Prejsť na obsah

Erasmus+ KA131: Štúdium (SMS)

18minút, 50sekúnd

Kontaktná osoba

V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na vášho koordinátora alebo koordinátorku na fakulte, ústave, alebo katedre, poprípade kontaktujte našu koordinátorku na Referáte pre zahraničné vzťahy UPJŠ:

Bc. Ing. Daniela Filipová
daniela.filipova@upjs.sk
+421 55 234 1166

Informácie pre záujemcov

Ciele Erasmus+ mobility:

 • oboznámenie sa s fungovaním rovnakého alebo podobného študijného odboru na zahraničnej univerzite
 • získanie nových teoretických a praktických vedomostí a skúseností v danom študijnom odbore, zlepšenie cudzieho jazyka, realizácia výskumu k záverečnej práci
 • rozšíriť tieto vedomosti o nové odborné poznatky a schopnosti a posilniť kľúčové kompetencie ako je efektívna komunikácia a komunikácia v cudzom jazyku, interkultúrna kompetencia, organizačné schopnosti, schopnosť riešiť problémy, informačná gramotnosť, praktické skúsenosti a zručnosti zo života v zahraničí a pod.

Podmienky absolvovania Erasmus+ mobility – štúdia:

 • Erasmus+ mobility za účelom štúdia sa môže zúčastniť len riadne zapísaný študent (denný aj externý), už od letného semestra 1. ročníka Bc. štúdia (v prípade mobility v letnom semestri 1. ročníka Bc. štúdia sa výberového konania je možné zúčastniť v zimnom semestri 1. ročníka Bc. štúdia)
 • ak študent ide na mobilitu počas 1. roč. Mgr. alebo 1. roč. PhD. stupňa, na mobilitu môže nastúpiť až po zápise na UPJŠ, keďže po zoštátnicovaní už študent prestáva byť študentom a opäť sa nim stáva až dňom zápisu
 • minimálna dĺžka mobility je 2 mesiace
 • študent môže počas jedného stupňa štúdia využiť na Erasmus+ mobility – štúdium alebo stáž dokopy maximálne 12 mesiacov (tam, kde nie je Bc. a Mgr. stupeň rozdelený – napr. všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo 24 mesiacov)
 • študent môže vycestovať len na univerzitu, s ktorou má UPJŠ pre konkrétny študijný odbor uzavretú medziinštitucionálnu zmluvu
 • Zoznam medziinštitucinálnych zmlúv

Postup prihlásenia sa na Erasmus+ mobilitu – štúdium:

 • Kontaktovať koordinátora programu Erasmus+ a oznámiť záujem o mobilitu. Zoznam Erasmus koordinátorov na UPJŠ v Košiciach.
 • Zistiť podmienky a termíny výberových konaní. Kritériá a termíny si stanovia fakulty/katedry/ústavy.
 • Overiť zoznam dostupných univerzít pre konkrétny študijný odbor.
 • Zistiť podmienky štúdia v zahraničí a jazykové podmienky prijímajúcej univerzity berúc do úvahy štúdium na UPJŠ v Košiciach (uznanie predmetov absolvovaných v zahraničí, plán štúdia na UPJŠ počas mobility, individuálny študijný plán).
 • Po zverejnení výsledkov výberových konaní postupovať podľa ďalších pokynov, viď.: Informácie pre vybratých študentov
 • Výsledky výberových konaní sú dostupné v AIS2 systéme, v časti Administratívny systém/Správa a zverejňovanie dokumentov/Oznam/Erasmus+ – informácie pre študentov UPJŠ

Absolvovanie Erasmus+ mobilít – štúdium:

