UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Informačná povinnosť, kamerový systém (GDPR)

Informačná povinnosť podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Prevádzkovateľom kamerového a monitorovacieho informačného systému je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice, IČO: 00397768, telefón: +421(0)55/2341100, e-mail: rektor@upjs.sk (prevádzkovateľ).

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Mgr. Gabriela Ciberejová, telefón: +421(0)55/2341586, e-mail: zodpovedna-osoba@upjs.sk

Účel spracúvania osobných údajov :
ochrana majetku a zdravia   (prevádzkovanie kamerového systému)
Právny základ spracúvania osobných údajov: Čl. 6 ods. 1 písm. f)  GDPR
Oprávnený záujem: ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, ochrana majetku alebo zdravia.
Kategória príjemcov: policajný zbor SR a prokuratúra SR
Prenos údajov: prenos údajov sa neuskutočňuje.

Doba uchovávania:
Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky likviduje v informačnom systéme v lehote 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.

Na UPJŠ neexistuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedené v čl. 22  ods. 1 až 4 GDPR.

Poučenie  o právach dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa:

  1. požadovať prístup k jej osobným údajom;
  2. požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobných údajov;
  3. namietať spracúvanie osobných údajov,
  4. na prenosnosť svojich osobných údajov;
  5. kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, ak sa osobné údaje spracúvajú na tomto právnom základe,
  6. právo podať sťažnosť dozornému orgánu t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR.

Posledná aktualizácia: 12.06.2018