UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Rada mládeže Slovenska

  Rada mládeže Slovenska

Rada mládeže Slovenska je občianskym združením detských a mládežníckych organizácií, vykonávajúcich svoje činnosti v súlade s platnými  a účinnými zákonmi Slovenskej republiky.
Hlavným cieľom RMS je v súlade s právnym poriadkom ovplyvňovať politiku štátu v prospech vytvárania predpokladov pre všestranný, slobodný a demokratický rozvoj detí a mládeže, v zmysle realizácie ich oprávnených záujmov a tým sa podieľať na tvorbe verejných politík voči mládeži. Zároveň má prispievať k tvorbe predpokladov pre činnosť organizácií detí a mládeže pre koordinované presadzovanie ich spoločných záujmov ako aj aktívne spolupracovať s partnerskými organizáciami a inštitúciami, ktoré vyvíjajú aktivity v prospech detí a mládeže. Rada mládeže má spolupracovať s orgánmi verejnej správy, mimoriadnymi organizáciami a ďalšími subjektmi pri napĺňaní cieľov RMS.

Jedným z projektov RMS bol Projekt mládežníckeho delegáta do OSN. Prečítajte si prezentáciu o cieľoch a programe tohto projektu.
 

Posledná aktualizácia: 30.03.2021