 • Počas jedného stupňa štúdia môže ísť každý študent na viac mobilít v súhrnnej dĺžke 12 mesiacov (štúdium+stáž). Výnimka platí len v prípade študijných programov s jedným cyklom, ako je napr. všeobecné a zubné lekárstvo, kde je povolená súhrnná dĺžka 24 mesiacov.
 • Pri viacnásobnej mobilite musí byť zachovaná minimálna dĺžka trvania každej z mobilít (2 mesiace).
 • Mobilita je považovaná za splnenú, ak študent dosiahne výsledky, ktoré  sú v súlade so Zmluvou o štúdiu (Learning Agreement for Studies). Povinnosťou študenta nie je len ostať v zahraničí na obdobie mobility, ktoré je uvedené v Zmluve o poskytnutí finančnej podpory, ale aj dodržať schválený študijný program podľa Zmluvy o štúdiu (Learning Agreement for Studies). Pri nesplnení schváleného študijného programu môže univerzita od študenta žiadať vrátenie časti alebo celej pridelenej finančnej podpory.
 • Počas študijného pobytu Erasmus+ je potrebné získať najmenej 20 ECTS kreditov za každý semester štúdia (pre doktorandov táto povinnosť neplatí).
 • V prípade, že študent nesplnil minimálne požiadavky ohľadom počtu získaných ECTS kreditov, univerzita je oprávnená žiadať vrátenie časti alebo celej pridelenej finančnej podpory.
 • To neplatí v takom prípade, ak študentovi zabránila v splnení minimálnych požiadaviek nepredvídateľná situácia alebo udalosť („vyššia moc“), ktorú nemohol ovplyvniť a o ktorej okamžite informoval koordinátora programu na Referáte pre zahraničné vzťahy UPJŠ.  Následne Referát pre zahraničné vzťahy zhodnotí nahlásenú situáciu a určí, či ju môže považovať za vyššiu moc.
 • cieľom mobility je zúčastniť sa výučby na univerzite v zahraničí počas 1-2 semestrov
 • študenti so špecifickými potrebami môžu požiadať o dodatočné štipendium pre účastníkov so špecifickými potrebami na Referáte pre zahraničné vzťahy
 • výška finančnej podpory závisí od dĺžky študijného pobytu (počet mesiacov/dní) v zahraničí.
 • pri výpočte grantu sa každý mesiac považuje za 30-dňový. V prípade neúplného mesiaca sa grant vypočíta podľa počtu dní (1 deň = 1/30 mesačnej sadzby).
 • finančná podpora nie je určená na pokrytie všetkých nákladov na štúdium v zahraničí, ale na pokrytie časti týchto zvýšených nákladov na mobilitu. Preto je potrebné spolufinancovanie.
 • študent nie je oprávnený použiť poskytnutú finančnú podporu na pokrytie podobných nákladov na mobilitu, ak už bol financovaný z iných zdrojov Európskej únie.
 • paušálna suma na mesiac je určená na pokrytie všeobecných nákladov spojených s mobilitou, ako aj cestovných nákladov.
 • aktivity zamerané na štúdium, rozvoj zručností, výskum a spoluprácu
 • dĺžka mobility je 5-30 dní, pričom v prípade krátkodobej mobility doktorandov nie je povinná virtuálna časť
 • na realizáciu mobility je potrebná podpísaná medziinštitucionálna dohoda s hostiteľskou inštitúciou.
 • Zmluvy o štúdiu (rovnaká (online) forma ako v prípade dlhodobej mobility) sa najprv spíšu v papierovej forme a potom je potrebné, aby študenti pripravili aj online verziu prostredníctvom platformy Online Learning Agreement alebo prostredníctvom aplikácie Erasmus
 • účastníci mobilít s nedostatkom príležitostí majú nárok na jednorazový príspevok nad rámec základnej sadzby vo výške 100 EUR v prípade fyzickej mobility trvajúcej 5-14 dní a 150 EUR v prípade fyzickej mobility trvajúcej 15-30 dní.
 • štúdium pre všetky stupneštúdia na základe cieľovej skupiny ZIP
 • Zmiešané intenzívne programy pre študentov musia pozostávať z krátkodobej fyzickej mobility v zahraničí v kombinácii s povinným virtuálnym prvkom umožňujúcim výmenu poznatkov a tímovú spoluprácu online
 • dĺžka fyzickej časti mobility je od 5 do 30 dní programu. Pre dĺžku trvania povinného virtuálneho prvku nie sú stanovené žiadne kritériá.
 • fyzická aktivita sa môže uskutočniť v hostiteľskej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania alebo na akomkoľvek inom mieste v krajine hostiteľskej inštitúcie vysokoškolského vzdelávania.
 • UPJŠ musí byť spoluriešiteľom daného ZIP, v rámci ktorého študent vycestuje, a musí mať podpísanú medziinštitucionálnu dohodu s hostiteľskou vysokou školou, do ktorej boli uvedené plánované mobility v rámci daného BIP.
 • Zmluvy o štúdiu (rovnaká (online) forma ako v prípade dlhodobých mobilít) sa najprv vypisujú v papierovej forme a následne je potrebné, aby si študenti pripravili aj online verziu prostredníctvom platformy Online Learning Agreement alebo prostredníctvom aplikácie Erasmus
 • UPJŠ poskytuje individuálnu podporu a v prípade potreby aj podporu na úhradu cestovných nákladov pre účastníkov fyzickej aktivity.
 • študenti musia získať minimálne tri ECTS kredity za kombinovanú virtuálnu a fyzickú mobilitu.

