diferenciálnych rovníc. Vyšetrujú sa vlastností riešení, ako sú oscilatoričnosť, ohraničenosť, konvergencia  a pod., rôznych typov diferenciálnych rovníc a ich systémov.

Harmonická a funkcionálna analýza. Vyšetrujú sa dva okruhy problémov – lebesgueovské integrovanie a jeho zovšeobecnenia na vektorové funkcie a miery (Banachove priestory a lokálne konvexné priestory s ďalšími štruktúrami). Druhou oblasťou sú wavelety (a všeobecnejšie koherentné stavy), kde  je výskum zameraný na riešenie otázok súvisiacich s operátormi založenými na waveletoch, časovo-frekvenčnými operátormi a skúmaní symbolov takýchto integrálnych operátorov v rôznych funkcionálnych priestoroch.

 

Teória hier a matematická ekonómia

 

V tejto oblasti sa sústreďujeme hlavne na kooperatívne hry n hráčov s neprenosným úžitkom. Tieto modely majú aplikácie napríklad pri vyhľadávaní darcov obličiek, priradzovaní absolventov skôr na pracovné pozície alebo na študijné miesta. Študovali sme vlastnosti riešení rôznych variantov takýchto hier a algoritmické otázky spojené s nasledujúcimi problémami: rozhodnutie o existencii riešenia, nájdenie riešenia, popis štruktúry všetkých riešení. Navrhli sme niekoľko efektívnych algoritmov a v prípade niekoľkých problémov sme ukázali ich NP-úplnosť. Základnými používanými nástrojmi sú okrem teórie výpočtovej zložitosti aj teória grafov a kombinatorická optimalizácia.

V tejto oblasti spolupracujeme s nasledovnými pracoviskami:

BME Budapest, University of Glasgow, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Carlos III, Madrid

 

Pravdepodobnosť a štatistika

 

Vedecká činnosť je zameraná na nasledujúce oblasti:

 • modelovanie extrémnych hodnôt
 • stochastické procesy a ich aplikácie
 • mnohorozmerné lineárne modely
 • modelovanie závislostí v mnohorozmerných modeloch
 • predikcia v časových radoch pomocou lineárnej regresie
 • aplikácie štatistiky v medicíne

 

Teória grafov

 

Výskum v teórii grafov je zameraný predovšetkým na nasledujúce oblasti:

 • farebnosť grafov,
 • topologická teória grafov,
 • cykly v grafoch,
 • aplikácie teórie grafov,
 • ohodnotené grafy.

Pracovníci zaoberajúci sa teóriou grafov sú zapojení do výskumného projektu APVV – 0007 – 07 Vnorenie, zafarbenie a ohodnotenie grafov. Na báze vedeckého výskumu konaného oddelením sa úspešne rozvíja doktorandské štúdium v odbore 9. 1. 6. Diskrétna matematika a magisterské štúdium študijného programu Manažérska matematika študijného odboru Matematika.

 

Teória množín a topológia

 

Výskumná činnosť je zameraná na:

 • množinovo-teoretická topológia
 • kombinatorická teória množín
 • deskriptívna teória množín
 • aplikácie teórie množín v reálnej analýze
 • booleovské modely teórie množín a forcing

 

Teória vyučovania matematiky

 

Výskumná činnosť je zameraná na:

 • problematiku matematických kľúčových kompetencií
 • e-learningovú podporu vyučovania matematiky
 • postavenie diskrétnej matematiky v rámci školskej matematiky
 • vyučovanie analýzy dát v matematike základnej a strednej školy
 • matematickú prípravu budúcich vysokoškolákov
 • problematiku riešenia slovných úloh

Študuj na UPJŠ