Prejsť na obsah

Erasmus+ výzvy 2024/2025

15minút, 27sekúnd

Vyberte si druh mobility

Referát pre zahraničné vzťahy (RZV) UPJŠ pre Vás pripravil prehľad výziev na zbieranie prihlášok v rámci mobilitného programu Erasmus+ na akademický rok 2024/2025 (1.8.2024 – 31.7.2025). Tento článok budeme postupne aktualizovať.

Krátkodobé zmiešané mobility študentov 1. a 2. stupňa štúdia

Obdobie realizácie mobilít: najneskôr do 31.7.2025

Navrhnutý termín odovzdania prihlášok na jednotlivých fakultách/katedrách/ústavoch*:Termín najskoršieho možného nástupu:
01. etapa10.06.202401.08.2024
02. etapa07.10.202421.10.2024
03. etapa10.02.202524.02.2025
04. etapa05.05.202519.05.2025
*DÔLEŽITÉ: Termíny a podmienky výzvy a výberu upresnia fakulty/ústavy/katedry. Pre bližšie informácie, prosím, kontaktujte Vášho fakultného / katedrového / ústavného koordinátora.
 • Pravidlá výzvy sa riadia pravidlami Smernice č. 1/2020, ktorou sa stanovuje postup administrácie programu Erasmus+ na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach.
 • Spracovanie prihlášok, kontrola podkladov a zadaných informácií a vyhodnotenie v rámci fakúlt je v kompetencii fakúlt.
 • Krátkodobé zmiešané mobility študentov sú určené pre študentov doktorského, bakalárskeho a magisterského štúdia.
 • Krátkodobá zmiešaná mobilita študentov sa skladá z krátkodobej fyzickej mobility (štúdium alebo stáž) študentov v zahraničí (v programovej krajine) s min. travním 5 dníz povinného virtuálneho prvku, pričom objem, spôsob a čas realizácie virtuálnej časti sú voľne nastaviteľné.
 • Realizáciu virtuálneho prvku zabezpečí vysielajúca fakulta/katedra/ústav v spolupráci s prijímajúcou inštitúciou. Vysielajúca fakulta/katedra/ústav zodpovedá za a potvrdzuje kvalitu realizovanej virtuálnej aktivity.
 • Krátkodobá zmiešaná mobilita je určená pre tých študentov, ktorí nemôžu zúčastniť na dlhodobej fyzickej mobilite spočívajúcej v štúdiu alebo stáži, napr. z dôvodu svojho študijného odboru alebo preto, lebo majú nedostatok príležitostí na účasť.
 • Je úlohou fakúlt a univerzitných pracovísk, aby posúdili vhodnosť výberu typu mobility študentov a zabezpečili, aby dlhodobé fyzické mobility zostali normou.
 • Fyzická mobilita každej krátkodobej zmiešanej mobility musí spĺňať neodpustiteľné kritérium dĺžky trvania: od 5 do 30 dní (okrem času potrebného na cestu) a musí byť skombinovaná s povinným virtuálnym prvkom.
 • Za zmiešanú mobilitu sa musia udeliť minimálne tri kredity systému ECTS.
 • Univerzita poskytne účastníkovi krátkodobej zmiešanej mobility grant maximálne do výšky pokrývajúcej 5 dní fyzickej mobility v zahraničí.
 • Účastníci krátkodobej zmiešanej mobility majú možnosť realizovať mobility, ktorých trvanie je dlhšie, ako je pridelená finančná podpora. Ide o mobility s tzv. kombinovaným grantom, t.j. s finančnou podporou zo zdrojov Erasmus+ kombinovanou s obdobím s nulovým grantom, alebo o mobility s nulovým grantom.
 • Jeden deň na cestu pred prvým dňom aktivity v zahraničí a/alebo jeden deň na cestu nasledujúci po poslednom dni aktivity v zahraničí sa pridáva do obdobia mobility. Tieto dni sa započítavajú do výpočtu individuálnej podpory podľa schémy 5 dní aktivity + 2 dni cesty.
 • Krátkodobé zmiešané mobility pre absolventov nie sú k dispozícii.
PROGRAMOVÉ KRAJINY 
Členské štáty Európskej únie (EÚ)Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko , Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Fínsko, Švédsko
Programové krajiny, ktoré nie sú členmi EÚSeverné Macedónsko, Srbsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Turecko

Mobility študentov za účelom štúdia sa riadia interinštitucionálnymi dohodami, ktoré obsahujú presný počet študentských mobilít pre daný odbor, s presnou dĺžkou ich pobytu.

