Prejsť na obsah

Stretnutie zástupcov študentov Rád študijných programov

1minút, 16sekúnd

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach pristúpila v procese zosúlaďovania k vytváraniu rád študijných programov, ktoré garantujú a zabezpečujú ich kvalitu. Súčasťou týchto rád sú aj zástupcovia zamestnávateľov a v neposlednom rade aj študenti daného študijného programu.

Práve pre týchto študentov sme organizovali otvorené pracovné stretnutia a diskusie, kde sme s nimi rozprávali o princípoch vnútorného systému kvality a predstave vedenia univerzity o ich uvádzaní do praxe. Pre účastníkov týchto diskusií a tiež zástupcov univerzitných spolkov a iniciatív sa v dňoch 27. – 28.5.2022 uskutočnilo spoločné stretnutie v univerzitnom učebno-výcvikovom zariadení v Danišovciach.

Počas týchto dvoch dní sa študenti oboznámili s univerzitnými predpismi vymedzujúcimi vnútorný systém kvality, zlepšení informačných kanálov smerom k študentom, mechanizmoch na riešenie podnetov študentov, zvýšení zapojenia študentov do získavania spätnej väzby na kvalitu výučby a posilňovaní univerzitnej spolupatričnosti prostredníctvom akcií pre študentov. Diskusia so študentmi priniesla mnohé podnetné návrhy, ktorými sa vedenie bude zaoberať.

Stretnutie študentov ukázalo, aké dôležité je vypočuť si ich hlas, názory a podnetné pripomienky a získať ich dôveru v postupné riešenie nastolených otázok. V tomto trende chce UPJŠ pokračovať a naďalej študentov podporovať v ich angažovanosti.


Študuj na UPJŠ