UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV – pobočka Košice
Ustanovujúca schôdza košickej pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti

Na pôde Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach sa 25. januára 2018 uskutočnila ustanovujúca schôdza košickej pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Jej členovia, vedecko-pedagogickí pracovníci Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie a Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, zvolili vedenie pobočky a schválili návrh programu jej činnosti na rok 2018.

O založení košickej pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti bolo rozhodnuté 29. novembra 2017 na jej valnom zhromaždení v Bratislave. SJS je dobrovoľné, výberové združenie vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti slovakistiky, slavistiky, všeobecnej jazykovedy, fonetiky a príbuzných disciplín. Svoju činnosť vykonáva pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave a prostredníctvom pobočiek aj v Banskej Bystrici, Prešove, Nitre, Ružomberku, Trnave a Košiciach.

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV – pobočka Košice

Predsedníčka pobočky:
doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.
 
Čestný predseda pobočky:
Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.
 
Tajomníčka pobočky:
PhDr. Iveta Bónová, PhD.
 
Členovia pobočky:
doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD.
doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD.
doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim. prof.
doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
PhDr. Marián Gladiš, PhD. 
Mgr. Lena Ivančová, PhD. 
Mgr. Lucia Jasinská, PhD.
Posledná aktualizácia: 30.01.2018