Prejsť na obsah

Medzinárodné mobility v rámci KA131

6minút, 36sekúnd

Klasický Erasmus program získa väčší medzinárodný charakter a zavedie medzinárodnú mobilitu do existujúceho mobilitného rámca vysokoškolského vzdelávania, ktorý sa osvedčil.

„Medzinárodná mobilita“ je mobilita zamestnancov a doktorandov medzi programovými krajinami a partnerskými krajinami. „Partnerské krajiny“ znamenajú „tretie krajiny, ktoré nie sú pridružené k programu Erasmus+“, čo je oficiálny termín. „Odchádzajúca“ (mobilita) znamená cestu/mobilitu z programových krajín do partnerských krajín, „prichádzajúca“ (mobilita) znamená cestu/mobilitu z partnerských krajín do programových krajín.

Od roku 2021 budú mať všetci držitelia ECHE štandardne možnosť zapojiť sa do medzinárodnej mobility.

Kontaktná osoba

Mgr. Mária Vasiľová, PhD.

Email: maria.vasilova@upjs.sk
Tel.: +421 55 234 11 59

KA131 vs. ka107

Všetky VŠ, ktoré sú držiteľmi ECHE, majú možnosť realizovať medzinárodnú mobilitu a to v každom roku programu.

Na úrovni inštitúcií sa medzinárodná mobilita stáva prístupnou pre všetkých držiteľov ECHE nesúťažným spôsobom tým, že je integrovaná do ich žiadostí o KA1 grant. Vysoké školy môžu žiadať o financovanie každý rok, v rámci každej výzvy, a tak zaistiť stabilné financovanie medzinárodnej mobility. Od VŠ sa očakáva, že diverzifikujú svoju ponuku cieľových krajín, partnerských vysokých škôl a ďalších hostiteľských organizácií.

Cieľovými skupinami sú:

 • Vysokoškolskí zamestnanci a dotkorandi vysokých škôl v programových krajinách s cieľom rozvíjať zručnosti a získať skúsenosti – od výzvy 2021.
 • Vysokoškolskí zamestnanci a doktorandi vysokých škôl v partnerských krajinách, s cieľom zameriavať sa na internacionalizáciu doma a na možnosti spolupráce – od výzvy 2022.

Zamestnanci a doktorandi vysokých škôl/univerzít majú možnosť realizovať mobility do ktorejkoľvek partnerskej krajiny na svete – regióny 1 až 14.

Medzinárodnú mobilitu je možné realizovať v partnerských krajinách programu Erasmus+. Mobility do programových krajín nie sú súčasťou tejto iniciatívy.

Rozpočet medzinárodných mobilít je obmedzený na max. 20% posledného udeleného projektového grantu a mal by zahŕňať niekoľko medzinárodných partnerov, ktorí sú z rôznorodých geografických oblastí.

Otvorenie KA131 medzinárodnej mobilite znamená, že príjemca môže použiť až 20% finančných prostriedkov, ktoré národné agentúry pridelia na každý mobilitný projekt, na financovanie mobilít z programovej krajiny do partnerských krajín. Tým sa zabezpečí udržateľná medzinárodná spolupráca z roka na rok, ako aj väčšia angažovanosť a prístupnosť.

Platí zásada, že rozpočet na medzinárodnú mobilitu bude použitý na financovanie odchádzajúcich mobilít zamestnancov VŠ v programových krajinách do  vysokoškolských inštitúcií v partnerských krajinách.

Zamestnanci majú nárok na cestovný grant ako v prípade programových krajín a individuálnu podporu, ktorej výška závisí od cieľového regiónu:

 • 180 €/deň (región 1-12)
 • 160 €/deň (región 14)
 • 140 €/deň (región 13)

Doktorandi, ktorí sa zúčastnia krátkodobej mobility (5 – 30 dní), majú nárok na individuálnu podporu na dni fyzickej mobility vrátane dní na cestu bez ohľadu na cieľovú krajinu: sadzba 70 EUR/deň na 1. – 14. deň mobility a 50 EUR/deň na 15. – 30. deň mobility.

