Prejsť na obsah

Štúdium na katedre

7minút, 32sekúnd

Kombinácia Psychológie a iného odboru Prírodovedeckej fakulty UPJŠ:

Bakalárske štúdium, I. stupeň:

Magisterské štúdium, II. stupeň:

Ďalšie informácie o prihlásení sa na štúdium uvedených odborov nájdete tu.

Kombinácia Psychológie a iného odboru Filozofickej fakulty UPJŠ:

Bakalárske štúdium, I. stupeň:

Magisterské štúdium, II. stupeň:

Ďalšie informácie o prihlásení sa na štúdium uvedených odborov nájdete tu.

KPPaPZ ponúka Rozširujúce štúdium školskej psychológie. Bližšie informácie tu.

Na pracovno – odbornom stretnutí pracovníkov UPJŠ s riaditeľkami a riaditeľmi základných a stredných škôl  Psychológia v škole 5. novembra 2009 bol zriadený Klub školskej psychológie UPJŠ .  Jeho poslaním je poskytovať prípravu budúcich školských psychológov formou rozširujúceho štúdia školskej psychológie. Ďalšou z úloh Klubu školskej psychológie UPJŠ je poskytovať supervíziu školským psychológom končiacim špecializačné vzdelávanie, ako aj školským psychológom už pôsobiacim v praxi.

„PRÍPRAVA PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV NA REALIZÁCIU PROGRAMU UNIVERZÁLNEJ PREVENCIE UŽÍVANIA NÁVYKOVÝCH LÁTOK „UNPLUGGED“

Prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v príslušných kategóriách a podkategóriách prostredníctvom odbornej prípravy na implementáciu európskeho programu univerzálnej školskej prevencie užívania návykových látok Unplugged. Pracovný tím Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia ponúka program akreditovaného inovačného vzdelávania „Príprava pedagogických a odborných zamestnancov na realizáciu programu univerzálnej prevencie užívania návykových látok „Unplugged“.

Čo je Unplugged?

Program „Unplugged“ je školský program univerzálnej prevencie pre dospievajúcich vo veku 12-14 rokov, čo zodpovedá potrebe včasnej prevencie rizikového správania. Prevencia je zameraná na užívanie alkoholu, tabaku, marihuany, prípadne ďalších legálnych aj ilegálnych drog ako sú lieky, pervitín, kokaín a pod. Ide o európsky program, ktorý bol realizovaný v krajinách Taliansko, Belgicko, Španielsko, Rakúsko, Švédsko, Grécko, Nemecko a Česko. Patrí medzi interaktívne programy, ktoré predpokladajú zapojenie celej skupiny, celého triedneho kolektívu do priebehu jednotlivých lekcií, či už v rámci diskusií, alebo rôznych aktivít ako napr. rolové hry.

Samotný program univerzálnej prevencie užívania návykových látok „Unplugged“ pozostáva z 12 lekcií v trvaní jednej vyučovacej hodiny (45 minút), ktoré sú zamerané na: informácie a postoje, interpersonálne spôsobilosti a intrapersonálne spôsobilosti. Podrobné informácie o programe, jeho realizácii a efektívnosti nájdete tu.

Komu je vzdelávací kurz určený?

 • učiteľ druhého stupňa základnej školy
 • psychológ a školský psychológ,
 • špeciálny pedagóg
 • sociálny pedagóg.

Čo získajú absolventi vzdelávania?

 • profesijné kompetencie samostatne aplikovať program „Unplugged“ v podmienkach základnej školy
 • spôsobilosti umožňujúce pracovať so skupinou žiakov formou interaktívnych a zážitkových aktivít a využívať pri tom skupinovú dynamiku
 • vedomosti a spôsobilosti týkajúce sa univerzálnej prevencie užívania návykových látok vychádzajúce z aktuálneho stavu poznania
 • metodickú príručku pre lektora a pracovný zošit pre žiaka.

Akým spôsobom prebieha vzdelávanie?

Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov prebieha intenzívnou formou v podobe viacdňového školenia.  Časový rozsah vzdelávania je 55 hodín, z toho 42 prezenčne.

