Prejsť na obsah

Veda a výskum na Katedre histórie

2minút, 39sekúnd

Počas vyše desiatich rokov svojej existencie zaznamenala Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach výrazný rozvoj. Stala sa akceptovaným výskumným pracoviskom, o čom svedčí množstvo zorganizovaných významných vedeckých podujatí, založenie vlastného vedeckého časopisu, úspešnosť pri získavaní výskumných a infraštruktúrnych projektov, či záujem bádateľov (z Českej republiky, Maďarska, Ukrajiny, Bosny a Hercegoviny, USA, Ruska a i.) absolvovať na katedre výskumný, študijný alebo prednáškový pobyt.

Členovia katedry sú aktívnymi v publikačnej činnosti. Výsledky ich bádateľskej práce dosahujú medzinárodne rešpektovanú kvalitu. O kvalite vedeckého výskumu svedčí úspešnosť pri získavaní grantovej podpory, či aktívna spolupráca v oblasti výskumu s renomovanými zahraničnými partnermi (Bauhaus-Universität Weimar, Universidad de Valladolid, Blekinge Institute of Technology, Nord University, Karlova univerzita v Prahe, Jagelonská univerzita v Krakove, Collegium Carolinum v Mníchove a i.). V rokoch 2011 – 2014 bola katedra hlavným riešiteľom strategického projektu Vyšehradského fondu s názvom Transformation of Central European Cities in Historical Development. Následne, v rokoch 2016 – 2020, katedra patrila ku konzorciu príjemcov prestížneho grantu z programu H2020-MSCA zameraného na dejiny európskeho urbanizmu v 20. storočí (urbanHIST). V roku 2024 začal projekt EURIDICE, realizovaný v rámci programu Európskej únie Digital Europe, v ktorom sme jedným zo 17 členov silného medzinárodného konzorcia. Zo zahraničných projektov možno tiež spomenúť finančnú podporu v rámci schém EEA Grants a US Embassy Small Grants. Spomedzi domácich grantov patria k tým najväčším dva ukončené a jeden prebiehajúci projekt zo schémy APVV (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR). Okrem toho členovia katedry dosiaľ riešili takmer dve desiatky ďalších projektov VEGA (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR) a VVGS (vnútorná grantová schéma UPJŠ). 

Od roku 2012 katedra dvakrát ročne vydáva vlastný vedecký časopis The City and History [Mesto a dejinyindexovaný v databázach Web of Science (ESCI), ERIH PLUS, MIAR a ďalších. Pri časopise vznikla edícia Acta historiae Cassoviensis, v rámci ktorej sú publikované pôvodné vedecké práce k dejinám Košíc. Do konca roku 2020 v nej vyšlo desať zväzkov. V rokoch 2016 až 2020 na katedre štvrťročne vychádzal projektový bulletin urbanHIST Newsletter.

Rozvíjanie medzinárodnej spolupráce predstavuje jednu z priorít Katedry histórie. K partnerom katedry tak v oblasti výskumu, ako aj vzdelávania patrili, resp. patria okrem spomenutých ešte pracoviská zo Sliezskej univerzity v Opave, Ostravskej univerzity, Univerzity v Hradci Králové, tiež Európska univerzita v Ríme, Univerzita Eötvösa Loránda v Budapešti. Napreduje spolupráca s ďalšími partnerskými pracoviskami v ČR, Poľsku, Nemecku, Švédsku, Francúzsku, Španielsku, Taliansku, Nórsku, na Ukrajine, ako aj s Európskou sieťou pamäť a solidarita atď.


Študuj na UPJŠ