UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Komisie a pracovné skupiny v rámci HRS4R na UPJŠ

Komisie a pracovné skupiny

Poslanie a úloha komisie

Riadiaca komisia

Riadenie projektu: obsahové, časové, administratívne, finančné

Komisia pre analýzu dokumentov

Obsahová analýza dokumentov a predpisov na UPJŠ, oboznámenie sa s metodológiou OTM-R, vypracovanie dokumentu OTM-R

Komisia pre soft analýzu

Vypracovanie dotazníka, Realizácia prieskumu, vyhodnotenie dotazníkov

  • Pracovná skupina prof. L. Lovaša

Vypracovanie dotazníka, vyhodnotenie dotazníkov

  • Pracovná skupina pre oponovanie dotazníka

Po zostavení dotazníka jeho oponovanie a sumarizácia pripomienok komisii pre soft analýzu

Komisia pre GAP analýzu

Vyhodnotenie nedostatkov na základe podkladov z technickej analýzy a od Komisie pre soft analýzu, vypracovanie dokumentu GAP analýzy

Komisia pre akčný plán

Vypracovanie návrhu a konečnej verzie akčného plánu pred zaslaním EK, implementácia akčného plánu

  • pracovná skupina pre oponovanie dokumentu GAP a akčného plánu

Po zostavení dokumentu GAP analýzy jeho oponovanie a sumarizácia pripomienok komisii pre GAP analýzu, po zostavení akčného plánu jeho oponovanie a sumarizácia pripomienok komisii pre akčný plán

 

  • pracovná skupina prodekanov fakúlt

konzultácie pracovných verzií dotazníkov, zabez­pečenie a vyplnenie dotazníkov a dodržanie termínov, zabezpečenie obsadenia ad hoc pracovných skupín

 

Posledná aktualizácia: 05.02.2021