Hostiteľská univerzita musí byť inštitúcia vysokoškolského vzdelávania krajiny zapojenej do programu Erasmus+ s pridelenou chartou ECHE (European Charter for Higher Education). Bližšie informácie o interinštitucionálnych zmluvách pre jednotlivé odbory vám podajú fakultní (katedroví, ústavní) Erasmus koordinátori ako aj pracovníci Referátu pre zahraničné vzťahy Rektorátu UPJŠ.

V prípade mobility študentov na účely stáží môže byť prijímajúcou organizáciou:

 • každá verejná alebo súkromná organizácia z programovej krajiny pôsobiaca na trhu práce alebo v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže, výskumu a inovácie. Takouto organizáciou môže byť napríklad:
  • verejný alebo súkromný podnik, malý, stredný alebo veľký podnik (vrátane sociálnych podnikov),
  • verejný subjekt na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni,
  • veľvyslanectvá alebo konzulárne úrady vysielajúcej programovej krajiny,
  • sociálny partner alebo iný zástupca pracovnej sféry vrátane obchodných komôr, remeselných/profesijných združení a odborových zväzov,
  • výskumný ústav,
  • nadácia,
  • škola/inštitút/stredisko vzdelávania (na ktorejkoľvek úrovni od predškolského až po stredoškolské vzdelávanie vrátane odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých),
 • nezisková organizácia, združenie, mimovládna organizácia,
 • inštitúcia poskytujúca kariérové poradenstvo, profesijnú orientáciu a informačné služby,
 • inštitúcia vysokoškolského vzdelávania programovej krajiny s pridelenou chartou ECHE.

Účastníci krátkodobej mobility (5 – 30 dní) majú nárok na individuálnu podporu na dni fyzickej mobility vrátane dní na cestu bez ohľadu na cieľovú krajinu: 79 EUR / deň.

Účastníci mobility s nedostatkom príležitostí majú nárok na jednorazový príspevok nad úroveň základnej sadzby vo výške 100 € pri fyzickej mobilite v trvaní 5 – 14 dní a 150 € pri fyzickej mobilite v trvaní 15 – 30 dní.

Účastníkom s nedostatkom príležitostí je možné udeliť podporu na cestovné náklady. Cestovné je pokryté osobitnou škálou pevných súm podľa vzdialenostných pásiem platnou pre celý program:

Cestovné vzdialenostV prípade štandardného cestovaniaV prípade zeleného cestovania
Od 10 do 99 km:23 EUR na účastníka 
Od 100 do 499 km180 EUR na účastníka210 EUR na účastníka
Od 500 do 1 999 km:275 EUR na účastníka320 EUR na účastníka
Od 2 000 do 2 999 km:360 EUR na účastníka410 EUR na účastníka
Od 3 000 do 3 999 km:530 EUR na účastníka610 EUR na účastníka
Od 4 000 do 7 999 km:820 EUR na účastníka 
8 000 km alebo viac:1 500 EUR na účastníka 

Typy podpory pre účastníkov s nedostatkom príležitostí

Ostatní účastníci nemajú nárok na podporu na cestovné náklady.

Študenti, ktorí nedostanú podporu na cestovné náklady, sa môžu rozhodnúť pre zelené cestovanie. V takom prípade získajú jednorazový príspevok vo výške 50 EUR ako doplňujúcu sumu k individuálnej podpore.

Pre bližšie informácie, prosím, kontaktujte Vášho fakultného/katedrového/ústavného koordinátora.

