Prejsť na obsah

Právo na prístup k osobným údajom

2minút, 19sekúnd

Ako dotknutá osoba máte právo, aby Vám prevádzkovateľ potvrdil, či spracúva osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.

Ak prevádzkovateľ Vaše osobné údaje spracúva, máte právo získať k nim prístup a ďalšie informácie o

  1. účele spracúvania Vašich osobných údajov,
  2. kategórii spracúvaných osobných údajov,
  3. o tom, komu boli alebo majú byť Vaše osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, máte právo byť informovaní o primeraných zárukách vyžadovaných zákonom,
  4. dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
  5. práve požadovať opravu Vašich osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,
  6. zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od Vás,
  7. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (napr. „niektoré organizácie, ako sú banky, daňové úrady a nemocnice, používajú algoritmy, prostredníctvom ktorých prijímajú o Vás rozhodnutia na základe Vašich osobných údajov. Je to pre ne efektívne, no nie vždy je to transparentné a tieto rozhodnutia môžu mať na Vás právny vplyv alebo iný významný vplyv na Váš život“ (pozri bližšie: príručka EÚ pre občanov o ochrane osobných údajov). Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa človeka, predovšetkým súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom)

V týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Vám Vaše osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Vám osobné údaje Vami požadovaným spôsobom.

Právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.


Študuj na UPJŠ