Informačné stretnutia

Referát pre zahraničné vzťahy UPJŠ organizuje
pre vybraných záujemcov a záujemkyne informačné stretnutia.
Nemohli ste sa zúčastniť? Pozrite si rekapituláciu!

Online Learning Agreement

OLA je oficiálny nástroj Európskej komisie, ktorý nahrádza papierovú Zmluvu o štúdiu elektronickou verziou. Pred vyplnením je potrebná registrácia.
Mobilitu je možné spravovať aj v Erasmus+ App.

Kroky pred mobilitou

Výberové konania

 • Prebiehajú na úrovniach jednotlivých fakúlt /katedier/ústavov. Každá fakulta má stanovený počet miest pre Erasmus+ mobility, a teda zostaví zoznam vybratých študentov a náhradníkov (prípadne aj zamietnutých študentov). Vo výberovom konaní sú študentom pridelené aj partnerské univerzity, na ktoré budú následne nominovaní.

Nominácie študentov na prijímajúce univerzity

 • Referát pre zahraničné vzťahy postupne nominuje vybratých študentov na univerzity, ktoré im boli pridelené.
 • Prijímajúca univerzita by mala študentovi po akceptácii jeho nominácie (môže to nejakú dobu trvať) poslať ďalšie inštrukcie mailom, prípadne aj spolu s akceptačným listom.
 • študent je povinný do stanovených termínov na Referát pre zahraničné vzťahy doručiť:
  • všetky dokumenty, ktoré od študenta vyžaduje prijímajúca univerzita (napr. jazykový certifikát, výpis známok, application form, application for accommodation, OP, pas, životopis, motivačný list…)
  • všetky dokumenty, ktoré od študenta vyžaduje Referát pre zahraničné vzťahy (t.j. Learning agreement; bankové údaje; Európsky preukaz zdravotného poistenia; informácie kam, ako a do kedy zaslať dokumenty).
  •  Online Learning Agreement (OLA)
 • Stanovené termíny sú oznámené na inštruktážnom stretnutí pre vybratých študentov.
 • V prípade, že termín prijímajúcej univerzity na zaslanie/nahratie dokumentov je skorší ako náš termín alebo je tesne po našom termíne, je potrebné doniesť dokumenty ešte skôr.
 • Študent si musí zistiť AKÉ dokumenty od neho potrebuje prijímajúca inštitúcia a DO KEDY, KAM a AKO ich je potrebné doručiť. Info o potrebných dokumentoch môže študent nájsť na webstránke prijímajúcej univerzity alebo ich dostane mailom od prijímajúcej univerzity.
 • okrem dokumentov, ktoré potrebuje prijímajúca univerzita, Referát pre zahraničné vzťahy od študenta potrebuje aj:
  • Learning Agreement (Zmluva o štúdiu) – časť Before the Mobility:

študent si navolí predmety, ktoré bude na prijímajúcej univerzite študovať a predmety, ktoré si dá po návrate z mobility uznať – výber predmetov študent musí odkonzultovať s fakultným/katedrovým/ústavným koordinátorom. Zoznam Erasmus koordinátorov na UPJŠ v Košiciach. Študent doručí Learning Agreement (LA) na Referát pre zahraničné vzťahy až keď bude podpísaný študentom a jeho koordinátorom (v prípade FF podpisuje katedrový a fakultný koordinátor a v prípade Prír.F podpisuje ústavný a fakultný koordinátor). Referát pre zahraničné vzťahy následne zabezpečí podpis Erasmus inštitucionálnej koordinátorky.

