Prejsť na obsah

IB13 – Psychologické, sociálne a kultúrne aspekty zdravia

3minút, 11sekúnd

Garant: prof. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD.

Lekárska fakulta

Anotácia: Viete, ako oznámiť príbuzným úmrtie pacienta? Prečo Vaši pacienti nerozumejú Vašim radám a neužívajú liečbu podľa odporúčania? A prečo prichádzajú na vyšetrenie s pokročilým štádiom ochorenia v zanedbanom stave? Akú kvalitu života chcú a čo si vlastne cenia na zdraví? Tieto otázky vyzerajú na prvý pohľad triviálne, no sú veľmi časté v klinickej praxi mnohých zdravotníckych pracovníkov a tak nezaškodí sa nad nimi zamyslieť.  Multidisciplinárny tím lektorov pozostávajúci z odborníkov z oblasti psychológie, antropológie, verejného zdravotníctva,  sociálnej práce, a klinických lekárskych odborov ponúka sériu prednášok kombinovanú s interaktívnymi prvkami vzdelávania, ktoré umožnia študentom rozšíriť si poznatky o psychologických, sociálnych a kultúrnych aspektoch zdravia a choroby.

Blok pozostáva zo štyroch predmetov, ktoré poskytnú študentom:

1. Základné informácie o význame psychologických faktorov pri udržovaní dobrého zdravotného stavu, pri prevencií ochorení, pri zvládaní zdravotných ťažkostí či znevýhodnení a o poskytovaní psychologickej pomoci pacientom s chronickým ochorením.

2. Rozvinúť kompetencie potrebné pre prácu s klientami s nižšou zdravotnou gramotnosťou ako napríklad nadviazať vzťah, získať potrebné informácie, zdieľať plán starostlivosti a aktívne zapojiť klienta do rozhodovania o pláne starostlivosti, primerane reagovať na potreby klienta, riešiť napäté a konflitné situácie, zvládnuť kultúrne odlišnosti a prispievať k zlepšeniu efektívnosti a účinnosti poskytovanej starostlivosti.

3. Vhľad do problematiky kultúrnych aspektov zdravia a možnosť osvojiť si rôzne spôsob akými je možné citlivo a účinne pracovať s odlišnými perspektívami na zdravie a tým zlepšiť svoju kultúrnu kompetenciu v práci s klientom.

4. Možnosť prehĺbiť poznanie a porozumenie skúsenostiam pacientov, opatrovateľov a poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti vo vybraných klinických skupinách a tým zlepšiť svoju  psycho-sociálnu kompetenciu v práci s klientom.

Úvodné stretnutie 21.09.2018 o 11:00 hod. – Lekárska fakulta, 9. poschodie

Psychológia zdravia UPZ/PZ/16
Rozsah (pred/cv) Počet hodín
(pred/cv)
Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
1/1 14/14 4 H Z  ps_zdr.pdf
Vyučujúci: doc. Mgr. Zuzana Dankulincová, PhD., Mgr. Daniela Husárová, Mgr. Peter Kolarčik, PhD., Mgr. Jaroslava Kopčáková, PhD., prof. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD., PhDr. Ivana Skoumalová, PhD., Mgr. Daniela Fiľakovská, PhD., Mgr. Veronika Pačutová, Mgr. Shoshana Chovan, Mgr. Aurel Zelko, PhD.
Komunikačný tréning pre klinickú prax UPZ/KT/16
Rozsah (pred/cv) Počet hodín
(pred/cv)
Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
0/2 0/28 4 H Z  kt_kp.pdf
Vyučujúci: doc. Mgr. Zuzana Dankulincová, PhD., Mgr. Daniela Husárová, PhD., Mgr. Jaroslava Kopčáková, PhD., PhDr. Ivana Skoumalová, PhD.
Kultúrne aspekty zdravia a kultúrna kompetencia UPZ/KAZ/16
Rozsah (pred/cv) Počet hodín
(pred/cv)
Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
1/1 14/14 4 H L  kaz_kk.pdf
Vyučujúci: Mgr. Daniela Fiľakovská, PhD.
Klinická prax z perspektívy pacienta UPZ/KP/16
Rozsah (pred/cv) Počet hodín
(pred/cv)
Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
0/2 0/28 4 H L  kl_prax.pdf
Vyučujúci: MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD., prof. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD.

Študuj na UPJŠ