UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Dokumenty HRS4R na UPJŠ

Súčasťou Stratégie ľudských zdrojov vo výskume na UPJŠ bolo vypracovanie GAP analýzy. Informácie do GAP analýzy sme získali z podkladov, ktoré vypracovali jednotlivé fakulty a pracoviská univerzity, z analýz realizovaných v rámci komisií a z výsledkov dotazníkového prieskumu, ktorý sme na UPJŠ realizovali medzi zamestnancami a doktorandmi.

Na základe identifikovaných nedostatkov sme vypracovali OTM-R formulár, silné a slabé stránky UPJŠ v rámci štyroch skupín princípov HRS4R a navrhli akčný plán na odstránenie všetkých nedostatkov. 

Posledná aktualizácia: 24.09.2021