 • predmety si študent musí navoliť tak, aby na zahraničnej univerzite získal minimálne 20 ECTS kreditov za semester (doktorandi nemusia doniesť kredity).
 • ak prijímajúca univerzita nevyžaduje vlastný vzor LA, študent vyplní náš dokument (nájdete ho v časti Dokumenty a prezentácie)
 • ak má prijímajúca univerzita vlastný vzor LA, stačí, keď študent vyplní LA prijímajúcej univerzity. Ak však v tomto vzore chýba tabuľka pre predmety, ktoré budú študentovi po návrate z mobility uznané (t.j. tabuľka B v našom vzore), študent okrem toho vyplní aj náš vzor LA.
  •  Bankové údaje
 • Číslo účtu je potrebné vyplniť len vo forme IBAN.
  •  Európsky preukaz zdravotného poistenia
 • musí mať takú platnosť, aby pokryl celé obdobie trvania mobility. Ak študent cestuje do krajiny, kde EPZP neplatí (napr. Turecko), donesie nám doklad o komerčnom poistení. Ak je študent vysielaný UPJŠ ma mobilitu občanom krajiny mimo EÚ, je potrebné, aby si na obdobie mobility uzatvoril komerčné poistenie.
 • Zároveň študentom odporúčame, aby si uzavreli aj komerčné cestovné poistenie u poisťovne podľa svojho výberu
 • novinka v poistení: Erasmus+ poistenie Erapo – nie je to potrebné dokladovať na IRO.
  • na Referát pre zahraničné vzťahy je potrebné doručiť aj tieto informácie: termín, ktorý má prijímajúca univerzita na odovzdanie dokumentov, spôsob, ako majú byť dokumenty odoslané (poštou, skenom lebo či si ich študent bude nahrávať sám)
 • všetky dokumenty pre prijímajúcu univerzitu a pre Referát pre zahraničné vzťahy doručí študent buď priamo na Referát pre zahraničné vzťahy, alebo ich odovzdá svojmu fakultnému/katedrovému/ ústavnému koordinátorovi, ktorý ich pošle na Referát pre zahraničné vzťahy.
 • každý dokument, ktorý je potrebné odoslať riadnou poštou, nám prosím doručte 2x (1 kópia ostane pre Referát pre zahraničné vzťahy). V prípade, že dokumenty stačí odoslať skenom, bude stačiť len 1 séria dokumentov
 • Referát pre zahraničné vzťahy následne dokumenty odošle na prijímajúcu univerzitu – študenti si tieto dokumenty neposielajú sami, ale pozor, ak prijímajúca univerzita vyžaduje od študenta, aby dokumenty podal študent on-line do on-line systému prijímajúcej univerzity, študent to musí urobiť sám (a nás o tom informovať).
 • Je potrebné si na stránkach prijímajúcej VŠ/univerzity zistiť jazykové požiadavky prijímajúcej inštitúcie a či daná VŠ/univerzita vyžaduje jazykový certifikát a ak áno, aký (niektoré, ktoré ho vyžadujú, akceptujú akúkoľvek formu, pokojne aj vydanú našou univerzitu, online certifikát a pod., ale niektoré môžu myť presne špecifikovaný typ(y), ktoré akceptujú).
 • Nominácia na mobilitu je záväzná. V prípade odstúpenia od mobility je študent povinný o svojom odstúpení písomnou formou informovať Referát pre zahraničné vzťahy s uvedením dôvodu. O odstúpení informuje aj svojho koordinátora.

