Prejsť na obsah

Kolégium rektora

1minút, 27sekúnd
ZOZNAM ČLENOV
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.rektor
prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.prorektorka pre akademické kvalifikácie a doktorandské štúdium, zároveň poverená zastupovaním rektora v čase jeho neprítomnosti
prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.prorektorka pre vedu, výskum a agendu projektov
Dr. h. c. prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.prorektor pre strategický rozvoj a investície
JUDr. Ľudmila Elbert, PhD., univerzitná docentkaprorektorka pre pregraduálne a celoživotné vzdelávanie
Dr. h. c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.prorektorka pre medzinárodné vzťahy
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., univerzitná profesorkaprorektorka pre internacionalizáciu 
doc. PaedDr. Renáta Orosová, PhD.prorektorka pre interdisciplinárne vzdelávanie a inovácie
prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.prorektor pre kvalitu vzdelávania
Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBAkvestor
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.poradca rektora pre kultúrne, umelecké a mediálne aktivity UPJŠ a pre výskum a propagáciu života a diela Pavla Jozefa Šafárika
prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.poradkyňa rektora pre legislatívu
prof. RNDr. Juraj Černák, DrSc.poradca rektora pre vedu a výskum
prof. Ing. Mária Mareková, CSc.predsedníčka Rady VSK UPJŠ na obdobie od 01.05.2021 do 31.04.2025
prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.dekan Lekárskej fakulty
doc. RNDr. Roman Soták, PhD.dekan Prírodovedeckej fakulty
doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.dekan Právnickej fakulty
doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.dekan Fakulty verejnej správy
prof. Mgr. Renáta Panocová, PhD.dekanka Filozofickej fakulty
Prizývaní: 
prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBApredsedníčka Akademického senátu UPJŠ
Mgr. Lucia Huličovávedúca Úseku kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou (kancelárka UPJŠ)
Mgr. Laura Hoľanovátlačový referent a hovorca UPJŠ

Študuj na UPJŠ