Pozostáva z troch modulov:

 • Modul 1: Úvod do vzdelávania
 • Modul 2: Oboznámenie sa s obsahom a nácvik realizácie jednotlivých lekcií programu „Unplugged“
 • Modul 3 Príprava a realizácia vybranej lekcie v praxi

Moduly sú zamerané na rozšírenie informácií o návykových látkach, nácvik spôsobilostí spojených s rozvíjaním interpersonálnych a intrapersonálnych spôsobilostí školákov a získavanie kompetencií v realizácií skupinových zážitkových foriem práce so žiakmi.

Podmienky ukončenia:

 • absolvovanie minimálne 80% stanoveného počtu hodín vyučovaných prezenčnou formou
 • vypracovanie a odovzdanie výstupu dištančnej formy vzdelávania
 • záverečná prezentácia pred trojčlennou skúšobnou komisiou

Dôležité kontakty:

Informácie ohľadne prihlasovania na vzdelávanie a ukončovanie vzdelávania:
Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov UPJŠ
Ing. Michaela Kačalová        
e-mail: michaela.kacalova @ upjs.sk

Lektorský tím Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia

Chceli by ste si vyskúšať štúdium v zahraničí? KPPaPZ Vám ponúka možnosť vycestovať na Jihočeskú Univerzitu v Českých Budějoviciach.

Pobyt je určený študentom medziodborového štúdia psychológie, ktorí budú v nasledujúcom akademickom roku v 2. alebo 3. ročníku bakalárskeho štúdia, alebo v 1. a 2. ročníku magisterského štúdia.

Výhody pobytu:

 • Nové skúsenosti so štúdiom v zahraničí
 • Možnosť zapísať si akýkoľvek predmet, ktorý sa na prijímajúcej univerzite vyučuje, keďže štúdium prebieha v českom jazyku
 • Možnosť zapísať si niektoré z predmetov vyučované v anglickom jazyku
 • Možnosť zapísať si aj predmety z druhého študijného odboru
 • Cenovo dostupné ubytovanie
 • Výborná organizačná podpora prichádzajúcich študentov
 • Nové sociálne kontakty

Podrobné informácie o fungovaní mobilít v rámci programu Erasmus+ nájdete na https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/info-pre-studentov/mobility/

Študenti medziodborového štúdia psychológie, ktorí majú záujem o mobilitu, kontaktujte vopred koordinátora doc. Mgr. Gabriela Baníka, PhD.  gabriel.banik@upjs.sk

Pokiaľ máte záujem o inú univerzitu, je tu možnosť vycestovať na stáž, ktorá má oproti štúdiu svoje špecifiká, bližšie informácie Vám poskytne koordinátorka Erasmus+.

Koordinátorka pre študentov so špecifickými edukačnými potrebami (FF, PF):
Mgr. Lucia Tóthová, PhD.
Email: lucia.tothova1@upjs.sk

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)

Prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
Utorok: (po prednáškach) a podľa potreby po dohode: olga.orosova@upjs.sk,  +421 918 919 401
Miesto: KPPaPZ FF UPJŠ, Sokrates, 2. poschodie alebo online cez MS Teams

doc. Mgr. Mária Bačíková, PhD.
Streda: 13:00 – 14:30 v budove Sokrates; 2. poschodie, prípadne online cez MS Teams po dohode

doc. Mgr. Gabriel Baník, PhD.

doc. PhDr. Beáta Gajdošová, PhD.
Utorok: 11:00 – 12:00 v budove Sokrates; 2. poschodie, č.d. 305

Mgr. Jozef Benka, PhD.

PhDr. Anna Janovská, PhD.
Pondelok 10:00 – 11:30 v budove Sokrates; 2. poschodie, prípadne online cez MS Teams po dohode

Mgr. Ondrej Kalina, PhD.
Streda: 8:00 – 9:30;  Piatok: 8:00 – 9:30; v budove Sokrates; 2. poschodie, prípadne online cez MS Teams po dohode


Študuj na UPJŠ