Základné sadzby individuálnej podpory pre študentov na dlhodobé mobility a príspevky na navýšenie

Cieľová krajinaSadzba/mesiac štúdium
Dánsko, Fínsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Nórsko, Švédsko, Belgicko, Cyprus, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko674€
Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Slovinsko, Poľsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Srbsko, Turecko606€
Grantová kalkulačka

Účastníci mobility s nedostatkom príležitostí majú nárok na príspevok nad úroveň základnej sadzby vo výške 250 €/mesiac.

Študenti sa môžu rozhodnúť pre zelené cestovanie. V takom prípade získajú jednorazový príspevok vo výške 50 EUR ako doplňujúcu sumu individuálnej podpory a v prípade potreby maximálne štyri dni dodatočnej individuálnej podpory na úhradu precestovaných dní.

Základné sadzby individuálnej podpory pre študentov na krátkodobé mobility a príspevky na navýšenie

Účastníci krátkodobej mobility (5 – 30 dní) majú nárok na individuálnu podporu na dni fyzickej mobility vrátane dní na cestu bez ohľadu na cieľovú krajinu.

Cieľová krajinaSadzba na 1.-14. deňSadzba na 15.-30. deň
Všetky programové krajiny70 EUR50 EUR

Účastníci mobility s nedostatkom príležitostí majú nárok na jednorazový príspevok nad úroveň základnej sadzby vo výške 100 € pri fyzickej mobilite v trvaní 5 – 14 dní a 150 € pri fyzickej mobilite v trvaní 15 – 30 dní.

Účastníkom s nedostatkom príležitostí je možné udeliť podporu na cestovné náklady. Cestovné je pokryté osobitnou škálou pevných súm podľa vzdialenostných pásiem platnou pre celý program:

Cestovné vzdialenostV prípade štandardného cestovaniaV prípade zeleného cestovania
Od 10 do 99 km:23 EUR na účastníka
Od 100 do 499 km180 EUR na účastníka210 EUR na účastníka
Od 500 do 1 999 km:275 EUR na účastníka320 EUR na účastníka
Od 2 000 do 2 999 km:360 EUR na účastníka410 EUR na účastníka
Od 3 000 do 3 999 km:530 EUR na účastníka610 EUR na účastníka
Od 4 000 do 7 999 km:820 EUR na účastníka
8 000 km alebo viac:1 500 EUR na účastníka

Výpočet vzdialenosti (Distance Calculator)

Ostatní účastníci nemajú nárok na podporu na cestovné náklady.

Pozrite si informácie k príspevkom na mobility účastníkov v rámci programu Erasmus+ nad rámec základných sadzieb grantov

Podpis Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory (finančná zmluva)

 • finančná zmluva sa podpisuje (v ideálnom prípade) približne 1 mesiac pred začiatkom mobility
 • Referát pre zahraničné vzťahy študentovi pripraví finančnú zmluvu až keď:
  • má od študenta všetky potrebné dokumenty
  • obdrží LA/OLA podpísaný aj zo strany prijímajúcej univerzity
  • študent má vytvorený Online Learning Agreement (OLA)
  • študent oznámi presné dátumy trvania mobility 
 • ak študent ide na mobilitu počas 1. ročníka Mgr. alebo 1. ročníka PhD., podpis zmluvy a nástup na mobilitu je možný až po zápise do ročníka.
 • po podpise finančnej zmluvy bude študentovi prevedených 80% grantu (zvyšných 20% grantu bude študentovi prevedených až po návrate z mobility a splnení všetkých povinností spojených s mobilitou).

Vyplnenie vstupného jazykového testu v rámci on-line jazykovej podpory

 • Každý študent, ktorého študijný jazyk/pracovný jazyk na prijímajúcej inštitúcii je dostupný v OLS systéme, je povinný absolvovať online jazykové testovanie pred začiatkom mobility. Výnimkou sú rodení hovoriaci.
 • Inštrukcie k vyplneniu vstupného testu zašle Referát pre zahraničné vzťahy na e-mail študenta po podpise finančnej zmluvy. Test vyhodnotí jazykovú úroveň študenta, avšak jeho výsledok neovplyvní možnosť vycestovať.
 • Po podaní vstupného jazykového testu má študent v prípade záujmu možnosť absolvovať aj bezplatné dobrovoľné online jazykové kurzy z jazykov dostupných v OLS.

