Prejsť na obsah

Stratégia ľudských zdrojov vo výskume na UPJŠ (HRS4R)

2minút, 28sekúnd

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika vyjadrila v liste Európskej komisii záujem o zavedenie HRS4R na UPJŠ a prevzala záväzok voči Európskej komisii dodržiavať zásady, ktoré v marci 2005 prijala Európska komisia v podobe Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov.

Charta a Kódex sumarizujú úlohy, povinnosti a práva výskumných pracovníkov a zamestnávateľov a organizácií financujúcich výskum za účelom  zlepšiť pracovné  podmienky a príležitosti pre profesionálny rozvoj pre  výskumných pracovníkov v celej Európe a prispieť tým k zatraktívneniu prostredia pre špičkových výskumníkov z celého sveta. Dokumenty sú nástrojom harmonizácie pracovných prostredí, aby mobilná a kvalifikovaná skupina ľudí našla rovnaké pracovné podmienky kdekoľvek v Európe. Charta a Kódex zahŕňajú 40 princípov, ktoré sa týkajú štyroch oblastí riadenia ľudských zdrojov vo výskume a predstavujú odporúčania, ktoré Komisia vydala členským štátom a ktoré sa vyzývajú, aby ich dobrovoľne uplatňovali.

Zamestnávatelia, ktorí prijali Chartu a Kódex, preukazujú svoj záväzok konať voči svojim zamestnancom zodpovedne a profesionálne. Zamestnávatelia sa zaväzujú podporovať rovnaké zaobchádzanie a transparentnosť v náborových procesoch, mať spravodlivé podmienky pre výskumných pracovníkov a jednoznačne prispievať k rozvoju Európskeho výskumného priestoru.

Nástrojom na podporu praktickej implementácie princípov Charty a Kódexu je Stratégia ľudských zdrojov vo výskume (The Human Resources Strategy for Researchers- HRS4R).

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika podporuje odporúčania Európskej komisie, ktoré obsahujú Európsku chartu výskumných pracovníkov a Kódex správania pre nábor výskumných pracovníkov formou realizácie projektu „Stratégia ľudských zdrojov vo výskume na UPJŠ“

UPJŠ sa zároveň zaväzuje v súlade so svojimi vnútornými predpismi a politikou univerzity ďalej rozvíjať svoju vnútornú stratégiu v oblasti ľudských zdrojov, dodržiavajúc odporúčania a zásady stanovené chartou a kódexom s cieľom zaručiť transparentnosť, dostupnosť, spravodlivosť a snahu o dokonalosť pri prijímaní výskumných pracovníkov.

V rámci projektu „Stratégia ľudských zdrojov vo výskume na UPJŠ“ sme na UPJŠ:

Projektový tím:

projektový manažér: doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.

finančný manažér: RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD.

koordinátor: Ing. Slávka Šimková, PhD.


Študuj na UPJŠ