Kontaktné osoby na RZV:
Stáže: PhDr. Zuzana Szattlerová
Štúdium: Bc. Ing. Daniela Filipová

Späť k výberu

Krátkodobé doktorandské mobility

Obdobie realizácie mobilít: najneskôr do 31.7.2025

Navrhnutý termín odovzdania prihlášok na jednotlivých fakultách/katedrách/ústavoch*:Termín najskoršieho možného nástupu:
01. etapa10.06.202401.08.2024
02. etapa07.10.202421.10.2024
03. etapa10.02.202524.02.2025
04. etapa05.05.202519.05.2025
*DÔLEŽITÉ: Termíny a podmienky výzvy a výberu upresnia fakulty/ústavy/katedry. Pre bližšie informácie, prosím, kontaktujte Vášho fakultného / katedrového / ústavného koordinátora.
 • Pravidlá výzvy sa riadia pravidlami Smernice č. 1/2020, ktorou sa stanovuje postup administrácie programu Erasmus+ na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach.
 • Spracovanie prihlášok, kontrola podkladov a zadaných informácií a vyhodnotenie v rámci fakúlt je v kompetencii fakúlt.
 • Univerzita zabezpečí pre obdobie 01.08.2024 – 31.07.2025 alokáciu finančných prostriedkov pre 1 mobilitu na každý študijný program v doktorandskom stupni, ktorá sa môže realizovať buď ako študijný pobyt alebo ako stáž.
 • Každá krátkodobá mobilita musí spĺňať neodpustiteľné kritérium dĺžky trvania. Krátkodobé mobility majú trvanie minimálne 5 dní a maximálne 30 dní.
 • Univerzita poskytne účastníkovi krátkodobej mobility grant maximálne do výšky pokrývajúcej 10 dní fyzickej mobility v zahraničí.
 • Účastníci krátkodobej mobility majú možnosť realizovať mobility, ktorých trvanie je dlhšie, ako je pridelená finančná podpora. Ide o mobility s tzv. kombinovaným grantom, t.j. s finančnou podporou zo zdrojov Erasmus+ kombinovanou s obdobím s nulovým grantom, alebo o mobility s nulovým grantom.
 • Jeden deň na cestu pred prvým dňom aktivity v zahraničí a/alebo jeden deň na cestu nasledujúci po poslednom dni aktivity v zahraničí sa pridáva do obdobia mobility. Tieto dni sa započítavajú do výpočtu individuálnej podpory podľa schémy 5 až 10 dní aktivity + 2 dni cesty.
 • Krátkodobé mobility doktorandov pre absolventov nie sú k dispozícii.
 • Doktorand môže z prostriedkov Erasmus+ v rámci tejto výzvy realizovať jednu mobilitu s dĺžkou trvania 5-10 dní.
PROGRAMOVÉ KRAJINY 
Členské štáty Európskej únie (EÚ)Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko , Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Fínsko, Švédsko
Programové krajiny, ktoré nie sú členmi EÚSeverné Macedónsko, Srbsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Turecko

Mobility študentov za účelom štúdia sa riadia interinštitucionálnymi dohodami, ktoré obsahujú presný počet študentských mobilít pre daný odbor, s presnou dĺžkou ich pobytu.

Hostiteľská univerzita musí byť inštitúcia vysokoškolského vzdelávania krajiny zapojenej do programu Erasmus+ s pridelenou chartou ECHE (European Charter for Higher Education). Bližšie informácie o interinštitucionálnych zmluvách pre jednotlivé odbory vám podajú fakultní (katedroví, ústavní) Erasmus koordinátori ako aj pracovníci Referátu pre zahraničné vzťahy Rektorátu UPJŠ.

