UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Aktuality

Stanovisko UPJŠ v Košiciach zo dňa 28.2.2020 k infekcii koronavírusom COVID 19

UPJŠ si uvedomuje závažnosť infekcie koronavírusom COVID 19. Vedenie UPJŠ súčasne podporuje mobility študentov a zamestnancov, ich zdravie pri realizácii týchto mobilít však považuje za prvoradé, preto sa aktuálnou situáciou a realizáciou opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID 19 zaoberalo na zasadnutí rozšíreného kolégia rektora dňa 24. februára 2020, pričom poverilo prorektora UPJŠ prof. MUDr. Pavla Jarčušku, PhD., ktorý je infektológ, koordináciou ďalšieho postupu a opatrení. 

UPJŠ disponuje špičkovými pracoviskami, ktoré dokážu riešiť komplexne posúdiť a riešiť situáciu vo vzťahu ku koronavírusu COVID 19 – Kliniku infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ LF a UNLP, Ústav epidemiológie UPJŠ LF a Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie UPJŠ LF a UNLP. Tieto pracoviská vedia poskytnúť každému študentovi a zamestnancovi potrebnú konzultáciu.

Na základe analýzy súčasného vývoja situácie vydáva vedenie UPJŠ nasledujúce odporúčanie pre študentov a zamestnancov UPJŠ.
 

 1. Študenti denného štúdia zo zahraničia

Študenti z Číny, Hong Kongu, Thai-wanu, krajín juhovýchodnej Ázie, Južnej Kórey, Japonska, Iránu a Talianska (regióny Lombardie, Benátska)

 1. V prípade pobytu v regióne s vysokým rizikom koronavírusu COVID 19 po návrate do Košíc na UPJŠ:
 • ak je študent bez teplôt a príznakov infekcie dýchacích ciest (horných alebo dolných) je študent izolovaný 14 dní v domácom prostredí.
 • v prípade vzniku príznakov infekcie dýchacích ciest, ktorých príznaky sú horúčka,  kašeľ, bolesti hrdla, bolesti hlavy, zimnica, triaška okamžite kontaktuje Kliniku infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ LF a UNLP na čísle +421 55 615 2202 alebo pošle e-mail na adresu corona-virus@upjs.sk
 1. Ak je študent s príznakmi, ktoré sú uvedené vyššie v domovskej krajine odporúčame študentovi ostať v tejto krajine a kontaktovať zdravotnícke autority danej krajiny, ktoré majú určený spôsob postupu manažmentu koronavírusovej infekcie. Za optimálny čas návratu študenta považujeme návrat po 14 dňovej karanténe v mieste bydliska alebo negatívny dôkaz koronavírusu. Informáciu o takejto karanténe a výsledkoch testu na koronavírus COVID 19 oznámi študent na študijnom oddelení príslušnej fakulty a na e-mailovej adrese corona-virus@upjs.sk
 2. UPJŠ sa zaväzuje poskytnúť týmto študentom úpravu rozvrhu hodín tak, aby mohli semester ukončiť v riadnom termíne
 3. Pobyt v regióne s nízkym výskytom  koronavírusu COVID 19 nevyžaduje špecifické opatrenia. V prípade vzniku vyššie uvedených príznakov  môže študent poslať e-mail na adresu corona-virus@upjs.sk.
 4. Pobyt v regióne bez výskytu koronavírusu COVID 19 nevyžaduje špecifické opatrenia.

 

 1. Študenti programu ERASMUS zo zahraničia

Nakoľko Slovensko je v súčasnosti krajinou bez výskytu koronavírusu COVID 19, infekcia študentom, ktorí sa posledných 14 dňoch zdržiavali na Slovensku  v súčasnosti nehrozí. UPJŠ však nebude negatívne posudzovať/sankcionovať študentov, ktorí sa rozhodnú pre návrat na domovskú univerzitu. Študent v prípade potreby môže poslať e-mail na adresu corona-virus@upjs.sk

Ak je študent z Číny, Hong Kongu, Thai-wanu, krajín juhovýchodnej Ázie, Južnej Kórey,  Japonska, Iránu a Talianska (regióny Lombardie, Benátska) platia preňho opatrenia uvedené v bode A1.

