Prejsť na obsah

Erasmus KA131: Zamestnanecké mobility – Výučba (STA)

7minút, 3sekúnd

Kontaktná osoba:

Mgr. Mária Vasiľová, PhD. 
VoIP (enum): +421 55 234 1159
e-mail: maria.vasilova@upjs.sk

Program ERASMUS+ umožňuje vysokoškolským učiteľom zúčastňovať sa krátkodobých prednáškových pobytov na partnerských univerzitách v krajinách Európskej únie.


Typy mobilít zamerané na výučbu:

 • mobilita učiteľov za účelom výučby  – cieľom je výučba na prijímajúcej inštitúcii, pričom odučených musí byť minimálne 8 hodín za týždeň
 • kombinovaná mobilita zamestnancov – VŠ učiteľov za účelom výučby a školenia – jedná sa o kombináciu mobilitných aktivít výučby a školenia, v rámci ktorej sa skracuje minimálny počet hodín výučby na 4 hodiny. Výučba a aktivity školenia sa realizujú na tej istej inštitúcii a na základe existujúcich bilaterálnych dohôd. Zamestnanci, ktorí majú záujem o kombinovanú mobilitu, vypracujú program mobility na výučbu, do ktorého uvedú aj plánované aktivity v rámci školenia.

V prípade, ak nie je umožnené absolvovať fyzickú mobilitu na zahraničnej inštitúcii z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie, zamestnanec má možnosť realizovať virtuálnu mobilitu. Účastník virtuálnej mobility, ktorý na mobilitu nevycestoval a zdržuje sa v domovskej krajine, nemá nárok na individuálnu podporu a na cestovný grant. 

Výber zahraničnej univerzity:

Mobility učiteľov sa riadia bilaterálnymi dohodami, ktoré obsahujú presný počet učiteľských mobilít pre daný odbor, s presnou dĺžkou ich pobytu a počtom odučených hodín. Hostiteľská organizácia musí byť inštitúcia vysokoškolského vzdelávania krajiny zapojenej do programu Erasmus+ s pridelenou chartou ECHE (European Charter for Higher Education). Bližšie informácie o bilaterálnych zmluvách pre jednotlivé odbory vám podajú fakultní (katedroví, ústavní) Erasmus koordinátori ako aj pracovníci Referátu pre zahraničné vzťahy Rektorátu UPJŠ.

Postup pri podávaní prihlášky:

 • Skontaktujte sa s partnerskou univerzitou, na ktorej plánujete uskutočniť učiteľskú mobilitu, a s ktorou má UPJŠ podpísanú medziinštitucionálnu dohodu (bilaterálnu dohodu)  na daný akademický rok v PRÍSLUŠNOM ODBORE.
 • Dohodnite sa so zodpovednou osobou z partnerskej univerzity na uskutočnení  mobility a jej detailoch.
 • Následne po dohode s partnerskou univerzitou vyplňte dokument Program mobility – Výučba (v prípade českých inštitúcií) alebo dokument Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching v prípade ostatných krajín.
 • Pre účely podania prihlášky nie je potrebné zabezpečiť podpis a pečiatku prijímajúcej inštitúcie, je však potrebné doložiť e-mailovú komunikáciu s prijímajúcou inštitúciou, prípadne oficiálny list, v ktorom bude vyjadrený súhlas zodpovednej osoby prijímajúcej inštitúcie, že Vaša učiteľská mobilita sa môže v danom termíne uskutočniť.
 • Pre účely podania prihlášky je potrebné zabezpečiť podpis zodpovednej osoby na pracovisku zamestnanca a podpis prodekana pre zahraničné vzťahy (neplatí pre zamestnancov Rektorátu UPJŠ).
 • V rámci programu Erasmus+ bude výška cestovných nákladov a individuálnej podpory (stravné+ubytovanie) vypočítaná osobou zodpovednou za realizáciu mobilít vysokoškolských pracovníkov na zahraničnom oddelení Rektorátu UPJŠ (IRO).
 • Vyplnené formuláre je potrebné doručiť  do termínu, ktorý je pre daný ak. rok stanovený nasledovným osobám:
  • zamestnanci Lekárskej fakulty UPJŠ – Mgr. Jana Fodorová, Referát pre zahraničné vzťahy, Lekárska fakulta
  • zamestnanci Právnickej fakulty UPJŠ – Mgr. Eva Tkáčová, Referát zahraničných vzťahov a ďalšieho vzdelávania, Právnická fakulta
  • zamestnanci Fakulty verejnej správy UPJŠ – Ing. Jana Chmelová, Referát pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy, Fakulta verejnej správy
  • zamestnanci Prírodovedeckej fakulty UPJŠ – Ing. Zuzana Petruláková, Oddelenie pre vonkajšie vzťahy, Prírodovedecká fakulta, Šrobárova 2, č. dv. 317  
  • zamestnanci Filozofickej fakulty UPJŠ – Bc. Oľga Gállová/Bc. Natália Bačová, Útvar pre medzinárodné vzťahy, Filozofická fakulta
  • zamestnanci Rektorátu UPJŠ, ÚTVŠ, TIP, UK, CIaKT, BZ, UNIPOC, CCVaPP – Mgr. Mária Vasiľová, PhD., Referát pre zahraničné vzťahy, Šrobárova 2, č. dv. 6
 • Výber pracovníkov, ktorí sa zúčastnia mobility, prebieha na Rektoráte.
 • Výsledky výberových konaní sú dostupné v AIS2 systéme, v časti Administratívny systém/Správa a zverejňovanie dokumentov/Oznam/Erasmus+ – informácie pre zamestnancov UPJŠ