Účastníci krátkodobej mobility s nedostatkom príležitostí majú nárok na jednorazový príspevok nad úroveň základnej sadzby vo výške 100 € pri fyzickej mobilite v trvaní 5 – 14 dní a 150 € pri fyzickej mobilite v trvaní 15 – 30 dní. Účastníci krátkodobej mobility nemajú nárok na príspevok na účely stáže.

Výška grantov medzinárodnej mobility v KA131 je v súlade s grantmi KA107/ICM alebo z nich vychádza, s výnimkou regiónov 5 a 14, pre ktoré boli sadzby zosúladené s grantmi na mobility v rámci EÚ.

Na úrovni mobility môže príjemca uplatniť rovnakú flexibilitu v prípade medzinárodných mobilít ako to robí v prípade vnútroeurópskych mobilít:

 • Realizácia mobilít s nulovým grantom,
 • Realizácia mobilít s finančnou podporou  z fondov EÚ kombinovanou s obdobím s nulovým grantom z EÚ (odporúča sa financovať aspoň priemerné európske trvanie v prípade, že je mobilita dlhšia: päť mesiacov na štúdium, štyri mesiace na stáže a päť dní na mobilitu zamestnancov; minimálna dĺžka financovania je minimálna dĺžka mobility),
 • Účastníci s nedostatkom príležitostí dostanú grant na celé trvanie mobility vo všetkých prípadoch.

Kvalitu medzinárodnej mobility zaisťujú osvedčené prvky kvality prevzaté zo schémy predchodcu KA131 (KA103) a zavedené osvedčené postupy implementácie KA107/ICM. Na jednej strane to zahŕňa prvky KA103, ako napríklad predchádzajúca politika prideľovania grantov na základe výkonnosti, monitorovanie ECHE a flexibilný systém grantov vrátane mechanizmov predbežného vykazovania/prerozdeľovania financovania. Na druhej strane, riešitelia KA107 od roku 2015 získali skúsenosti s medzinárodnými medziinštitucionálnymi dohodami, ktoré zaisťujú dodržiavanie zásad ECHE na vysokých školách partnerských krajín.

Medzinárodná mobilita je zakotvená do a prebieha v rámci KA131, ktorý vychádza z nasledujúcich prvkov zabezpečujúcich kvalitu programu a mobilít:

 • Erasmus charta pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE)
 • ECHE usmernenia
 • Erasmus Policy Statement
 • Politika pridelenia grantov pre VŠ
 • ICM Manuál
 • Nástroje monitorovania
 • Priebežná správa
 • Záverečná správa.

Pred každou mobilitou v oblasti štúdia a výučby musia vysoké školy podpísať medziinštitucionálne zmluvy v súlade s Erasmus chartou vysokoškolského vzdelávania (ECHE), a to aj v prípade medzinárodných mobilít v partnerských krajinách na partnerských VŠ.

 • Krátkodobá doktorandská mobilita – štúdium: vyžadujú sa medziinštitucionálne zmluvy.
 • Krátkodobá doktorandská mobilita – stáž: medziinštitucionálne zmluvy sú potrebné v tom prípade, ak mobilita sa realizuje na pracoviskách, ktoré sú súčasťou univerzít ako sú napríklad univerzitné laboratóriá a nemocnice. IIA nie je potrebná, ak mobilita sa realizuje na inštitúciách, ktoré sú samostatné entity.
 • Mobilita zamestnancov – výučba: vyžadujú sa medziinštitucionálne zmluvy.
 • Mobilita zamestnancov – školenia: medziinštitucionálne zmluvy sú potrebné v tom prípade, ak mobilita sa realizuje na pracoviskách, ktoré sú súčasťou univerzít ako sú napríklad univerzitné laboratóriá a nemocnice. IIA nie je potrebná, ak mobilita sa realizuje na inštitúciách, ktoré sú samostatné entity.

V tejto chvíli medziinštitucionálne dohody s vysokými školami v partnerských krajinách nie sú digitalizované, ale v budúcnosti sa stanú súčasťou Európskej iniciatívy študentskej karty.


Študuj na UPJŠ