V prípade mobility študentov na účely stáží môže byť prijímajúcou organizáciou:

 • každá verejná alebo súkromná organizácia z programovej krajiny pôsobiaca na trhu práce alebo v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže, výskumu a inovácie. Takouto organizáciou môže byť napríklad:
  • verejný alebo súkromný podnik, malý, stredný alebo veľký podnik (vrátane sociálnych podnikov),
  • verejný subjekt na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni,
  • veľvyslanectvá alebo konzulárne úrady vysielajúcej programovej krajiny,
  • sociálny partner alebo iný zástupca pracovnej sféry vrátane obchodných komôr, remeselných/profesijných združení a odborových zväzov,
  • výskumný ústav,
  • nadácia,
  • škola/inštitút/stredisko vzdelávania (na ktorejkoľvek úrovni od predškolského až po stredoškolské vzdelávanie vrátane odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých),
 • nezisková organizácia, združenie, mimovládna organizácia,
 • inštitúcia poskytujúca kariérové poradenstvo, profesijnú orientáciu a informačné služby,
 • inštitúcia vysokoškolského vzdelávania programovej krajiny s pridelenou chartou ECHE.

Účastníci krátkodobej mobility (5 – 30 dní) majú nárok na individuálnu podporu na dni fyzickej mobility vrátane dní na cestu bez ohľadu na cieľovú krajinu: 79 EUR / deň.

Účastníci mobility s nedostatkom príležitostí majú nárok na jednorazový príspevok nad úroveň základnej sadzby vo výške 100 € pri fyzickej mobilite v trvaní 5 – 14 dní a 150 € pri fyzickej mobilite v trvaní 15 – 30 dní.

Účastníkom s nedostatkom príležitostí je možné udeliť podporu na cestovné náklady. Cestovné je pokryté osobitnou škálou pevných súm podľa vzdialenostných pásiem platnou pre celý program:

Cestovné vzdialenostV prípade štandardného cestovaniaV prípade zeleného cestovania
Od 10 do 99 km:23 EUR na účastníka 
Od 100 do 499 km180 EUR na účastníka210 EUR na účastníka
Od 500 do 1 999 km:275 EUR na účastníka320 EUR na účastníka
Od 2 000 do 2 999 km:360 EUR na účastníka410 EUR na účastníka
Od 3 000 do 3 999 km:530 EUR na účastníka610 EUR na účastníka
Od 4 000 do 7 999 km:820 EUR na účastníka 
8 000 km alebo viac:1 500 EUR na účastníka 

Typy podpory pre účastníkov s nedostatkom príležitostí

Ostatní účastníci nemajú nárok na podporu na cestovné náklady.

Študenti, ktorí nedostanú podporu na cestovné náklady, sa môžu rozhodnúť pre zelené cestovanie. V takom prípade získajú jednorazový príspevok vo výške 50 EUR ako doplňujúcu sumu k individuálnej podpore.

Pre bližšie informácie, prosím, kontaktujte Vášho fakultného/katedrového/ústavného koordinátora.

Kontaktné osoby na RZV:
Stáže: PhDr. Zuzana Szattlerová
Štúdium: Bc. Ing. Daniela Filipová

Späť k výberu

Zmiešané intenzívne programy (Blended Intensive Programmes)

