UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Kolégium rektora


ZOZNAM ČLENOV
 

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. rektor
prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. prorektorka pre legislatívu
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. prorektor pre rozvoj vzťahov s verejnosťou
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. prorektor pre rozvoj a európsku problematiku
prof. Ing. Mária Mareková, CSc. prorektorka pre vysokoškolské vzdelávanie
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD. prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu
RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD. kvestor
prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. poradca pre informačné technológie a systém kvality
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. dekan Lekárskej fakulty
doc. RNDr. Roman Soták, PhD. dekan Prírodovedeckej fakulty
doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. dekan Právnickej fakulty
doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD. dekan Fakulty verejnej správy
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. dekanka Filozofickej fakulty
   
Prizývaní:  
   
doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. predsedníčka Akademického senátu UPJŠ
Mgr. Adriana Sabolová vedúca Úseku kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou (kancelárka UPJŠ)
Mgr. Linda Babušík Adamčíková tlačový referent a hovorca

 


ZÁPISNICE

 

Posledná aktualizácia: 06.06.2019