Príspevok na pobytové náklady (ubytovanie+stravné) na deň v EUR

Prijímajúca krajinaSadzba na deň v EUR
Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Švédsko, Spojené kráľovstvo, Lichtenštajnsko, Nórsko135 EUR
Rakúsko, Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Grécko, Španielsko, Cyprus, Holandsko, Malta, Portugalsko120 EUR
Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, FYROM-Macedónsko, Turecko, Srbsko105 EUR

Príspevok na cestovné náklady v EUR:

Vzdialenostné pásmaSadzba na účastníka v EUR
 medzi 10 a 99 km:20 EUR
 medzi 100 a 499 km:180 EUR
 medzi 500 a 1999 km:275 EUR
medzi 2000 a 2999 km:360 EUR
 medzi 3000 a 3999 km:530 EUR
 medzi 4000 a 7999 km:820 EUR
 8000 km alebo viac:1500 EUR
Výpočet vzdialenosti (Distance Calculator)

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory (finančná zmluva)

 • finančná zmluva sa podpisuje približne 1 mesiac pred začiatkom mobility
 • približne mesiac pred plánovaným termínom mobility Referát pre zahraničné vzťahy Vás vyzve, aby ste upresnili dni mobility a dni cesty a aby ste poslali svoje bankové údaje
 • Referát pre zahraničné vzťahy zamestnancovi pripraví finančnú zmluvu až keď:
  • má od zamestnanca všetky potrebné podklady k príprave finančnej zmluvy
  • zamestnanec oznámi presné dátumy trvania mobility 
 • po podpise finančnej zmluvy bude zamestnancovi prevedených 100% grantu

Úlohy na pracovisku

 • zamestnanec je povinný oznámiť termín mobility a cesty svojmu pracovisku a postupovať v príprave cesty tak, ako v prípade bežnej služobnej cesty
 • pred vycestovaním je povinný zabezpečiť nulový cestovný príkaz na svojom pracovisku
 • v prípade cesty vlastným autom Dohoda o použití cestného motorového vozidla musí byť podpísaná rektorom UPJŠ/dekanom príslušnej fakulty ešte pred vycestovaním
 • k dohode je zamestnanec povinný priložiť potvrdenie o PZP a o havarijnom poistení
 • Vyplniť online EU survey – systém pošle zamestnancovi výzvu na emailovú adresu, ktorá bola uvedená vo finančnej zmluve
 • Kontaktnej osobe na Referáte pre zahraničné vzťahy UPJŠ odovzdať nasledujúce dokumenty:
  • Program mobility (Staff mobility Agreement)  – podpísaný zahraničnou stranou (v prípade, že bol program Školenia podpísaný pred nástupom na mobilitu, tento bod odpadá).
  • Potvrdenie o absolvovaní mobility (Confirmation of Erasmus+ mobility) – obsah/náplň danej mobility, podpísané  a opečiatkované zahraničnou stranou
  • Vyplnené Vyúčtovanie ZPC cesty
  • Potvrdenie o zaplatení ubytovania –  Faktúra (originál dokladu), v prípade platby kartou printscreen danej platby
  • Potvrdenie o zaplatení cesty:
   • V prípade cesty lietadlom odovzdať: potvrdenie o zaplatení letenky, palubné lístky, elektronickú letenku
   • V prípade cesty vlakom odovzdať: potvrdenie o zaplatení lístkov, cestovné lístky
   • V prípade cesty vlastným autom odovzdať: schválenú dohodu o použití motorového vozidla, potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení, potvrdenie o havarijnom poistení a potvrdenie o zaplatení poistení na aktuálny mesiac cesty
Kontakt

Referát pre zahraničné vzťahy
Pavol Jozef Šafárik University in Košice
Šrobárova 2, 041 80 Košice
Slovakia

Email: zahrodd@upjs.sk

Úradné Hodiny

Pondelok, utorok: 12.00 – 15.00
Štvrtok, piatok: 8.00 – 11.00

V prípade návštevy mimo úradných hodín je potrebné sa vopred dohodnúť.

Ostaňme v spojení


Študuj na UPJŠ