Prejsť na obsah

Kolégium rektora

1minút, 15sekúnd
ZOZNAM ČLENOV
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.rektor
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.prorektorka pre marketing a vzťahy s verejnosťou
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.prorektor pre rozvoj a európsku problematiku
prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD.prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie, akademické tradície a obrady
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., univerzitná profesorkaprorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu
prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.prorektor pre informatizáciu a riadenie kvality
RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD.kvestor
prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.poradkyňa rektora pre legislatívu
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.poradca rektora pre edičnú činnosť a vzťahy s inštitúciami v oblasti kultúry a umenia
prof. Ing. Mária Mareková, CSc.predsedníčka Rady VSK UPJŠ na obdobie od 01.05.2021 do 31.04.2025
prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.dekan Lekárskej fakulty
doc. RNDr. Roman Soták, PhD.dekan Prírodovedeckej fakulty
doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.dekan Právnickej fakulty
doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.dekan Fakulty verejnej správy
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.dekanka Filozofickej fakulty
Prizývaní: 
prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBApredsedníčka Akademického senátu UPJŠ
Mgr. Lucia Huličovávedúca Úseku kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou (kancelárka UPJŠ)
Mgr. Laura Hoľanovátlačový referent a hovorca UPJŠ

Študuj na UPJŠ