UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Kolégium rektora


ZOZNAM ČLENOV

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. rektor
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
doc. JUDr. Regina Hučková, PhD. prorektorka pre marketing a vzťahy s verejnosťou
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. prorektor pre rozvoj a európsku problematiku
prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD. prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie, akademické tradície a obrady
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD. prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu
prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. prorektor pre informatizáciu a riadenie kvality
RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD. kvestor
prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. poradkyňa rektora pre legislatívu
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. poradca rektora pre edičnú činnosť a vzťahy s inštitúciami v oblasti kultúry a umenia
prof. Ing. Mária Mareková, CSc. poradkyňa rektora pre implementáciu vnútorného systému kvality vzdelávania
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. dekan Lekárskej fakulty
doc. RNDr. Roman Soták, PhD. dekan Prírodovedeckej fakulty
doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. dekan Právnickej fakulty
doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD. dekan Fakulty verejnej správy
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. dekanka Filozofickej fakulty
   
Prizývaní:  
   
doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. predsedníčka Akademického senátu UPJŠ
Mgr. Adriana Sabolová vedúca Úseku kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou (kancelárka UPJŠ)
Mgr. Linda Babušík Adamčíková tlačová referentka a hovorkyňa

 


ZÁPISNICE

 

Posledná aktualizácia: 27.09.2019