Prejsť na obsah

Cena rektora udelená v roku 2009

0minút, 41sekúnd

     V zmysle ustanovení Štatútu Ceny rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za významný prínos v oblasti vedeckého poznania učiteľov a vedeckých pracovníkov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bola Cena rektora v roku 2009 udelená:

  • prof. RNDr. Stanislavovi JENDROĽOVI, DrSc., za významný prínos k teórii ľahkých grafov a za vybudovanie výskumného centra celoeurópskeho významu v teórii grafov;
     
  • prof. MUDr. Ružene TKÁČOVEJ, PhD., za významné výsledky vedeckej práce v oblasti pneumológie, za vynikajúcu grantovú úspešnosť a budovanie Centra excelentnosti pre výskum aterosklerózy;
     
  • prof. JUDr. Petrovi VOJČÍKOVI, CSc., za vydanie významnej monografie Občiansky zákonník a za významné výsledky vo vedeckovýskumnej činnosti.

Študuj na UPJŠ