UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Dotazníkový prieskum HRS4R na UPJŠ

Cieľom HRS4R prieskumu bolo zmapovať vnímanie vedeckého prostredia na UPJŠ v Košiciach.

Prieskum bol určený pre nasledujúce kategórie zamestnancov: 

  • doktorandi a asistenti,
  • odborní asistenti s PhD. a vedeckí pracovníci,
  • docenti a samostatní vedeckí pracovníci,
  • profesori a vedúci vedeckí pracovníci.

Ďakujeme všetkým zamestnancom, ktorí sa do prieskumu na UPJŠ zapojili. Všetky podnety, ktoré z prieskumu vyplynuli, boli zapracované do GAP analýzy a akčného plánu. 

Správa s výsledkami prieskumu je k dispozícii v repozitári.

Do celouniverzitného prieskumu sa zapojilo 463 zamestnancov a doktorandov, zapojili sa všetky fakulty a relevantné pracoviská univerzity. Medzi respondentmi boli najčastejšie zastúpení odborní asistenti/ky s PhD. a doktorandi/ky.

Vekové zastúpenie respondentov

do 30do 30: 27%
31 - 3531 - 35: 14%
36 - 4036 - 40: 13%
41 - 5041 - 50: 23%
51 - 6051 - 60: 10%
61 - 7061 - 70: 11%
nad 71: 1%

 

Rodové zastúpenie účastníkov prieskumu

ženskýženský: 54%
mužskýmužský: 42%
nechcem uviesť: 4%

 

Zastúpenie jednotlivých profilov výskumných pracovníkov

R1R1: 30%
R2R2: 35%
R3R3: 25%
R4R4: 11%
Posledná aktualizácia: 05.02.2021