Online jazyková podpora (OLS)

Erasmus Play

Erasmus Play je medzinárodná platforma študentského bývania, ktorá vám pomôže nájsť váš nový domov. Vyberte si ubytovanie medzi rezidenciami, apartmánmi, zdieľanými bytmi alebo izbami pre študentov. 

Erasmus Play

Príspevky nad rámec grantov

Účastníci a účastníčky mobility s nedostatkom príležitostí
môžu získať podporu nad rámec grantov.
Ďalšou možnosťou je podpora na zelené cestovanie.

Online Language Support

OLS umožňuje účastníkom a účastníčkam mobilít
otestovať si úroveň jazykových zručností,
alebo absolvovať jazykový kurz.

Kroky počas mobility

 • Zmeny v LA sa robia vtedy, keď sa modifikuje časť Learning Agreemetu – Before the Mobility. 
 • Možnosť urobiť zmeny v LA musí študent/absolvent prekonzultovať so svojím koordinátorom na fakulte/ústave/katedre a musí ich podpísať študent/absolvent, prijímajúca inštitúcia a koordinátor na UPJŠ. Kompletne podpísané tlačivo je následne potrebné doručiť na Referát pre zahraničné vzťahy (sken je postačujúci).
 • Ak študentovi/absolventovi zabránila v splnení minimálnych požiadaviek nepredvídateľná situácia alebo udalosť, ktorú nemohol ovplyvniť, študent má okamžite informovať koordinátora programu na Referáte pre zahraničné vzťahy UPJŠ o tejto skutočnosti. 
 • Ak si chce študent/absolvent mobilitu predĺžiť, je potrebné o tom informovať Referát pre zahraničné vzťahy minimálne 30 dní pred koncom mobility podľa finančnej zmluvy. Študent/absolvent musí zároveň doložiť súhlas (stačí email) jeho koordinátora na UPJŠ a súhlas koordinátora na hostiteľskej organizácii.
 • Následne Referát pre zahraničné vzťahy zhodnotí možnosť predĺženia mobility. Študentovi/absolventovi nevzniká automaticky finančný nárok na predĺženú mobilitu. UPJŠ rozhodne, či študentovi/absolventovi na predĺženie mobility pridelí finančné prostriedky, alebo mu schváli predĺženie mobility len s nulovým grantom.

Podeľte sa s nami!

Chcete zdieľať dojmy z Vašej Erasmus+ mobility v zahraničí s ostatnými študentami a študentkami? Neváhajte a zašlite nám Váš komentár spolu s fotkami na zahrodd@upjs.sk.

Kroky po mobilite

Do 30 dní od ukončenia mobility je potrebné doručiť na Referát pre zahraničné vzťahy UPJŠ:

 • Certifikát o trvaní mobility, resp. iný dokument z prijímajúcej univerzity na ktorom sú uvedené dátumy trvania mobility (akceptujeme aj Learning Agreement, časť After the Mobility, resp. Výpis zo štúdia, ak na ňom sú uvedené dátumy začiatku a konca mobility)
 • Výpis známok a kreditov z prijímajúcej inštitúcie (preukázanie získaných kreditov akceptujeme aj ak budú uvedené v Learning Agremeent, časť After the Mobility)

Do 30 dní od jeho doručenia na emailovú adresu študenta/ky je potrebné vyplniť online správu EU Survey. Po doručení certifikátu o trvaní mobility, výpisu známok a kreditov, podaní on-line správy a podaní záverečného on-line jazykového testu + ak bude trvanie mobility podľa certifikátu o trvaní mobility totožné s finančnou zmluvou a študent donesie aspoň 20 kreditov z príjímajúcej univerzity, bude študentovi doplatených zvyšných 20% grantu.


Študuj na UPJŠ