 

 1. Slovenskí študenti na programoch ERASMUS v zahraničí
 • Študentom, ktorí sú v regiónoch Lombardie a Benátok v Taliansku odporúčame návrat na a Slovensko a postupovať podľa bodu A1. V prípade, ak boli počas pobytu na výmennom pobytu ERASMUS v karanténe alebo boli negatívne testovaní na prítomnosť koronavírusu COVID 19 oznámia to na študijnom oddelení príslušnej fakulty a súčasne na e-mailovej adrese corona-virus@upjs.sk
 • u študentov ostatných regiónoch EU  nie je zvýšené riziku infekcie COVID  19, UPJŠ však umožňuje študentom bez sankcií návrat domov. V prípade návratu postupujú podľa bodu A4 alebo A5.
 • UPJŠ sa zaväzuje poskytnúť týmto študentom úpravu rozvrhu hodín tak, aby mohli semester ukončiť v riadnom termíne.

 

 1. Študenti a zamestnanci plánujúci služobné cesty a účasť na projektoch ERASMUS
 • Účasť na nových výmenných pobytoch projektu ERASMUS  a služobné cesty  do Číny, Hong Kongu, Thai-wanu, krajín juhovýchodnej Ázie, Južnej Kórey,  Japonska, Iránu a Talianska (regióny Lombardie, Benátska) nemožno v súčasnej dobe realizovať
 • Účasť na nových  projektoch ERASMUS  a služobné cesty do krajín, kde sa koronavírus COVID 19  vyskytol (a ktoré nie sú uvedené vyššie) odporúčame starostlivo zvážiť. Účasť na programoch ERASMUS a služobných cestách v týchto krajinách odporúčame realizovať iba v prípade neodkladných závažných študijných a pracovných povinností.
 • Účasť na projektoch ERASMUS  a služobné cesty do krajín, kde sa COVID 19 nevyskytol, je v súčasnosti bez obmedzení
 • V prípade, že sa zamestnanec nachádza v súčasnosti v s vysokým rizikom infekcie koronavírusom COVID 19 postupuje podľa bodu A1. V prípade, ak bol zamestnanec  počas pobytu na služobnej ceste  v karanténe alebo bol negatívne testovaný na prítomnosť koronavírusu COVID 19 oznámi dekanovi  príslušnej fakulty alebo vedúcemu zamestnancovi univerzitného pracoviska a  súčasne  na e-mailovej adrese corona-virus@upjs.sk
 • Nie je možné realizovať pobyt  účasť zahraničných expertov  - výskumníkov a učiteľov z do Číny, Hong Kongu, Thai-wanu, krajín juhovýchodnej Ázie, Južnej Kórey,  Japonska, Iránu a Talianska (regióny Lombardie, Benátska) na UPJŠ
 • Realizáciu pobytu zahraničných expertov z krajín s nízkym výskytom koronavírusu je potrebné starostlivo zvážiť

 

 1. Študenti a zamestnanci UPJŠ, ktorí sú dlhodobo na Slovensku a neplánujú služobnú cestu
 • Údaje o opatreniach, ktoré sú potrebné ku zamedzeniu rizika infekcie koronavírusom a ostatných respiračných ochorení sú uvedené na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorá je priebežne aktualizovaná
 • Údaje o aktuálnej epidemiologickej situácii v Európe sú uvedené na stránke Európskeho centra pre kontrolu chorôb. Na tejto stránke je súčasne uverejnený aj užitočný manuál manažmentu osôb s potvrdeným alebo možným kontaktom s koronavírusom COVID 19
 • Údaje o aktuálnej epidemiologickej situácii vo svete sú uvedené na stránke Svetovej zdravotníckej organizácie
 • Súčasne UPJŠ odporúča všetkým zamestnancom nad 59 rokov a všetkým zamestnancom a študentom, ktorí majú poruchu imunity, očkovanie proti pneumokokom. Sekundárna infekcia pneumokokmi môže byť v prípade infekcie koronavírusom jednou z príčin zápalu pľúc, ktorá môže viesť ku závažnému zhoršeniu stavu alebo úmrtiu. Očkovanie u týchto rizikových skupín je plne hradené zo zdravotného poistenia a realizujú ho praktickí lekári.


Hot line: 0948 283 203
E-mail: corona-virus@upjs.sk

 

Posledná aktualizácia: 25.10.2022