UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV – pobočka Košice
Ustanovujúca schôdza košickej pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti

Na pôde Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach sa 25. januára 2018 uskutočnila ustanovujúca schôdza košickej pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Jej členovia, vedecko-pedagogickí pracovníci Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie a Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, zvolili vedenie pobočky a schválili návrh programu jej činnosti na rok 2018.

O založení košickej pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti bolo rozhodnuté 29. novembra 2017 na jej valnom zhromaždení v Bratislave. SJS je dobrovoľné, výberové združenie vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti slovakistiky, slavistiky, všeobecnej jazykovedy, fonetiky a príbuzných disciplín. Svoju činnosť vykonáva pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave a prostredníctvom pobočiek aj v Banskej Bystrici, Prešove, Nitre, Ružomberku, Trnave a Košiciach.

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV – pobočka Košice

Predsedníčka pobočky:
doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.
 
Čestný predseda pobočky:
Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.
 
Tajomníčka pobočky:
PhDr. Iveta Bónová, PhD.
 
Členovia pobočky:
doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD.
doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD.
Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
PhDr. Marián Gladiš, PhD. 
PhDr. Lucia Jasinská, PhD.
Mgr. Lena Ivančová, PhD.
 
Bývalí členovia pobočky:
doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim. prof. (Za docentkou Oľgou Sabolovou)

Kúzlo zvukov (zborník štúdií k 100. výročiu narodenia doc. PhDr. Jozefa Lišku, CSc.)

Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v KošiciachSlovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV – pobočka Košice usporiadali 13. decembra 2017 – v nadväznosti na májovú medzinárodnú vedeckú logopedickú konferenciu organizovanú pri príležitosti 100. výročia narodenia zakladateľa slovenskej logopédie doc. PhDr. Jozefa Lišku, CSc., – vedecký seminár pod názvom Kúzlo zvukov. Podujatie rámcovali aj oslavy prvého decénia založenia Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach (2007) a ustanovenie košickej pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti, ktorá bola založená dva týždne pred týmto vedeckým podujatím (29. novembra 2017) na valnom zhromaždení SJS v Bratislave. Podujatie Kúzlo zvukov bolo prvou aktivitou, na ktorej košická pobočka SJS organizačne participovala. Pripomenúť si život a jedinečné dielo doc. Jozefa Lišku a uctiť si jeho živú pamiatku prišli krátko pred Vianocami 2017 vedecko-pedagogickí pracovníci Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, Katedry anglistiky a amerikanistiky a Katedry germanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ale aj ľudia mimo aktívneho akademického prostredia – vrátane MVDr. Daniela Lišku, syna doc. Jozefa Lišku, ktorý sprostredkoval účastníkom podujatia mimoriadne cenné čriepky z bohatého rodinného albumu Liškovcov. Jednotliví prednášajúci sa postupne venovali rozboru jazykovedného a logopedického diela J. Lišku, jeho prínosu do slovenskej dialektológie či ortoepie, predstavili ho ako anglistu, ale venovali sa aj zvukovej stránke detskej reči, exaktným metódam merania porúch a nízkej kvality hlasu či strojovému spracovaniu rečového signálu.

Publikačným výstupom vedeckého seminára Kúzlo zvukov je rovnomenný recenzovaný zborník štúdií, ktorého súčasťou je aj interpretačná štúdia filmového dokumentu "Budú hovoriť dobre" – spoločensky významného diela, ktoré vzniklo v roku 1958 pod odborným patronátom J. Lišku. Po krátkom „dozrievaní“ predkladáme publikáciu ctenej odbornej aj širšej laickej verejnosti:

GLADIŠ, M. – JASINSKÁ, L. (eds.): KÚZLO ZVUKOV. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – Vydavateľstvo ŠafárikPress 2019. 132 s. ISBN 978-80-8152-746-3. E-publikácia


Viacaspektovo o sotáckych nárečiach (o vývinových reliktných archaizmoch nielen depozične, ale aj dispozične)

Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV – pobočka Košice srdečne pozývajú na online prednášku doc. PhDr. Viery Kováčovej, PhD., ktorá sa uskutoční v utorok 15. 3. 2022 od 12.40 hod. (prístup).


Z aktuálnych lingvistických výskumov členov KSSFaK FF UPJŠ

Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV – pobočka Košice srdečne pozývajú na prezentáciu najnovších knižných výstupov PhDr. Ivety Bónovej, PhD., PhDr. Lucie Jasinskej, PhD., prof. Ing. Júliusa Zimmermanna, CSc., a Ing. Evy Kiktovej, PhD.

Prezentácia sa uskutoční v pondelok 12. 10. 2020 od 13.00 hod. v miestnosti AA3S8 v budove Aristoteles.

Pozor, zmena:

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemickú situáciu a sprísnené opatrenia pandemickej komisie vlády a ústredného krízového štábu sa podujatie odkladá na neurčito.

Plagát


Krízová komunikácia ako fenomén súčasnosti

Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV – pobočka Košice srdečne pozývajú na prednášku Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavla Odaloša, CSc., s názvom Krízová komunikácia ako fenomén súčasnosti.

Prednáška sa uskutoční vo štvrtok 20. 2. 2020 od 11.00 hod. v spoločenskej miestnosti budovy Minerva.


Úvahy o možnostiach súčasných (nielen) lingvistických výskumov z hľadiska ne/dostupnosti výskumného materiálu

Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV – pobočka Košice srdečne pozývajú (nielen) lingvistickú verejnosť na prednášku PhDr. Márie Šimkovej, Ph.D.: Úvahy o možnostiach súčasných (nielen) lingvistických výskumov z hľadiska ne/dostupnosti výskumného materiálu.

Prednáška sa uskutoční vo štvrtok 7. 11. 2019 od 11.20 hod. v prednáškovej miestnosti M6 (RE0A6 v areáli Rektorátu UPJŠ v Košiciach).

Posledná aktualizácia: 07.03.2022