Prejsť na obsah

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV – pobočka Košice

5minút, 29sekúnd

Ustanovujúca schôdza košickej pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti

Na pôde Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach sa 25. januára 2018 uskutočnila ustanovujúca schôdza košickej pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.

Jej členky a členovia, vedecko-pedagogickí pracovníci Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie a Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, zvolili vedenie pobočky a schválili návrh programu jej činnosti na rok 2018.

O založení košickej pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti bolo rozhodnuté 29. novembra 2017 na jej valnom zhromaždení v Bratislave. SJS je dobrovoľné, výberové združenie vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti slovakistiky, slavistiky, všeobecnej jazykovedy, fonetiky a príbuzných disciplín. Svoju činnosť vykonáva pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave a prostredníctvom pobočiek aj v Banskej Bystrici, Prešove, Nitre, Ružomberku, Trnave a Košiciach.

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV – pobočka Košice

Predsedníčka pobočky:
doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.

Čestný predseda pobočky:
Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.

Tajomníčka pobočky:
PhDr. Iveta Bónová, PhD.

Členovia pobočky:
Dr. h. c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
prof. Mgr. Renáta Panocová, PhD.
doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD.
PhDr. Marián Gladiš, PhD.
PhDr. Lucia Jasinská, PhD.
Mgr. Lena Ivančová, PhD.

Bývalí členovia pobočky:
doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim. prof. (Za docentkou Oľgou Sabolovou)


Kúzlo zvukov (zborník štúdií k 100. výročiu narodenia doc. PhDr. Jozefa Lišku, CSc.)

Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v KošiciachSlovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV – pobočka Košice usporiadali 13. decembra 2017 – v nadväznosti na májovú medzinárodnú vedeckú logopedickú konferenciu organizovanú pri príležitosti 100. výročia narodenia zakladateľa slovenskej logopédie doc. PhDr. Jozefa Lišku, CSc., – vedecký seminár pod názvom Kúzlo zvukov. Podujatie rámcovali aj oslavy prvého decénia založenia Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach (2007) a ustanovenie košickej pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti, ktorá bola založená dva týždne pred týmto vedeckým podujatím (29. novembra 2017) na valnom zhromaždení SJS v Bratislave. Podujatie Kúzlo zvukov bolo prvou aktivitou, na ktorej košická pobočka SJS organizačne participovala. Pripomenúť si život a jedinečné dielo doc. Jozefa Lišku a uctiť si jeho živú pamiatku prišli krátko pred Vianocami 2017 vedecko-pedagogickí pracovníci Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, Katedry anglistiky a amerikanistiky a Katedry germanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ale aj ľudia mimo aktívneho akademického prostredia – vrátane MVDr. Daniela Lišku, syna doc. Jozefa Lišku, ktorý sprostredkoval účastníkom podujatia mimoriadne cenné čriepky z bohatého rodinného albumu Liškovcov. Jednotliví prednášajúci sa postupne venovali rozboru jazykovedného a logopedického diela J. Lišku, jeho prínosu do slovenskej dialektológie či ortoepie, predstavili ho ako anglistu, ale venovali sa aj zvukovej stránke detskej reči, exaktným metódam merania porúch a nízkej kvality hlasu či strojovému spracovaniu rečového signálu.

Publikačným výstupom vedeckého seminára Kúzlo zvukov je rovnomenný recenzovaný zborník štúdií, ktorého súčasťou je aj interpretačná štúdia filmového dokumentu „Budú hovoriť dobre“ – spoločensky významného diela, ktoré vzniklo v roku 1958 pod odborným patronátom J. Lišku. Po krátkom „dozrievaní“ predkladáme publikáciu ctenej odbornej aj širšej laickej verejnosti:

GLADIŠ, M. – JASINSKÁ, L. (eds.): KÚZLO ZVUKOV. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – Vydavateľstvo ŠafárikPress 2019. 132 s. ISBN 978-80-8152-746-3. E-publikácia


Viacaspektovo o sotáckych nárečiach (o vývinových reliktných archaizmoch nielen depozične, ale aj dispozične)

Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV – pobočka Košice srdečne pozývajú na online prednášku doc. PhDr. Viery Kováčovej, PhD., ktorá sa uskutoční v utorok 15. 3. 2022 od 12.40 hod. (prístup).


Z aktuálnych lingvistických výskumov členov KSSFaK FF UPJŠ

Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV – pobočka Košice srdečne pozývajú na prezentáciu najnovších knižných výstupov PhDr. Ivety Bónovej, PhD., PhDr. Lucie Jasinskej, PhD., prof. Ing. Júliusa Zimmermanna, CSc., a Ing. Evy Kiktovej, PhD.

Prezentácia sa uskutoční v pondelok 12. 10. 2020 od 13.00 hod. v miestnosti AA3S8 v budove Aristoteles.

Pozor, zmena:
Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemickú situáciu a sprísnené opatrenia pandemickej komisie vlády a ústredného krízového štábu sa podujatie odkladá na neurčito.

Plagát


Krízová komunikácia ako fenomén súčasnosti

Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV – pobočka Košice srdečne pozývajú na prednášku Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavla Odaloša, CSc., s názvom Krízová komunikácia ako fenomén súčasnosti.

Prednáška sa uskutoční vo štvrtok 20. 2. 2020 od 11.00 hod. v spoločenskej miestnosti budovy Minerva.


Úvahy o možnostiach súčasných (nielen) lingvistických výskumov z hľadiska ne/dostupnosti výskumného materiálu

Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV – pobočka Košice srdečne pozývajú (nielen) lingvistickú verejnosť na prednášku PhDr. Márie Šimkovej, Ph.D.: Úvahy o možnostiach súčasných (nielen) lingvistických výskumov z hľadiska ne/dostupnosti výskumného materiálu.

Prednáška sa uskutoční vo štvrtok 7. 11. 2019 od 11.20 hod. v prednáškovej miestnosti M6 (RE0A6 v areáli Rektorátu UPJŠ v Košiciach).


Študuj na UPJŠ