Obdobie realizácie mobilít: najneskôr do 31.7.2025

Navrhnutý termín odovzdania prihlášok na jednotlivých fakultách/katedrách/ústavoch*:Termín najskoršieho možného nástupu:
01. etapa10.06.202401.08.2024
02. etapa07.10.202421.10.2024
03. etapa10.02.202524.02.2025
04. etapa05.05.202519.05.2025
*DÔLEŽITÉ: Termíny a podmienky výzvy a výberu upresnia fakulty/ústavy/katedry. Pre bližšie informácie, prosím, kontaktujte Vášho fakultného / katedrového / ústavného koordinátora.
 • Pravidlá výzvy sa riadia pravidlami Smernice č. 1/2020, ktorou sa stanovuje postup administrácie programu Erasmus+ na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach.
 • Spracovanie prihlášok, kontrola podkladov a zadaných informácií a vyhodnotenie v rámci fakúlt je v kompetencii fakúlt.
 • Krátkodobá mobilita študentov v rámci Zmiešaných intenzívnych programov (ZIP) sa môže realizovať len ako študijný pobyt, stáž nie je oprávnenou aktivitou.
 • ZIP mobility sú dostupné pre všetky stupne štúdia.
 • ZIP mobilita sa skladá z krátkodobej fyzickej mobility študentov v zahraničí (v programovej krajine) s min. travním 5 dníz povinného virtuálneho prvku, pričom objem, spôsob a čas realizácie virtuálnej časti sú nastavené organizátormi ZIP. V závislosti od konkrétneho ZIPu, virtuálna časť môže prebiehať pred fyzickou mobilitou, po fyzickej mobilite alebo počas fyzickej mobility (alebo aj aj).
 • Koordinátori by mali nominovať študentov predovšetkým na také ZIP, v rámci ktorého je ich pracovisko spoluorganizátorom programu a samotný program sa realizujev zahraničí, v krajine koordinátora ZIPu.
 • Univerzita poskytne účastníkovi ZIP mobility grant na každý deň fyzickej mobility v zahraničí.
 • Jeden deň na cestu pred prvým dňom aktivity v zahraničí a/alebo jeden deň na cestu nasledujúci po poslednom dni aktivity v zahraničí sa pridáva do obdobia mobility. Tieto dni sa započítavajú do výpočtu individuálnej podpory podľa schémy dni aktivity aktivity + 2 dni cesty.
 • Za absolvovanie ZIP sa musia udeliť minimálne tri kredity systému ECTS.
 • ZIP  pre absolventov nie sú k dispozícii.
PROGRAMOVÉ KRAJINY 
Členské štáty Európskej únie (EÚ)Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko , Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Fínsko, Švédsko
Programové krajiny, ktoré nie sú členmi EÚSeverné Macedónsko, Srbsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Turecko

Mobility študentov v rámci ZIP sa riadia interinštitucionálnymi dohodami. Hostiteľská univerzita musí byť inštitúcia vysokoškolského vzdelávania krajiny zapojenej do programu Erasmus+ s pridelenou chartou ECHE (European Charter for Higher Education). Bližšie informácie o interinštitucionálnych zmluvách pre jednotlivé odbory vám podajú fakultní (katedroví, ústavní) Erasmus koordinátori ako aj pracovníci Referátu pre zahraničné vzťahy Rektorátu UPJŠ.

Účastníci krátkodobej mobility (5 – 30 dní) majú nárok na individuálnu podporu na dni fyzickej mobility vrátane dní na cestu bez ohľadu na cieľovú krajinu: 79 EUR / deň.

Účastníci mobility s nedostatkom príležitostí majú nárok na jednorazový príspevok nad úroveň základnej sadzby vo výške 100 € pri fyzickej mobilite v trvaní 5 – 14 dní a 150 € pri fyzickej mobilite v trvaní 15 – 30 dní.

Účastníkom s nedostatkom príležitostí je možné udeliť podporu na cestovné náklady. Cestovné je pokryté osobitnou škálou pevných súm podľa vzdialenostných pásiem platnou pre celý program:

Cestovné vzdialenostV prípade štandardného cestovaniaV prípade zeleného cestovania
Od 10 do 99 km:23 EUR na účastníka 
Od 100 do 499 km180 EUR na účastníka210 EUR na účastníka
Od 500 do 1 999 km:275 EUR na účastníka320 EUR na účastníka
Od 2 000 do 2 999 km:360 EUR na účastníka410 EUR na účastníka
Od 3 000 do 3 999 km:530 EUR na účastníka610 EUR na účastníka
Od 4 000 do 7 999 km:820 EUR na účastníka 
8 000 km alebo viac:1 500 EUR na účastníka 

Typy podpory pre účastníkov s nedostatkom príležitostí

Ostatní účastníci nemajú nárok na podporu na cestovné náklady.

Študenti, ktorí nedostanú podporu na cestovné náklady, sa môžu rozhodnúť pre zelené cestovanie. V takom prípade získajú jednorazový príspevok vo výške 50 EUR ako doplňujúcu sumu k individuálnej podpore.

Pre bližšie informácie, prosím, kontaktujte Vášho fakultného/katedrového/ústavného koordinátora.

Kontaktná osoba na RZV: Mgr. Veronika Petruňová

Späť k výberu


Študuj na UPJŠ