Prejsť na obsah

Chorus Universitatis Šafarikianae

0minút, 59sekúnd

Zmiešaný spevácky zbor neoficiálne vznikol 30.10.2014, keď sa jeho zakladajúci členovia zišli na prvej skúške. Oficiálne bol zriadený Rozhodnutím rektora č. 21/2014 zo dňa 10.12.2014 s účinnosťou od 15.12.2014. Zbor používa skratku CHUŠ.

Zbor dostal názov Chorus Universitatis Šafarikianae. Jeho autormi sú Dr.h.c. Prof. PhDr. Ján SABOL, DrSc. a Doc. PhDr. František ŠIMON, CSc.. Návrh názvu zboru bol predložený na schválenie vedeniu UPJŠ 25. 11. 2014. CHUŠ má charakter univerzitného zboru, zameriava sa na vystúpenia univerzitného charakteru. Univerzitu reprezentuje aj na vystúpeniach mimo UPJŠ, t. j. v rámci Košíc alebo aj mimo územia mesta.

Zbor má v súčasnosti 30 členov v členení na jednotlivé hlasy: soprán 1, soprán 2, alt 1, alt 2, tenor 1, tenor 2, bas 1 a bas 2. Tvoria ho prevažne zamestnanci a študenti UPJŠ, externe patria k zboru 5 členovia.

Zbor vedie a diriguje Mgr. Jana Havrilová, garantkou obsahovej i formálnej stránky sprievodných textov na vystúpeniach je doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD. Obe sa pričinili o myšlienku vzniku zboru a jeho založení.


Študuj na UPJŠ